Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Artun E., "?Âşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri?", Milli Folklor, vol.-, pp.---, 2002
Artun E., "?Adana?Da Töreler, Adaklar, Özel Günlere Ait İnançlar , Pratikler Ve Bunlara Bağlı Mutfak Kültürü?", MILLI FOLKLOR, pp.---, 2001
Artun E., "?Adana?Da Asker Uğurlama-Karşılama Törenleri Asker Ağıtları, Türküleri, Şiirleri, Manileri?", Milli Folklor, vol.6, pp.---, 2000
Artun E., "?Ritüel Kökenli Trakya Ve Balkan Köy Seyirlik Oyunlarında Ölme, Dirilme, Kız Kaçırma Motifleri?, ", MILLI FOLKLOR, vol.3, pp.35-43, 1994
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Artun E., "Türklük Dünyasının İnanç Araştırmacısı Dr. Yaşar Kalafat", Erciyes Dergisi, cilt.-, ss.---, 2013
Artun E., " Çukurova Fıkra Söyleme Geleneğinde Yerel Fıkra Tipi: Karakülah Hoca Fıkraları", Karadeniz Dergisi, vol.-, pp.---, 2011
Artun E., " Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar I", Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 2009/1-2, cilt.-, ss.---, 2009
Artun E., "?Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği Ve Prizrenli Âşık Ferki?Nin Destanları", Journal of Turkish Studies, vol.-, pp.---, 2003
Artun E., "?Muğla Mani Söyleme Geleneğinde Mizah ? Taşlama- Takılma?", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.-, ss.---, 2002
Artun E., "?Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi? ", Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.5, ss.---, 2001
Artun E., "?Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış?", Folklor Edebiyat, vol.-, pp.---, 2001
Artun E., "? Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü?", Türk Kültürü, ss.---, 2001
Artun E., "Çukurova?Da Salavatçılık Geleneği Ve Âşıkların Pehlivan Salavatlamaları", Erdem Dergisi, cilt.-, ss.---, 2001
Artun E., "?Türk Halk Kültürünün Balkanlardaki Rolü ?", Türk Kültürü, ss.---, 2001
Artun E., "?Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Nasihat (Öğütleme)?, ", Türk Halk kültürü Araştırmaları, ss.---, 2000
Artun E., "?Tekirdağ?Da Ninni Söyleme Geleneği?,", Türk Halk Kültüründen Derlemeler, ss.---, 2000
Artun E., "?Âşık Esrarî?Nin Vehhâbî Destanı?, ", Folklor/Edebiyat, cilt.6, ss.---, 2000
Artun E., "?Folklor Araştırmalarının Halk Kültürü Soruşturması Dosyası?, ", Folklor Araştırmaları , cilt.-, ss.19-26, 1999
Artun E., "?Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Mizah?, ", Folklor/Edebiyat, pp.---, 1999
Artun E., "?Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri- Doğum Evlenme Ölüm? ", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.-, ss.---, 1998
Artun E., "?Adana Aşıklık Geleneğinde ?Karacaoğlan Çığırmak?, ", İçel Kültürü, cilt.-, ss.41-52, 1997
Artun E., "?Adanalı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı?", Gazimağusa K.K.T.C. Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.295-320, 1996
Artun E., "?Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler?,", Prof. Dr Umay Günay Armağanı, cilt.-, ss.92-107, 1996
Artun E., "?Andırın Beşbucaklı Âşık Halil?", İçel Kültürü, ss.---, 1996
Artun E., "?Ozandan Aşığa Halk Şiiri Geleneğinin Kültür Kaynakları"", İçel Kültürü, ss.---, 1995
Artun E., "?Dadaloğlu Üzerine Birkaç Söz?", İçel Kültürü, cilt.-, ss.---, 1995
Artun E., "?Karacaoğlan`In Şiirinin Kültür Kaynakları"", Anayurttan Atayurda Türk Dünyası , ss.---, 1995
Artun E., "?Adana Yağmur Yağdırma Törenleri Ve Çomçalı Gelin?", Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, cilt.-, ss.154-163, 1995
Artun E., "?Tekirdağ `Da Hıdrellez Geleneği", Halk Kültüründen Derlemeler , ss.---, 1990
Artun E., "?Tekirdağ'Da Söylenen Ninnilerden Örnekler?", Türk Folklorundan Derlemeler , cilt.-, ss.---, 1989
Artun E., "?Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu)", Türk Folkloru, ss.---, 1984
Artun E., "?Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Köpek Satma Ve Arap Oyunu )?", Türk Folkloru, ss.---, 1984
Artun E., "?Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Behşet?Le Behiye)?", Türk Folkloru, ss.---, 1984
Artun E., "?Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Elmacı Kadın)?", Türk Folkloru, ss.---, 1984
Artun E., "?Tekirdağ?Da Kadınların Kendi Aralarında, Nişanlarda Ve Yöresel Toplantılarda Oynadıkları Oyunlar Ve Adetleri?", Türk Folkloru Araştırmaları , ss.---, 1982
Artun E., "?Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Leylek Oyunu, Hoca Oyunu)?", Türk Folkloru, ss.---, 1982
Artun E., "?Tekirdağ?Dan Ağıt , Ninni Ve Türküler?", Folklora Doğru Dergisi,Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını, cilt.4, ss.---, 1980
Artun E., "?Tekirdağ Tekerlemeleri"", Folklora Doğru Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü Süreli Yayını, cilt.4, ss.---, 1980
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Artun E., "?Prizrenli Âşık Ferki?Nin Destanları ", 3. Uluslararası Kıbrıs ? Balkanlar- Avrupa Türk Edebiyatları Sempozyumu, ROMANYA, - , vol.-, pp.--
Artun E., "?Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış?", 4. Uluslararası Kıbrıs- Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Sempozyumu, ROMANYA, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Ortak Türk Nahcivan Halk Kültürünün Geleceğe Taşınması", Nahçivan'ın Dünü-Bugünü-Yarını Sempozyumu,, AZERBAYCAN, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Anadolu Ve Rumeli Türk Kültürünün Oluşmasında Sevgi Ve Hoşgörü Düşüncesi Mimarı Mevlana Celalettin Rumi'Nin Etkisi ", II. Uluslararası Romanya'da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu, ROMANYA, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif Ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine Düşünceler", Güneydoğu Avrupa'da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlığının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Etkileşimi Sempozyumu, MOLDOVA, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Güney-Doğu Avrupa?Da Osmanlı Ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlıklarının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Karşılıklı Etkileşimi ", 4. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkoloji Sempozyumu, KOSOVA, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Ortak Türk - Mısır Halk Kültürü Ürünlerinin Araştırılması Üzerine Görüşler", International Turkey Eygpt Relations Symposium and Art Exibition, MISIR, - , vol.-, pp.--
Artun E., "?Tekirdağ Köy Seyirlik Oyunları?", 3. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, İZMİR, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "?Türkiye?De Ve Kıbrıs?Ta Mani Söyleme Geleneğine Karşılaştırmalı Bir Bakış?", 2.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "?Kıbrıs Yerel Fıkra Tipi: Kırk Bir Deliler?", 3 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, KKTC / Gazimağusa, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "?Osmanlı?Nın İlk Dönemlerinde Türk Ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim"", II. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, BOSNA HERSEK, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Vi. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri", VI. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, KKTC / Gazimağusa, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "?Ortak Türk Folklorunun Küreselleşen Dünyaya Tanıtılması"", Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine III. Uluslararası Folklor Konferansı, AZERBAYCAN, - , vol.-, pp.--
Artun E., "Destan Söyleme Geleneğinde Âşık Talibi?Nin Yeri", arihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu Bildirileri, TOKAT, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.36-
Artun E., "?Tekirdağ Ritüelleri Ve Balkanlardaki Varyantları"", 4. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "?Ritüel Kökenli Köy Seyirlik Oyunlarında ?Canlandırma, Hayvan Benzetmeceleri Ve Sembolleri?", 2.Uluslararası Karacaoğlan-Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, ADANA, TÜRKIYE, - , pp.191-
Artun E., "?Çukurova Üniversitesinde Halk Kültürü Ile İlgili Yapılan Çalışmalar?", 1. Türk Halk Kültürü Folklor Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?Yaşayan Adana Karatepeli Fıkraları"", İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.--
Artun E., "?Adana?Da Bilmece Sorma Geleneği?", Balıkesir Üniversitesi 1. Halkbilimi Bilgi Şöleni Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.159-
Artun E., "?Köy Seyirlik Oyunlarındaki Düğünlerde Gelin Güvey Motifinde Eski Kültür İzleri", 3. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , vol.-, pp.--
Artun E., "? Adana Yağmur Yağdırma Törenlerinde ? Boğa Dede, Bulut Dede Ve Tosun Dede Kültü?", 1 . Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , vol.-, pp.--
Artun E., "?Anadolu?Da Halk Kültürü Ürünlerinin Oluşumuna Kültürel Değişim Ve Gelişim Açısından Bakış?, ", Giresun Kültür Sempozyumu Bildirileri, GİRESUN, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?Günümüzde Yeniden Yapılanan Aşıklık Geleneğinin Sosyo- Kültürel Boyutu?,", 1. Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.43-
Artun E., "?Türk Dünyasında Nevruz? ", Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, MUĞLA, TÜRKIYE, - , pp.--
Artun E., "?Çukurova Yörüklerinin Gelenek Ve Görenekleri Bunlardaki Eski Kültür İzleri ?", . Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları , Sosyo ?Kültürel Yapısı ( Yörükler) Sempozyum Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.25-
Artun E., "?Günümüzde Adana Aşıklık Geleneği Ve Aşık Fasılları"", 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , vol.1, pp.--
Artun E., "Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Alkış Kargış (Kara Alkış", 3. Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, ADANA, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.111-
Artun E., "?Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Ölüm , Mezar Teması?", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.336-
Artun E., "?Aşık Tarzı Halk Edebiyatında Üslup"", Edebiyat / Toplum Sempozyumu Bildirileri , GAZİANTEP, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.23-
Artun E., "? Alevi Bektaşi Edebiyatına Genel Bakış?", 2000?e Girerken Medyadaki Dilimiz ve Halk Ozanları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?Türk Halk Kültüründe Nevruz?, ", Uluslararası Nevruz Sempozyumu, KAZAKISTAN, - , pp.225-
Artun E., "?Günümüz Adana Aşıklık Geleneği Aşıklardan Aşık Kaderi?Nin Alevi-Bektaşi Edebiyatındaki Yeri? ", 1. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?İletişim Çağında Aşıklık Geleneğinin Geleceği?", İletişim Çağında Halk Kültürü ve Ozanlığın Geleceği Sempozyumu Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., " ?Halk Kültürünün Uluslararası İlişkilerde Ülkelerin Tanıtımına Katkısı?,", Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları,, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "Osmaniye Ve Çukurova?Da Âşıklık Geleneği", Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, OSMANİYE, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?Anadolu İnanç Önderlerini Besleyen Eski İnanç Sistemleri, Dinler, İnanışlar?", Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.--
Artun E., " ?Adana Aşıklık Geleneğinde Kayserili Bir Aşık: Aşık Derdiderya?", Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?Osmaniye?De Ağıt Söyleme Geleneği Ve Osmaniye Ağıtları?", Karacaoğlan?dan Bela Bartok?a Dadaloğlu?ndan Âşık Feymani?ye Osmaniye Kültür Sanat ve Folklor Sempozyumu, OSMANİYE, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "Adana İnanç Merkezleri Ve Bunlara Bağlı Kültür Değerleri ", Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., ""Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri"", II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., ""Türk Halk Kültüründe Mani Söyleme Geleneği, Manilerin İletişim Boyutu Ve İşlevselliği"", ürk Dünyasında Maniler Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "?Türk Halk Kültüründe Nevruz", Uluslararası Nevruz Sempozyumu, KAZAKISTAN, - , pp.--
Artun E., "-", I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, - , ss.01.06.1998-
Artun E., "-", IX. Milli Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "-", Balıkesir Üniversitesi 1. Halkbilimi Bilgi Şöleni, BALIKESİR, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "-", Osmanlı?nın 700. Yılında Muğla Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "-", I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları, Sosyo?Kültürel Yapısı (Yörükler) Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., "-", Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Artun E., "?Halk Kültürlerinin Gelecek Kuşaklara Taşınması?", Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, - , cilt.-, ss.--
Artun E., ""Ortak Türk Folklorunun Geleceğe Aktarılması Ve Çukurova Nogaylarının Halk Kültürü Araştırması Çalışmaları"", II. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, UKRAYNA, - , vol.-, pp.--
Artun E., "?Küreselleşmenin Geleneksel Türk Halk Kültürüne Etkisi"", VI.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, - , vol.-, pp.--
Artun E., "?Çukurova Konulu Romanlarda Çukurova Halk Kültürü Ve Halk Edebiyatı Geleneği Ürünlerinin Etkisi Ve Yeri ?, ", 4. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.27-
Artun E., "-", Halk Kültürü Tiyatrosu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Aralık 2008, ss.---
Artun E., "-", Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2008, ss.---
Artun E., "-", VII. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Nisan 2008, ss.---
Artun E., "-", Gaziantep Araştırmaları Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2008, ss.---
Artun E., "-", Doğumunun 800. Yılında Nasrettin Hoca Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2008, ss.---
Artun E., "-", Ceyhun'dan Ceyhan'a 1. Ceyhan Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 29 Mart - 1 Nisan 2006, ss.---
Artun E., "-", II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2006, ss.---
Artun E., "-", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Mart 2004, ss.---
Artun E., "-", Türk Diş Hekimliği Tarih ve Etiği Sempozyumu, Türk Diş Hekimliği Terimleri Bilgi Şöleni, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2004, ss.---
Artun E., "-", III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2003, ss.---
Artun E., "-", Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu, OSMANİYE, TÜRKIYE, 4-5 Ocak 2003, ss.---
Artun E., "-", Halk Kültüründe Sivas?ın Yeri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-4 Mart 2002, ss.---
Artun E., "-", VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 19-20 Nisan 2002, ss.---
Artun E., "-", GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2001, ss.---
Artun E., "-", Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, KAYSERİ, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2001, ss.---
Artun E., "-", II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2000, ss.---
Artun E., "-", Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2000, ss.---
Artun E., "-", Avrupa?ya İlk Adım Uluslar arası Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Ekim - 2 Kasım 1999, ss.---
Artun E., "-", Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 1999, ss.---
Artun E., "-", Osmanlı Dünyasında Şiir Uluslar arası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 1999, ss.---
Artun E., "-", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Aralık 1998, cilt.-, ss.---
Artun E., "-", IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 1998, ss.---
Artun E., "-", Giresun Kültür Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 1998, ss.---
Artun E., "-", Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Mayıs 1998, ss.---
Artun E., "-", I. Türk Halk Kültürü (Folklor) Araştırma Sonuçları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 1994, cilt.-, ss.---
Artun E., "-", Kültür Bakanlığı Sürekli Dil Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 4-8 Mayıs 1993, cilt.-, ss.---
Artun E., "-", İpek Yolu Uluslararası Halk Edebîyatı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-7 Temmuz 1993, cilt.-, no.-, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Artun E., "Ansiklopedik Halkbilimi/Halk Edebiyatı Terimler Sözlüğü", Karahan Yayınları, ADANA, 2014 (Link)
Artun E., "Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri", Karahan, ADANA, 2013
Artun E., "Türk Halkbilimi", Karahan , ADANA, 2013
Artun E., "Anonim Türk Halk Edebiyatı Nazmı", Karahan, ADANA, 2012
Artun E., "Anonim Halk Edebiyatı Nesri", Karahan, ADANA, 2012
Artun E., "Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri", Karahan, ADANA, 2012
Artun E., "Türk Halk Edebiyatına Giriş", Karahan, ADANA, 2012
Artun E., "Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı", Karahan, ADANA, 2012
Artun E., "Âşıklık Geleneği Ve Âşık Edebiyatı Edebiyat Tarihi/Metinler", Karahan, ADANA, 2012
Artun E., "Halk Kültürü Araştırmaları", Kitabevi, İSTANBUL, 2008
Artun E., "Halk Kültürü Araştırmaları", -, İSTANBUL, 2008
Artun E., "Seyirlik Köy Oyunları Ve Anonim Halk Edebiyatı Araştırmaları", Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2008
Artun E., "Âşık Edebiyatı Araştırmaları", Kitabevi, ADANA, 2008
Artun E., "Âşık Edebiyatı Araştırmaları", -, İSTANBUL, 2008
Artun E., "Adana Halk Kültürü", -, ADANA, 2006
Artun E., "Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri", Hece Yayınları, İSTANBUL, 1998
Artun E., "Tekirdağ Halk Kültürü", Tekirdağ Genç Yöneticiler ve İşadamları Derneği Kültür Yayınları , TEKİRDAĞ, 1998
Artun E., "Günümüzde Adana Âşıklık Geleneği (1966-1996) Ve Âşık Feymani", Adana Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, ADANA, 1996
Artun E., "-", ?Adana Mutfak Kültüründe Ekmekler ve Hamurişi Yemekler?, -, Ed., -, Ankara, ss.--, 1994
Artun E., "Cemal Ritüeli Ve Balkanlardaki Varyantları", -, İSTANBUL, 1993
Artun E., "Tekirdağ Halk Oyunları Araştırması", -, İSTANBUL, 1992
Artun E., "Tekirdağ Çocuk Oyunları Araştırması", -, İSTANBUL, 1992
Artun E., "Tekirdağ Folklorundan Örnekler", -, İSTANBUL, 1983
Artun E., "Tekirdağ Folklor Araştırması", -, İSTANBUL, 1980
DİĞER YAYINLAR
Artun E., "Şair Mahtumkulu?Nun Şiirlerinde Sanat, Estetik Ve Üslup,", Diger, ss.-, 2010
Artun E., "?Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Yiğitleme ( Yiğit Üstüne Türkü)?, ", Diger, ss.-, 2000
Artun E., "?Günümüz Adanalı Aşıkların Dini- Tasavvufi Şiirleri? ", Diger, ss.420-436, 2000
Artun E., "?Adana?Da Mani Söyleme Geleneği?", Diger, ss.208-240, 2000
Artun E., "?Tekirdağ `Da Mani Söyleme Geleneği?, ", Diger, ss.84-116, 1998
Artun E., "?Tekirdağ `Da Bilmece Sorma Geleneği?, ", Diger, ss.117-139, 1998
Artun E., "?Tekirdağ?Da Batıl İnanışlar ", Diger, ss.66-83, 1998
Artun E., "?Tekirdağ Adetlerinden ?Bocuk Gecesi Ve Sedenka?", Diger, ss.-, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi