Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Etlik piliçlerden ön başlatma yemi uygulamasının büyüme performansı bağırsak histomorfolojik özellikleri üzerine etkisi", BAP Diğer, FBA-2017-8006, Yönetici, Devam Ediyor
"Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Spirulina Platensis İlavesinin Performans Kalite ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", BAP Doktora, FDK-2017-9567, Yönetici, Devam Ediyor
"Etlik Piliçlerde Civciv Kalitesi ve Önbaşlatma Yemi Uygulamasının Besi Performansına ve Karkas Özelliklerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ID-9946, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Yağ ve İz Mineral Kaynaklarının Etçi Damızlık Tavuklarda Verim ve Üreme Parametreleri ile Civcivlerde Performans Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FUK-2015-3827, Yönetici, 2016
"İçme Suyuna ve Altlığa Eklenen Etkin Mikroorganizmaların (EM) Etlik Piliçlerin Performansı, Bağırsak Histomorfolojisi ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FBA-2014-3090, Araştırmacı, 2015
"Etçi damızlıklarda kuluçkalık yumurta verimi ve kalitesi üzerine rasyona ilave edilen organik esaslı mineral katkısının etkisi", BAP Diğer, FBA-2014-2449, Yönetici, 2015
"Farklı Yağ ve İz Mineral Kaynaklarının Etçi Damızlık Tavuklarda Verim ve Üreme Parametreleri ile Civcivlerde Performans Üzerine Etkileri", TÜBITAK Projesi, 114O749, Yönetici, 2016
"Kabuklu Deniz Ürünleri İşleme Atıklarından Farklı Karakterizasyonlarda Üretilmiş Kitosanın, Yumurtacı Tavuk Rasyonlarında Kullanımının Verim, Kalite ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 112O897, Araştırmacı, 2014
"Rasyon omega-3 veya omega-6 yağ asiti kaynaklarının etçi damızlıklarda performans,kuluçka randımanı, çıkış gücü ve kuluçka sonrası civcivlerde büyüme performansı ve karkas parametreleri üzerine etkileri", BAP Doktora, ZF2013D12, Yönetici, 2015
". Embriyosu Toplanan Donör İneklerin Beslenmesinin Embriyo Sayısı ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Doktora, ZF2010-D5, Yönetici, Devam Ediyor
". Gıda Atıklarından Teknolojik İşlemler ile Alternatif Yem Hammaddesi Geri Kazanımı ve Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları", SAN TEZ, 00652.STZ.2010-2, Yönetici, 2012
"Adana; Çukurova?nın Süt Pınarı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR62-09-02-004, Yönetici, 2011
"Rasyon yağ asiti ve iz mineral kaynaklarının etlik piliçlerde büyüme performansı, kemik gelişimi ve bacak sağlığı üzerine etkiler", BAP Doktora, ZF2010D16, Yönetici, 2011
"Rasyonda bulunan fitoöstrojenik etkili kaynakların etlik piliçlerin büyüme performansı, kemik gelişimi ve bacak sağlığı üzerine etkileri (Ç.Ü. Arş. Fonu, Bilimsel Araştırma Projesi", BAP Güdümlü, ZF/2010/BAP18, Yönetici, 2011
"Replacing Vitamin E and Selenium with EconomasE in Broiler diets used in Turkey", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, RD Project, Yönetici, 2010
"Rekombinant İnokulant Katkısının Arpa Silajının Yem Değeri ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Doktora, ZF/2008/D9, Yönetici, 2011
"Yüksek Sıcaklık Altında Barındırılan Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Düzeylerde İlave Edilen Organik Kromun Performans, Kan ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi", BAP Y.Lisans, ZF/2007/YL24, Yönetici, 2008
"Çukurova Üniversitesi?nde Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2007K120690, Araştırmacı, 2010
"Rasyona ilave edilen Çakşır (Ferula eleaochytris) kökü tozunun yumurtacı tavuklarda yumurta verimi ve kalite özelliklerine etkileri", BAP Güdümlü, ZF/2007/BAP42, Yönetici, 2009
"Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Büyüme Uyarıcı Olarak Kullanımı Önerilen Farklı Timol/Karvakrol Kaynaklarının Biyoetkinliklerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, ZF/2007/YL24, Yönetici, 2008
"Fonksiyonel Yumurta Eldesinde Likopen ve Çekirdek-Tohum (üzüm, keten, kabak) Yağlarının Kullanım Olanakları; Yumurta verimi, kalitesi, kolesterol içeriği, yağ asiti profili ve bazı kan parametreleri (kolesterol, glukoz, trigliserid) üzerine etkisi ", TÜBITAK Projesi, 106O066, Araştırmacı, 2008
"Yüksek Sıcaklık Altında Barındırılan Etlik Piliç Rasyonlarına Farklı Düzeylerde İlave Edilen Organik Kromun Performans, Kan ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, ZF/2006/YL14, Yönetici, 2007
"Etlik Piliç Rasyonlarına İlave Edilen Farklı Saponin Kaynaklarının Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF/2005/YL24, Yönetici, 2007
"Etlik Piliç Karma Yemlerinde Nişasta Kaynağının Yem Tercihi ve Besi Performansına Etkileri ", BAP Y.Lisans, ZF2004-YL54, Yönetici, 2006
"Genetik Mühendisliği Teknikleri İle beta(1,3-1,4) Glukanaz (Likenaz) Enzim Geninin Lactobacillus plantarum?da Klonlanarak Silaj Kalitesini Artırıcı Özelliğe Sahip Yeni Rekombinant Silaj İnokülantlarının Geliştirilmesi ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003K120320-C06, Yönetici, 2007
"Etlik Civcivlerde Koksidiyoz Kontrolünde Bitkisel Ekstraktların Kullanım Olanakları ", BAP Doktora, FBE2002-D165, Yönetici, 2004
"Erken Dönem Besleme Uygulamalarının Etlik Civcivlerin Gelişimine Etkileri", BAP Doktora, FBE2002-D220, Yönetici, 2004
"Çukurova Bölgesi?nde Sıcak Yaz Aylarında Süt Sığırı Rasyonlarında Yağ, Rumende Yıkıma Dirençli Kaliteli Protein Kullanımı ve Duş Uygulamasının Süt Verimi ve Süt Komposizyonuna Etkileri ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2001K120-2, Araştırmacı, 2003
"Yumurtacı tavuk karma yemlerinde yumurta kolesterol içeriğini düşürücü ve yumurta verimini artırıcı yem katkı maddesi olarak Yucca Schidigera ekstratı kullanımı üzerine bir araştırma", BAP Güdümlü, ZF99-13, Yönetici, 1999
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Holstein Friesian Sığır Populasyonunun Genetik Islahı ve Organizyonu (ve Bakım-Besleme) Üzerine Çalışmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KKTC-TAGEP 5.3.1., Araştırmacı, 2003
"Türkiye'de toprak, bitki, gıda, hayvan ve insanların selenyum statüsünün araştırılması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 98K-120.980, Araştırmacı, 2001
"Etlik piliçlerde tüm dane yemlemeye dayalı besleme yöntemleri üzerine bir araştırma ", BAP Y.Lisans, FBE.98.YL.95, Yönetici, 1999
"GAP ve Çukurova Koşullarında biçme otlatmaya elverişli çok yıllık buğdaygil+baklagil karışımlarının saptanması üzerine bir araştırma", TÜBITAK Projesi, ULS.98.zf.42-TARP-1872, Araştırmacı, 2001
"Rasyon Odun Kömürü İçeriğinin Etlik Piliçlerin Performansı ve Yağlanması Üzerine Etkisi ", BAP Y.Lisans, FBE97-YL36, Yönetici, 1998
"Süt sığırlarına laktasyonun başında ek olarak niasin ve maya kültürü verilmesinin süt verimi ve süt özelliklerine etkileri", BAP Güdümlü, ZF97-2, Yönetici, 1998
"Farklı genotipdeki kuzularda yem hammadde seçimine dayalı yemlemenin besi performansına etkileri ", BAP Arastırma Projesi, ZF...., Araştırmacı, 1998
"Süt sığrılarına laktasyonun başında ek olarak niasin ve maya kültürü verilmesinin süt verimi ve süt özelliklerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, ZF.97.2, Araştırmacı, 1998
"Yüksek Sıcaklık Altında Yetiştirilen Yumurtacı Tavuklarda Yem Seçimine Dayalı Beslemenin Etkileri", BAP Y.Lisans, FBE96-28, Yönetici, 1997
"Farklı Protein Kaynaklarının Naylon Kese Tekniği ile rumende yıkılabilirliklerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, ZF96-19, Araştırmacı, 1997
"Rasyondaki kaba/kesif yem oranının sıcak yaz aylarında süt sığırlarının verimi ve süt kompozisyonuna etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Çukurova TAE-TAGEM, Araştırmacı, 1997
"Yüksek Sıcaklık Altında Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Rasyona Su ve Askorbik Asit Katkısının Etkisi", BAP Y.Lisans, FBE96-29, Yönetici, 1997
"Genetik Mühendisliği Teknikleri ile ÇEşitli Endüstriyel Enzimleri Üreten Ekmek Mayalarının (Sacchoromyces cerevisiae) Yapımı ve Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, EP1, Yönetici, 1997
"Buğday Samanının Biyoteknolojik Yöntemlerle Yem Değerinin Arttırılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-VHAG-1046, Yönetici, 1996
"Yüksek Çevre Sıcaklığı Altında Islak Yemle Beslemenin Etlik Piliçlerin Performansı, Karkas Randımanı ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, ZF95-10, Yönetici, 1996
"Rasyondaki Yulaf Düzeyinin Yumurta tavuklarının Plasma ve Yumurta Kolesterol Düzeyine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, BAP-ZO95/12, Araştırmacı, 1996
"Selülülitik genlerin rumen bakterilerinden klonlanması ile rekombinant enzimlerin üretimi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 95-K-120.325, Araştırmacı, 1997
"Selection and characterisation of cereal genotypes with high zinc efficiency and evaluation of bioavailability of zinc in wheat for the central anatolia region ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TU-Genotypes, Araştırmacı, 1998
"Rasyona Enzim Katkısının Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Etkisi", BAP Güdümlü, ZF93E14, Yönetici, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi