Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çapar G., Tarim K., "Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.553-559, 2015 (Link)
Arisoy B., Tarim K., "The Effects of Cooperative Learning on Students' Academic Achievement, Retention and Social Skill Levels", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.1-14, 2013
Işık D., Tarim K., "The Effects Of The Cooperative Learning Method Supported By Multiple Intelligence Theory On Turkish Elementary Students? Mathematics Achievement", Asia Pacific Education Review (ISI), vol.10, pp.465-474, 2009 (Link) (Abstract)
Tarim K., "The Effects Of Cooperative Learning On Preschoolers' Mathematics Problem-Solving Ability", Educational Studies in Mathematics, vol.72, pp.325-340, 2009 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çilingir E., Artut P., Tarim K., "Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerinde Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Bir Uygulama Örneği", EKUAD, vol.1, pp.1-12, 2015 (Link)
Tarim K., Baypınar K., Keklik G., "İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.846-870, 2015 (Link)
Tarim K., Kır Tunç D., "İlköğretim Matematik Ve Sınıf Öğretmenlerinin İşbirliğine Dayalı Grup Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.89-102, 2014
Tarim K., Öktem S.P., "Mathematical Word-Problems That Require Realistic Answer", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.43, pp.19-38, 2014
Tarim K., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Basamak Değeri Ve Sayma Sistemlerini Anlama Düzeyleri", İlköğretim Online, vol.12, pp.759-769, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Tarim K., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Rutin Olmayan Sözel Problemleri Çözme Süreçlerinin Incelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.12, ss.53-70, 2009
Tarim K., Akdeniz F., "The Effects Of Cooperative Learning On Turkish Elementary Students? Mathematics Achievement And Attitude Towards Mathematics Using Tai And Stad Methods", Educational Studies in Mathematics, vol.67, pp.77-91, 2008
Tarim K., Yıldırım K., "Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Dersinde Akademik Başarı Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi", İlköğretim Online, vol.7, pp.174-187, 2008
Tarim K., Karagöz D., İflazoğlu A., "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Ilköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.8, ss.63-77, 2007
Dinç Artut P., Tarim K., "Effectiveness Of Jigsaw Ii On Prospective Elementary School Teachers", Asia-Pacific Journal of Teacher Education , vol.35, pp.129-141, 2007
Tarim K., Bulut M.S., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Matematik Ve Matematik Öğretimine Ilişkin Algi Ve Tutumları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.152-164, 2006
Yıldırım K., Tarim K., İflazoğlu A., "Çoklu Zeka Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi", Eğitimde Kuram ve Uygulama , vol.2, pp.81-96, 2006
Tarim K., Dinç Artut P., "İlköğretim Öğrencilerinin Basamak Değer Kavramını Anlama Düzeyleri", Journal of Theory and Practice in Education, vol.2, pp.26-36, 2006
Tarim K., Dinç Artut P., "İlköğretim Öğrencilerinin Rutin Olmayan Sözel Problemlerini Çözme Düzeylerinin, Çözüm Stratejilerinin Ve Hata Türlerinin Incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.39-50, 2006
Tarim K., Dinç Artut P., "Okul Öncesi Çocuklarda Kubaşık Çalışmalarla Toplama Ve Çıkarma Becerilerinin Kazandırılması", Eurasian Journal of Educational Research, vol.17, pp.210-220, 2005
Tarim K., Dinç Artut P., "Okulöncesi Kubaşık Öğrenme Uygulamaları: Toplama Işlemine Yönelik Bir Uygulama Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.1-10, 2004
Tarim K., Akdeniz F., "İlköğretim Matematik Derslerinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Kullanılması", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.24, ss.215-223, 2003
Tarim K., "İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.19-33, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tarim K., Dinç Artut P., "Sınıf Öğretmen Adayları Sözel Matematik Problemlerine Ne Kadar Gerçekçi Yaklaşıyor?", 6. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Yaşayarak Matematik, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.42-
Tarim K., Yıldırım K., "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Ilköğretim Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Benlik Saygılarına Etkisi", 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , ss.78-
Tarim K., Dinç Artut P., "Kubaşık Öğrenme Yönteminin İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Matematik Öğretimi Dersine Ilişkin Akademik Başarılarına Etkisi", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.1189-
Tarim K., Deretarla Gül E., "Anasınıfı Ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarma Becerilerinde Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi", OMEP Worl Council and Conference , AYDIN, TÜRKIYE, - , vol.1, pp.270-
Tarim K., "", , TÜRKİYE,
Tarim K., Arısoy B., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öttb Ve Tot Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarı Ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss..-
Tarim K., Kır D., "Ilköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarma Işlemlerine Ilişkin Sözel Problem Çözme Becerilerinin Incelenmesi", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss..-
Tarim K., Öktem S.P., "İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemlere Ilişkin Görüşleri", 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss..-
Tarim K., Dinç Artut P., Öktem S.P., Aladağ A., "İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sözel Problemleri Çözme Becerileri", III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.253-
Tarim K., Bulut M.S., "Okulöncesi Öğretmenlerinin Hikaye Etkinliklerindeki Matematiksel Kavramlara Yönelik Farkındalık Düzeyi Oluşturma Ile Ilgili Nitel Bir Çalışma Örneği", I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.2, pp.23-
Tarim K., İflazoğlu A., Dinç Artut P., "Opinions, Evaluation And Suggestion Of Prospective Teachers On Multiple Intelligence Supported Maths Teaching", 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level konferansı , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.38-
Tarim K., İflazoğlu A., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Destekli Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarına Ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Muallim Hazırlama Siyaseti ve Problemleri Beynelxalq konferansı , AZERBAYCAN, - , pp.598-
Tarim K., İflazoğlu A., Dinç Artut P., "The Effects Of The Project-Based Teaching Method -Supported By The Mi Theory- On Prospective Teachers? Attitudes", Affective Education in Action konferansı , ADANA, TÜRKIYE, - , pp.386-
Tarim K., Işık D., Dinç Artut P., "Attitudes Of Elementary Education Teachers And Mathematıcs Teachers Towards Teaching Mathematics", Affective Education in Action konferansı , ADANA, TÜRKIYE, - , pp.346-
Tarim K., Akdeniz F., "Ülkemizde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin Etkinliğinin Incelenmesinde Meta Analizi", VI.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Tarim K., Dinç Artut P., Bal A.P., "İlköğretim Öğrencilerinin Ordinal (Sıra) Sayılar Içeren Problemleri Çözme Becerileri", VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.596-
Tarim K., "Problem Solving Levels Of Elementary School Students On Mathematical Word Problems And The Distribution of These Problems in Textbooks", Pedagogy Congress, Havana, KÜBA, 30 Ocak - 2 Şubat 2017, pp.1-10
Tarim K., Kütküt H. , "The Effect Of Realistic Mathematics Education Approach On Middle School Student? Mathematics Achievement", International Human and Science: Problems and Solution Seeking, Sarayova, BOSNA HERSEK, 7-9 Ekim 2016, pp.68-68
Boran E., Tarim K., "Middle school math teachers? standards about private section proficiency: a lesson study model", International Human and Science: Problems and Solution Seeking, Sarayova, BOSNA HERSEK, 7-9 Ekim 2016, pp.58-58 (Özet)
Yontar A., Tarim K., Karabay A., "STAJ UYGULAMALARININ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.773-777
Tarim K., Özdemir S., "The Effect Of Cooperative Learning On The Academic Success And Attitude Of The Students In Statistics Course", International Journal of Arts & Sciences Singapore, Singapur, SİNGAPUR, 13-16 Ocak 2015, pp.1-1
Özdemir S., Tarim K., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Dersi Akademik Başarılarına ve Tutumlarına etkisi", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.846-847
Tarim K., Siyer A., "Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Ile Matematiksel Güç Düzeyleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss..-.
Tarim K., Büyükikiz Kütküt H., "Ortaokul Matematik Derslerinde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Kullanımının İncelenmesi", XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss..-.
Tarim K., Özdemir S., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Istatistik Dersi Akademik Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi", XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss..-.
Tarim K., "Preschool Children?S Skills About Pattern Finding", III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, ITALYA, 6-8 Şubat 2014, pp..-.
Tarim K., Özdemir S., "Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Öğrencilerinin İstatistik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", I. Türk bilgisayar ve matematik sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-20 Haziran 2013, ss..-.
Tarim K., "Preschooler?S Recognizing Patterns", III. International Congress on Early Childhood Education, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2012, pp..-.
Tarim K., Çapar G., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı Ve Matematiğe Ilişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması", X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss..-.
Tarim K., Kır D., "Hikâyelerle Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Sözel Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri", 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp..-.
Tarim K., Dinç Artut P., "Öğretmen Adaylarının Kat Problemlerine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2010, ss..-.
Tarim K., Öktem S.P., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemleri Çözme Becerileri", 7. Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss..-.
Tarim K., Çakır İ., "İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", 7. Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss..-.
Tarim K., Kır D., "İlköğretim Matematik Ve Sınıf Öğretmenlerinin İşbirliğine Dayalı Grup Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 7. Matematik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2008, ss..-.
Tarim K., Dinç Artut P., "Kubaşık Kümelerde Problem Çözme Çalışmalarının Rutin Olmayan Problem Çözme Düzeylerine Etkisi", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss..-.
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tarim K., Artut P., "Tutum ve Matematik Başarısı", Matematik Eğitiminde Teoriler, Erhan Bingölbali; Selahattin Arslan; İsmail Özgür Zembat, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.767-784, 2016
Artut P., Tarim K., "İlkokul Matematik Dersi Programlarının Problem Çözme Açısından İncelenmesi", Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematil Öğretim Programları, Mehmet Fatih Özmantar; Ayşe Öztürk; Erdal Bay, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.293-314, 2016
Tarim K., Dinç Artut P., "Gruplarla Matematik Öğreniyoruz", Eğiten Kitap, ANKARA, 2012
Tarim K., İflazoğlu A., Bulut M.S., "Effects Of Multiple Intelligence Based Mathematics Course On Students? Math Anxiety And Students?Views About The Course", in: Learning Beyond Cognition, Kryger N. , Ravn. B., Eds., Danish University of Education Press, Copenhagen, pp.221-242, 2007
Dinç Artut P., Tarim K., "Ölçüler Ve Öğretimi", Matematik Öğretimi , Gür H., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.311-346, 2006
DİĞER YAYINLAR
Tarim K., Hoşgör A., "İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Oyun Etkinliklerinin Kullanımına Ilişkin Görüşleri", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Kır D., "Hikayelerle Matematik Öğretiminin Ilköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Toplama Ve Çıkarmaya Ilişkin Sözel Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkileri", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Arısoy B., "Kubaşık Öğrenme Tekniklerinden Öttb Ve Tot Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi ?Istatistik Ve Olasılık? Konusunda Akademik Başarı, Kalıcılık Ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Çapar G., "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarıları Ve Matematiğe Ilişkin Tutumları Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması", Diger, ss.., 2011
Tarim K., Öktem S.P., "İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerinin Gerçekçi Cevap Gerektiren Matematiksel Sözel Problemleri Çözme Becerileri", Diger, ss.., 2009
Tarim K., Çakır İ., "İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", Diger, ss.., 2009
Tarim K., Işık D., "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Ilköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi", Diger, ss.., 2007
Tarim K., Yıldırım K., "Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Ilköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Saygısı Ve Kalıcılığa Etkisi", Diger, ss.., 2006