Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilican F.I., Yapici A., Kutlu M.O., "A Value Model for Depressive Symptoms and Hopelessness Among University Students in Turkey", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.16, pp.1397-1418, 2016 (Link)
Yapici A., Bilican F.I., "Depression Severity And Hopelessness Among Turkish University Students According To Various Aspects Of Religiosity", ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, vol.36, pp.53-69, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yapici A., "EŞLERİN DİNSEL ALGI VE YAŞAYIŞINA GÖRE EVLİLİKTE DİNDARLIK VE MANEVİYAT HUZUR MU, KUSUR MU?", Turkish Studies, vol.13, pp.79-106, 2018 (Link)
Özcan Y., Yapici A., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği)", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.113-142, 2016
Yapici A., Kutlu M.O., Korkmaz Ş., "The Secondary School Students Perspectives on Values (Adana Sample from Turkey) ", Journal of Education & Social Policy , no.2, pp.123-127, 2016
Yapici A., "Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi: Bir Model denemesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2016, pp.83-113, 2016
Yapici A., "Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri", Dini Araştırmalar, vol.19, pp.131-161, 2016 (Link)
Yapici A., "Buruşuk Nefisten Ütüsüz Ruha: Didem Madak'Ta Değişimin İzini Sürmek", Ayna ve İnsan, cilt.4, no.-, ss.3-5, 2015
Yapici A., Emre Y., "Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği", Dini Araştırmalar, cilt.18, ss.9-35, 2015 (Link)
Yapici A., Yürük T., "Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları: Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1-18, 2015
Emre Y., Yapici A., "Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarinin Değer Yönelimleri", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.-, pp.329-350, 2015 (Link)
Kutlu M.O., Yapici A., Korkmaz Ş., "A Scale Development On Study And Learning Strategies For High School Students (Adana Sample From Turkey)", International Multilingual Journal of Contemporary Research, no.2, pp.27-32, 2015 (Link)
Yapici A., Emre Y., "TÜRKİYE GÖÇMENİ VE YERLİ KIBRISLILARDA DİNDARLIK: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ", Dini Araştırmalar, cilt.18, ss.9-35, 2015
Yapici A., "Geleneksellik ve Modernlik Arasına Sıkışan Gençlerde Din ve Dünyevileşme", Din ve Hayat, cilt.3, ss.46-50, 2015 (Link)
Yapici A., "Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.1-34, 2012 (Link)
Yapici A., "Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirm", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12, cilt.12, ss.1-40, 2012 (Link)
Yapici A., Kutlu M.O., Bilican I., "Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri", ESOSDER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , vol.11, pp.129-151, 2012 (Link)
Yapici A., "Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri Ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler: Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, vol.9, pp.181-208, 2011 (Link)
Yapici A., "Kuramdan Yönteme `Ruh Sağlığı-Din? Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , cilt.11, ss.25-61, 2011 (Link)
Yapici A., "Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri: Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , cilt.9, ss.1-37, 2009 (Link)
Yapici A., "İçimizdeki Öteki: Kimlik Ve Ön Yargı Kıskacında Sünni Alevi İlişkiler", DEM DERGİ, cilt.2, ss.52-59, 2009
Yapici A., "Küreselleşme Ve Değerler Krizi", DEM DERGİ, cilt.3, ss.14-18, 2009
Yapici A., "Geleneksellik Ile Modernlik Arasına Sıkışan Din Anlayışları Ve Dindarlık", DEM DERGİ, cilt.1, ss.24-29, 2007
Yapici A., "Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme", İslami Araştırmalar, cilt. 20, ss. 121-138, 2007 (Link)
Yapici A., "Yeni Bir Dindarlık Ölçeği Ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi: Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.65-117, 2006 (Link)
Yapici A., Zengin Z.S., "İlköğretim Okullarındaki Dkab Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi Ve Eğitim Fakülteleri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.127-154, 2006 (Link)
Yapici A., Kayıklık H., "Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı Ve Kaygı Ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.177-206, 2005 (Link)
Yapici A., Kayıklık H., "Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği.", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , cilt.5, ss.5-38, 2005 (Link)
Yapici A., Kayıklık H., "Dinsel Eğilimle Ön Yargı Ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.14, pp.413-426, 2005 (Link)
Yapici A., "Güdü Ve İçerik Açısından Çocuk Duaları Ve Dualara Yansıyan Sorunlar", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.57-93., 2005 (Link)
Yapici A., "Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem: Ölçek Mi Olguyu, Olgu Mu Ölçeği Oluşturmakta?", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.85-118, 2004 (Link)
Yapici A., "Allah Ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo-Psikolojik Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneğ", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.169-206, 2004 (Link)
Yapici A., "Alevî Ve Sünnî Grupların Birbirlerine Yönelik Tutumlarını Belirleyen Faktörler Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir Değerlendirme", Tabula Rasa, cilt.4, ss.157-181, 2004
Yapici A., Zengin Z.S., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko-Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.65-127, 2003 (Link)
Yapici A., Yildirim M., "Küreselleşme Sürecinin Dini Kimliklere Etkisi", DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.VI, ss.117-138, 2003
Yapici A., Zengin Z.S., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.173-206, 2003 (Link)
Yapici A., "Fiziksel Ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfetmede Dinin Rolü", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.127-165, 2003 (Link)
Yapici A., Yildirim M., "Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme", Dini Araştırmalar, cilt.6, ss.117-138, 2003
Yapici A., Keskin H. , "Kutsal (A. Vergote Dan Çeviri),", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.2, ss.207-235, 2002
Yapici A., "Dinî Yaşayışın Farklı Görüntüleri Ve Dogmatik Dindarlık", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , cilt.2, ss.75-115, 2002 (Link)
Yapici A., Albayrak K., "Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler", Dini Araştırmalar, cilt.5, ss.35-60, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Korkmaz Ş., Kutlu M.O., Yapici A., "Evaluation of Secondary School Students About Teachers Behaviors on Values and Education for Sustainable Development: Sample of ADANA", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.44-44
Yapici A., Özbolat A., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre Yüksek Din Eğitiminden Toplumun Beklentileri: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", III. Imternational Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.235-236
Yapici A., "Müslüman Türk Kültürüme Göre Çocuklarda İnanç gelişimi: Bir Model Denemesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mart 2016, pp.15-16
Yapici A., Kutlu M.O., Korkmaz Ş., "Teachers Views on Values: A Research in Adana", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.52-52
Korkmaz Ş., Yapici A., Kutlu M.O., Şahin Ç.Ç., "Primary and Secondary School Teachers viewson Professional Ethics: A Research in Adana", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.43-43
Kutlu M.O., Yapici A., Korkmaz Ş., "Education Faculty Students Views on Values: Çukurova University Sample", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.78-78
Yapici A., Özcan M., "ALİYA İZZET BEGOVİÇ'İN EĞİTİM ANLAYILIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER", International Science and Technology Conference, Viyana, AVUSTURYA, 13-15 Temmuz 2016, pp.90-91 (Link)
Yapici A., "Din ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Değişen Kadın Algıları: Bir Tipoloji Denemesi", International Science and Technology Conference, Vienna, AVUSTRALYA, 13-15 Temmuz 2016, pp.301-307 (Link)
Yapici A., "Din Ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Değişen Kadın Algıları:Bir Tipoloji Denemesi", 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2015, vol.-, no.-, pp.18-19
Kutlu M.O., Korkmaz Ş., Yapici A., "The Secondary School Students Perspectives On Values ", VII. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Yapici A., "İlahiyat Programları Hakkında Genel Bir Değerlendirme", 19. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve İnanç Ahlak İlişkisi Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2014, ss.---
Yapici A., "Çocukta İnanç Ve Ahlak Gelişimi", Çocuklarımız ve Biz, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Nisan 2014, ss.1-1
Yapici A., "Gençliğin Sorunları, Din Ve Değerler Eğitimi", Kimliğin Korunmasında Dil ve Din Eğitimi, Duisburg, ALMANYA, 5-7 Eylül 2014, vol.-, no.-, pp.---
Yapici A., Yürük T., "İlahiyat Fakültesi Örencilerinin Değer Tercih Suralamaları", Uluslar Arası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.---
Yapici A., Bilican I., Kutlu M.O., "The Relationship Between Schwartz Value Categories, Smoking And Alchol Use Among Turkish College Students", The 13th Eurepean Congress of Psychology, Stockholm, ISVEÇ, 9-12 Temmuz 2013, pp.---
Yapici A., Kutlu M.O., Bilican I., "Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Değer Tercihlerinde Oluşan Farklılaşmaların İncelenmesi", I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.---
Yapici A., Bilican I., Kutlu M.O., "The Relationship Between Schwartz Value Categories,Depression, And Hopelessness Among Turkish College Students", The 13th Eurepean Congress of Psychology, Stockholm, ISVEÇ, 9-12 Temmuz 2013, pp.1-1
Yapici A., Kutlu M.O., Bilican I., "Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri Ile İçki Ve Sigara Kullanımı", II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2012, pp.40-40
Yapici A., "Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Meta Analitik Bir Aaraştırma", IV. Din Psikolojisi Koordinasyon Toplantısı , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 4-5 Eylül 2012, ss.1-1
Yapici A., Kutlu M.O., Bilican I., "Psikolojik Açıdan Değerler-Dindarlık İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.25-25
Yapici A., Kutlu M.O., Bilican I., "Öğretmen Adaylarında Değer Tercih Sıralaması: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.25-25
Yapici A., "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Din Ve Kadın", Din ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet I, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2011, cilt.I, ss.221-234
Yapici A., "Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı - Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler", I. ULUSAL DİN PSİKOLOJİSİ KONGRESİ : Din Psikolojisinin İmkanları Sınırları ve Gelecek Vizyonu, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2010, ss.1-1
Yapici A., "Tarsusa Ait Edebi Folklorik Ürünlerde İslami Motifler", Türk-İslam Kültür ve Medeniyetinde Tarsus, İÇEL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2010, ss.273-284
Yapici A., "Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dini Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme: Religious Life Of Turkish Youth In The Process Of Modernisation-Secularisation: A Meta-Analytical Evaluation", Günümüz Türkiyesinde İslam Uluslararası Sempozyum, KAYSERİ, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2009, pp.--- (Link)
Yapici A., "Dini Gruplar Arası Ön Yargıların Etkinliğinin Azaltılmasında Din Öğretiminin Önemi", Türkiye?de Okullarda Din Öğretimi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2009, ss.299-320
Yapici A., "Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri: What Does Religion Mean For Turkish Youth?", Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din Eğitimi: Türkiye ve Almanya Örnekleri Religious Instruction in Secular Societies and Laicist States: Turkey and Germany, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2008, pp.1-1
Yapici A., "Ziyaret Dindarlığı: Günümüzde Popüler Dindarlık Kapsamında Ashab-I Kehf ", II. Ashab-ı Kehf Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 27-27 Ekim 2007, ss.---
Yapici A., "Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Din Ve Kadın", II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mart 2006, ss.1-1
Yapici A., "Değişim Ve Süreklilik Açısından Müslüman Kimliği", Kültür ve Kimlik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2005, ss.1-1
Yapici A., "Güdü Ve İçerik Açısından Çocuk Duaları Ve Dualara Yansıyan Sorunlar", Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 30 Eylül - 2 Ekim 2005, ss.756-796
Yapici A., "Müslüman Kültürde Cinsiyet Tasavvuru Ve Kadına Bakış", I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2005, ss.1-1
Yapici A., "Ülkemizde Mezhepler Arası Ayrımcılığa Sosyo-Psikolojik Bir Yaklaşım", 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2005, ss.---
Yapici A., "Üniversiteli Gençlerde Dindarlık Ve Önyargı", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi: Toplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarın, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2004, ss.---
Yapici A., "Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem: Ölçek Mi Olguyu, Olgu Mu Ölçeği Oluşturmakta?", Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempoyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2004, ss.315-341
Yapici A., "Dini Gruplar (Mezhepler) Arası Ön Yargıların Ve Ayrımcılığın Sosyo-Psikolojik Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme", Değişen Dünya ve Türkiye?de Eşitsizlikler IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2003, ss.369-718
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yapici A., Kalgı M.E., "Dini gruplara mensubiyeti Etkileyen Sosyo Psikolojik Faktörler: Şanlıurfa Selefileri Örneği", Dini Gruplar Siyaset ve Bürokrasi, Kemal Ataman, ismail Güler, Vejdi Bilgin, Ed., Emin Yayınları , Bursa , ss.117-144, 2017
Yapici A., "Dini grup Kimliği: Kimlik ve Dini Aidiyet", Kimlik ve Din, Özbolat A, Macit, M., Ed., Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, ss.41-64, 2016
Yapici A., Yürük T., "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının İncelenmesi", Ortaokul 5-8 düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrtimi, Tosun C., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.23-47, 2016 (Link)
Yapici A., "Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın", Çamlıca Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Yapici A., "Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi: Bir Model Denemesi", Çocuklarımız ve Biz, Karan, A., Ed., KASAD-D Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, İstanbul, ss.56-78, 2015
Yapici A., "Biz ve Onlar: İç ve Dış Grupların Oluşumunu Besleyen Faktörler ve Aidiyet Psikolojisi", Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme: Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, Hayati Hökelekli - Vejdi Bilgin, Ed., Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları Kurav Yayınları, Bursa, ss.247-279, 2015
Yapici A., "Religious Life Of Turkish Youth In The Process Of Modernization And Secularization", in: Psychology of Religion in Turkey, Ağılkaya-Şahin Z., Streib H., Ayten A., Hood, R. H. , Eds., Brill, Leiden , Leiden, pp.107-136, 2015 (Link)
Yapici A., Yürük T., "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının İncelenmesi", Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, İlkokul 4. Sınıf, Tosun C., Polat M., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.31-54-, 2013
Yapici A., "Ruh Sağlığı Ve Din: Psikososyal Uyum Ve Dindarlık", Karahan Kitabevi, ADANA, 2013 (Link)
Yapici A., "Ruh Sağlığı Ve Din", Din Psikolojisi: Bireysel Dindarlık Üzerine, Kayıklık H., Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.283-313-, 2011 (Link)
Yapici A., "Dini Gruplar Arası Ön Yargıların Etkinliğinin Azaltılmasında Din Öğretiminin Önemi", Türkiye'de Okullarda Din Öğretimi, Kaymakca R., Zengin, M., Arslan Z. Ş., Ed., Değerler Eğitimi Merkezi , İstanbul, ss.299-320-, 2011 (Link)
Yapici A., "Algısal Açıdan Müslüman Kimliği Ve Dindarlık", Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Günay Ü., Çelik C., Ed., Karahan Kitabevi, Adana, ss.207-258-, 2006 (Link)
Yapici A., "Din Kimlik Ve Ön Yargı: Biz Ve Onlar", Karahan Kitabevi, ADANA, 2004 (Link)
Yapici A., "İslamda Tövbe Ve Dini Yaşayıştaki Rolü", Beyan Yayınevi, İSTANBUL, 1997 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Yapici A., "Hak İhlali Kıskacında Kaybolan Değerlerimiz, Diyanet Aylık Dergi 260", Diger, ss.18-21, 2012
Yapici A., "Kadın Dindarlığı: Algısal Bir Yanılgı Mı Yoksa Gerçeklik Mi?? Diyanet Aylık Dergi: Kadın Dindarlığı Özel Sayısı, 207", Diger, ss.18-23, 2008
Yapici A., "Dinin Dünya Barışına Katkısı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları", Diger, ss.160-165, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi