Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal H., Doğanlar M., Özmen M., "Testing Long-Run Validity Of Purchasing Power Parity For Selected Emerging Market Economies", Applied Economics Letters, no.14, pp.1443-1448, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal H., Akça E.E., "Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eksik Halka: Beşeri Sermayenin Aracılık Etkisi", Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, pp.55-84, 2018 (Link)
Bal H., Akça E.E., Manga M., "Türkiye?de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analiz", Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.172-184, 2018 (Link)
Akça E.E., Bal H., "Ekonometrik Yaklaşım Yoluyla Türkiye?de Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.683-708, 2018 (Link)
Akça E.E., Bal H., "Yurtdışı İşçi Gelirleri ve Hollanda Hastalığı: Seçilmiş Ülkeler İçin Bir Panel Veri Analizi ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.12, pp.49-64, 2017 (Link)
Bal H., Akça E.E., Erdoğan E., Tuncel H., "Doğal Kaynak Yoğun Üretimden Yüksek Teknoloji Yoğun Üretime Geçiş: Endüstriyel Rekabet Gücünün İsveç ve Finlandiya?daki Gelişimi", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.21, ss.85-105, 2017 (Link)
Akça E.E., Bal H., Çağlayan M.H., "The Effects of The Customs Union on Trade Between Turkey and Europen Union", European University of Lefke Journal of Social Sciences, vol.VIII, pp.1-18, 2017 (Link)
Akça E.E., Bal H., Demir Ö., "The Impact of Reducing Quantitative Easing Program on Emerging Markets ", International Journal of Social and Economic Sciences , vol.7, pp.26-30, 2017
Akça E.E., Bal H., Demiral M., "Döviz Kuru Değişmelerinin Türkiye?nin Avrupa Birliği Ticareti Üzerine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.61-82, 2017 (Link)
Demiral M., Bal H., Akça E.E., "Petrol Gelirleri ve Ekonomik Büyüme: Seçilmiş Petrol Zengini Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi ", Sosyoekonomi Dergisi, vol.24, pp.85-102, 2016 (Link)
Bal H., Akça E.E., Bayraktar M., "The Contribution of Tourism to Economic Growth: A Research on the Turkey", Journal of Academic Approaches, vol.7, pp.1-20, 2016
Bal H., Tanrıöver B., Erdoğan E., "TAYLOR KURALI KAPSAMINDA MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZORANLARININ BELİRLENMESİ STOKASTİK TREND YAKLAŞIMI", International Journal of Academic Value Studies (Javstudies-JAVS), no.7, pp.95-106, 2016 (Link)
Bal H., Akça E.E., Manga M., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı ve İktisadi Performans Arasındaki İlişkide Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: BRICS Ülkelerinden Ampirik Bulgular", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, pp.1-22, 2016
Bal H., Akça E.E., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular", Sosyoekonomi Dergisi, vol.24, pp.91-111, 2016
Bal H., Akça E.E., Manga M., "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE İKTİSADİ PERFORMANS ARASINDAKI İLİŞKIDE YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİNİN ARACILIK ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİNDEN AMPİRİK BULGULAR", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.12, pp.1-22, 2016 (Link)
Bal H., Algan N., Akça E.E., Fidangül D., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İktisadi Gelişme: Türkiye Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.1-16, 2016 (Link)
Bal H., Akça E.E., Bayraktar M., "The Contribution of Tourism to Economic Growth: A Research on the Turkey", Journal of Academic Approaches, vol.7, pp.1-20, 2016 (Link)
Bal H., Akça E.E., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular", Sosyoekonomi Dergisi, vol.24, pp.91-111, 2016 (Link)
Bal H., Akça E.E., Biçer B., "Doğal Kaynak Zenginliğinin Bir Sorun Haline Dönüşmesinde Rol Oynayan Etkenler Nelerdir? ", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, ss.25-40, 2016 (Link)
Bal H., Algan N., Manga M., Balli E., "Orta Gelir Tuzağının Belirleyenleri Üzerine Bir Deneme : Tayland , Türkiye Ve Çin", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.347-360, 2016 (Link)
Bal H., Algan N., Akça E.E., Fidangül D., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İktisadi Gelişme: Türkiye Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.1-16, 2016 (Link)
Bal H., Akça E.E., Demir Ö., "Finansal Serbestleşme Politikalarının Etkinliği: Seçilmiş Yeni Gelişen Piyasa Ekonomileri Deneyimleri", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.10, pp.63-85, 2016 (Link)
Demiral M., Bal H., Akça E.E., "Petrol Gelirleri ve Ekonomik Büyüme: Seçilmiş Petrol Zengini Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi", Sosyoekonomi Dergisi, vol.24, pp.85-102, 2016
Bal H., Algan N., Özdemir P., "Yeni Kurumsalcı Perspektifte Çevresel Yönetişim ve Kurumsal Çerçevenin Önemi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.16, ss.179-191, 2015 (Link)
Demiral M., Bal H., Algan N., "Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri İçin Lucas Paradoksunun Yeniden İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.13-30, 2015 (Link)
Akça E.E., Bal H., Demiral M., "Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: MENA ve Hazar Ülkelerinden Ampirik Bulgular", Ege Akademik Bakış, vol.15, pp.301-312, 2015 (Link)
Manga M., Bal H., Algan N., Kandır E.D., "BEŞERİ SERMAYE, FİZİKSEL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ1 ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.45-60, 2015 (Link)
Bal H., Akça E.E., "Ulusal Paranın Değerlenmesi Bir Endişe Kaynağı mıdır? Hollanda Hastalığı ve Büyüme Arasındaki Eksik Halka", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.1-26, 2015 (Link)
Bal H., Algan N., Manga M., "Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme Farklılıkları", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.123-142, 2015
Demiral M., Bal H., "Ticaret Performansı Ölçümlerine Çok Boyutlu Bir Yaklaşım: Seçilmiş Ülke ve Sektörlere İlişkin Karşılaştırmalı Analizler", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.115-133, 2015
Bal H., Algan N., Akça E.E., " Petrol Üretiminin İran Ekonomisi Üzerine Etkileri", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.17-38, 2014 (Link)
Balcılar M. , Algan N., Bal H., Demiral M. , ". ?Türkiye?nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012)?, Ege Akademik Bakış,2014,Cilt 14, sayı 3. Pp.451-462.", Ege Akademik Bakış, cilt.14, ss.451-462, 2014
Bal H., Özdemir P., "Orijinal Günah Göstergelerinde Kurumsal Yapı Ve Yurt İçi Borçlanma Piyasasının Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, no.579, ss.5-14, 2012
Bal H., "Reel Döviz Kuru Ve Ticaret Dengesi: Türkiye?Nin Almanya İle Ticareti Örneği ", Çukurova Üniversitesi , cilt.16, ss.45-64, 2012
Bal H., Özdemir P., "İç Borç Yönetimi ve Türkiye", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.15, no.-, ss.38-62, 2011 (Link)
Bal H., "İktisadi Gelişme Ve Doğal Kaynaklar: Geçiş Ekonomileri Çerçevesinde Bir İnceleme,", Çukurova Üniversitesi Sosyal bilimler dergisi , cilt.20, ss.87-104, 2011
Bal H., "Avrupa?Da Parasal Birlik Düşüncesi Ve Euro?Ya Geçiş", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.2, ss.77-94, 2011
Bal H., Alper A.E., "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, ss.345-360, 2010
Bal H., Özdemir P., "Türkiye Ekonomisinde İç Borçlanmanın Yeri Ve Sürdürülebilirliği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.82-98, 2010
Bal H., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Türkiye", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, ss.450-467, 2010
Bal H., Özmen M., Doğanlar M., "Döviz Krizi Modelleri", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.253-276, 2007
Doğanlar M., Bal H., Özmen M., "Döviz Krizi Modelleri", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.253-276, 2007
Bal H., Doğanlar M., Özmen M., "Türkiye Ile Almanya Arasındaki Dış Ticaretin Ekonometrik Analizi Ve Gümrük Birliği Sonrası Karşılaştırma", İktisat İşletme ve Finans, no.248, ss.50-65, 2006
Doğanlar M., Bal H., Özmen M., "Türkiye Ile Almanya Arasındaki Dış Ticaretin Ekonometrik Analizi Ve Gümrük Birliği Sonrası Karşılaştırma", İktisat İşletme ve Finans, vol.21, pp.50-65, 2006 (Link)
Bal H., "Uluslararası Ticaret Ve Geçiş Ekonomileri: Kırgızistan Örneği", Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.137-162, 2004
Bal H., "Geçiş Ülkelerinde Yolsuzluk Ve Kayıt Dışı Ekonomi: Kırgızistan Bavul Ticareti Örneği", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, no.219, ss.72-92, 2004
Bal H., "Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Büyüme Ve Dış Finansman", Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.155-172, 2004
Bal H., "Laleli Piyasası, Bavul Ticareti Ve Geleceği", Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.483, ss.34-49, 2004
Bal H., Doğanlar M., Özmen M., "Uluslararası Rekabet, Türkiye?Nin İhracat Stratejisi: Sorunlar Ve Öneriler", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, ss.3-18, 2003
Doğanlar M., Bal H., Özmen M., "Uluslararası Rekabet, Türkiye?nin İhracat Stratejisi: Sorunlar ve Öneriler", İktisat İşletme ve Finans, cilt.18, ss.3-18, 2003 (Link)
Bal H., Doğanlar M., "Global Kriz, Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.I, ss.31-56, 2001
Bal H., "Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Uluslararası Kuruluşların Faaliyetleri Ve Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermaye Yatırımları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.6, ss.239-263, 2000
Bal H., "Döviz Kurunun Yüksekten Uçuş (Ani Sıçrama) Modeli Ve Türkiye Ekonomisinde Döviz Kurlarının Hareketliliği", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, no.138, ss.50-70, 1997
Bal H., "Uluslararası Sermaye Hareketlerindeki Eğilimler Işığında Türkiye Ekonomisinin Avrupa Topluluğu Ile Gümrük Birliğine Girmesi Ve Yabancı Sermaye", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, no.105, ss.19-31, 1994
Bal H., "Uluslararası Finansman, Tahvil Piyasaları, Kredi Değerliliği (Rating) Ve Gelişmekte Olan Ülkeler", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, no.103, ss.10-24, 1994
Bal H., "Kambiyo Politikaları, Dış Ticaret Ve Enflasyon", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, no.85-86, ss.33-43, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bal H., Palandökenlier B. , Erdoğan E., "Gelişmekte Olan Ülkeler ve Lucas Paradoksu: Seçilmiş Ülkeler İçin Ampirik Bir Araştırma", International Congres on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), NİĞDE, TÜRKIYE, 26 Ekim - 29 Ocak 2018, no.4453576, pp.1-10
Bal H., Manga M., Erdoğan E., "DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEĞİ", Altıncı Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2018, no.4453623, pp.1-13
Bal H., Ildirar M., Erdoğan E., Tekin İ., "Türkiye?de Bankacılık Sektöründe Etkin Piyasa Hipotezi Geçerli Midir?", International Congres on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2018), NİĞDE, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2018, no.4453538, pp.1-1 (Link)
Yurdadoğ V., Bal H., Albayrak M., "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ANALİZ ", IV. International Strategic Research Congress (ISRC2018) - IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (İSRC2018), ANTALYA, TÜRKIYE, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2018, pp.1-1
Bal H., İşcan E., Serin D., Loğoğlu S., "Karbon Emisyonu ve Uluslararası Ticaret İlişkisi", International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.206-212 (Link)
Bal H., İşcan E., Kardaşlar A. , "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Sanayileşme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.155-161 (Link)
Bal H., Demiral M., Akça E.E., "Comparison the Contributions of Foreign Direct Investments and Portfolio Investments to Economic Growth in Emerging Market Economies ", 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society , ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2017, pp.300-303 (Link)
Akça E.E., Bal H., "Yurtdışı İşçi Gelirlerinin Makroekonomik Etkileri ve Hollanda Hastalığı", Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.80-80 (Link)
Mamun A.H. , Bal H., Kabaş T., Akça E.E., "AN EVALUATION OF EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS IN DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF BANGLADESH ", International Conference on Research in Education and Science , AYDIN, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.14-14 (Link)
Bal H., Akça E.E., Mamun A.H. , Bayraktar M., "Is Export Led Growth Hyphothesis Valid for Japan?", International Conference on Research in Education and Science , AYDIN, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.71-71 (Link)
Bal H., Akça E.E., "The Estimation of Unregistered Economy Via Econometric Approach: The Case of Turkey for 1986-2015 Period", International Conference on Research in Education and Science , AYDIN, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.121-121 (Link)
Bal H., Akça E.E., Demiral M., "Döviz Kuru Değişmelerinin Türkiye?nin Avrupa Birliği Ticareti Üzerine Etkileri", International Conference on Economic Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp.158-165 (Link)
Bal H., Düzakin H., Mamun A.H., Kabaş T., "Capital Flight from Bangladesh: An Empirical Study ", International Congress on Social and Economic Sciences, Atina, YUNANISTAN, 15-19 Kasım 2017, pp.1-1
Bal H., Akça E.E., Manga M., "Türkiye?de Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi", International Congress on Politic, Economic and Social Studies, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.160-160 (Link)
Bal H., Akça E.E., "İhracata Dayalı Büyümenin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Türkiye?den Bulgular", International Conference On Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.1-1 (Link)
Bal H., Shahanara B., Mamun A.H., Akça E.E., "Export-led Growth Hypothesis in MINT Countries: A Panel Cointegration Analysis", International Conference On Eurasian Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 5-7 Ekim 2017, pp.1-1
Akça E.E., Bal H., Demir Ö., "The Impact of Reducing Quantitative Easing Program on Emerging Markets", International Congress on Social and Economic Sciences, Atina, YUNANISTAN, 15-19 Kasım 2017, pp.1-1 (Link)
Bal H., İşcan E., Serin D., Kara D., "Finansal Büyüme ve İnovasyon İlişkisi", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Temmuz 2017, pp.546-549
Bal H., Akça E.E., Tekin İ., Mahjoub Laleh M., "Lucas Paradoksu?nunYeniden İncelenmesi: BRICS Ülkeleri İçin Çekim Modeli Yaklaşımı", International Congress of Management Economies and Policy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.366-367 (Link)
Akça E.E., Bal H., Demir Ö., "Sermaye Kontrollerinin Etkinliği: Yeni Gelişen Piyasa Ekonomilerinden Bazı Deneyimler", International Multidisciplinary Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.684-694 (Link)
Bal H., Algan N., Manga M., Balli E., "The Determinants Of Middle Income Trap The Case Of Turkey ", INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES, kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.404-411
Bal H., Algan N., Manga M., Destek A., "? Okun Katsayısı?nın Yapısal Kırılmalar Altında İncelenmesi: Türkiye Örneği? ", ICOMEP 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.2-2 (Link)
Bal H., İşcan E., Katar B., "Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin Önemi", International Conference on Eurasian Economies, KAPOSVAR, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.864-869 (Link) (Özet) (Abstract)
Bal H., Algan N., Ulaştırıcı L., "Sermaye Kaçışı ve Geçiş Ekonomileri", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 29-31 Ağustos 2016 ? Kaposvár, MACARİSTAN, Kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.0-0
Algan N., Balcılar M. , Bal H., Manga M., "Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Türkiye Örneği ", International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.624-633
Mamun A., Bal H., Kabaş T., "Microcredit and Social Business Movement as Catalyst for Poverty Eradication:The Grameen Experience ", Uluslararası Ekonomi Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp.1-1
Bal H., Akça E.E., "Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eksik Halka: Beşeri Sermayenin Aracılık Etkisi", 5. International Conference on Economics, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2016, pp.181-181 (Link)
Bal H., Çiftçi H., İşcan E., Serin D., "İhracata Dayalı Büyüme: Teknolojik Bakış", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, KAPOSVAR, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.1-1 (Link)
Akça E.E., Çağlayan M.H., Bal H., "Gümrük Birliği'nin AB-Türkiye Dış Ticareti Üzerine Etkileri", International Multidisciplinary Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.289-298 (Link)
Bal H., Akça E.E., Manga M., Balli E., "FDI ve GDP arasındaki İlişkide Kürese Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: BRICS Ülkelerinden Ampirik Bulgular", Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, pp.83-83 (Link)
Bal H., Algan N., Manga M., Balli E., "Geciş Ekonomilerinde Ekonomik Buyume ", EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, pp.27-30
Bal H., Akça E.E., Nas Ş., "Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi'nin Tahmini", 1st International Congress On Economy Administration And Market Surveys, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2015, pp.10-10
Bal H., Akça E.E., Bayraktar M., "TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, BİNGÖL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, pp.129-129
Bal H., Akça E.E., "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular", International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Münih, ALMANYA, 29-30 Ekim 2015, pp.37-37
Bal H., Algan N., Akça E.E., Fidangül D., "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ?KT?SAD? GEL??ME: TÜRKiYE ÖRNEĞİ", 3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, BİNGÖL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, pp.5-10
Bal H., Algan N., Özdemir P., "Role of Political Institutions on Social Conflicts and Economic Accumulation:A case study of Turkey", 19th International Academic Conference, Floransa, ITALYA, 16-19 Eylül 2015, pp.1-10
Bal H., Algan N., Manga M., Kandır E., "Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brics Ülkeleri Ve Türkiye Örneği", International Conference on Eurasian Economies 2014, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.795-803
Bal H., Algan N., Demiral M., "Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri İçin Lucas Paradoksunun Yeniden İncelenmesi", International Conference on Eurasian Economies 2014, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.909-918
Bal H., Algan N., Manga M., "Brics Ülkeleri Ve Türkiye'De Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme Ve İhracat Üçlüsü", 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, RUSYA, 30 Ağustos - 6 Eylül 2014, pp.1-10
Bal H., Demiral M., Akça E.E., "Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Yönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: MENA ve Hazar Ülkelerinden Ampirik Bulgular", International Conference on Eurasian Economies 2014, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.765-774 (Link)
Bal H., Balcılar M., Algan N., Demiral M., "Türkiye?Nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012)", International Conference on Eurasian Economies 2013, St. Petersburg, RUSYA, 26-28 Haziran 2013, pp.469-478
Bal H., Sarı S., Demiral M., "Reel Döviz Kuru Ve Ticaret Dengesi: Türkiye?Nin Rusya Ile İkili Ticaretinin İncelenmesi (2002.01-2012.12)", Kyrgyz-Turkish Manas University Proceedings of the International Conference on the Economics, Bişkek, KIRGIZISTAN, 26-28 Haziran 2013, pp.65-78
Bal H., "Geçiş Ekonomilerinde Sermaye Kaçışı", Kyrgyz-Turkish Manas University Proceedings of the International Conference on the Economics, Bişkek, KIRGIZISTAN, 16-20 Nisan 2004, pp.72-82
Bal H., "Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Performans Ve Yatırım İklimindeki Gelişmelere Bir Bakış", Kyrgyz-Turkish Manas University Proceedings of the International Conferance on the Transition Countries on the Way of Transforming into Market Economies, Bişkek, KIRGIZISTAN, 25-29 Kasım 2003, pp.55-67
Bal H., Tanrıöver B. , Erdoğan E., "Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi Stokastik Trend Yaklaşımı.", Beşinci Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2016, MUĞLA, TÜRKIYE, 20 Ekim 2016 - 22 Ekim 206, no.3015603, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bal H., Akça E.E., Tekin İ., Mahjoub Laleh M., "Lucas Paradoksu?nun Yeniden İncelenmesi", Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016 (Link)
Bal H., "Akademik Emek Piyasası Ve Reel Ücretler: Abd Ve Türkiye Örnekleri", Nobel Kitabevi, ADANA, 2006
DİĞER YAYINLAR
Bal H., "Uluslararası Finansman, Dış Borç Yönetimi Ve Türkiye", Diger, ss.334, 2001
Bal H., Doğanlar M., "Türkiye?Nin İhracat Stratejisi Ve Uluslararası Ticaretin Gelişim Dinamikleri", Diger, ss.21-28, 2001
Bal H., Özmen M., Ildirar M., "Bilim Ve Teknoloji Politikaları, Rekabet Gücü Ve Kobi?Ler: Doğu Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi?Ler Kapsamında Bir Araştırma", Diger, ss.1-46, 2001
Bal H., "Gelişme Sürecinde Dış Finansman Kullanımı Ve Türkiye", Diger, ss.172, 1998
Bal H., "Güneydoğu Asya Ülkeleri Dış Borç Krizi Ve Gelişmekte Olan Ülkeler", Diger, ss.98-105, 1998
Bal H., "Güneydoğu Asya Borç Krizi: Temel Özellikleri, Yayılma Mekanizması", Diger, ss.42-64, 1998
Bal H., "Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Liberalizasyonun Sıralanması", Diger, ss.54-63, 1997
Bal H., "Parasal Tabanı Etkileyen Faktörler Ve Bu Alanda Türkiye?De Para Politikasına Yansıyan Sorunlar", Diger, ss.21-38, 1997
Bal H., "Post Keynesyen Okul", Diger, ss.45-71, 1996
Bal H., "Dış Finansman Ve Tahvil İhraçları: Türkiye Ve Diğer Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Gelişmeler Üzerine Bir İnceleme", Diger, ss.353-367, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi