Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karakuş M., Yeşilpinar Uyar M., "The Implementation and Evaluation of an Instructional Design Based on the Interdisciplinary Approach: Conscious Consumer Education", Journal of Education and Learning, vol.7, pp.65-75, 2018 (Link)
Turhan Türkkan B., Karakuş M., "The Opinions of Middle School Mathematics Teachers on the Integration of Mathematics Course and Social Issues", European Journal of Educational Research, vol.7, pp.397-406, 2018 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Öztürk F., "Examination of Social Studies Curriculum and Course Books in the Context of Global Citizenship", Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.472-487, 2017 (Link)
Karakuş M., Karakuş F., "Examining Teaching of Professional Concepts in Teacher Training and Investigating Students? Cognitive Structures Regarding Professional Concepts ", Educational Research and Reviews, vol.12, pp.1-19, 2017 (Link)
Çelikel F., Karakuş M., "TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ", e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.11, ss.1-18, 2017 (Link)
Schreglmann S., Karakuş M., "Eğitsel Arayüz Destekli Eğitim Yazılımlarının Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.839-855, 2017
Karakuş M., "The Effect of in-Service Training on the Teacher Development: The Evaluation of the Teacher Professional Development Program ", Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.2017, pp.286-294, 2017 (Link)
Bolat Y., Karakuş M., "Design implementation and authentic assessment of a unit according to Concept-Based Interdisciplinary Approach", International Electronic Journal of Elementary Education, vol.10, pp.37-47, 2017 (Link)
Karakuş M., Yalçin O., "Examination of postgraduate theses in sciences within the interdisciplinary context", International Journal of Environmental & Science Education, vol.12, pp.711-727, 2017 (Link)
Karakuş M., "An investigation of students? perceptions about democratic school climate and sense of community in school", Universal Journal of Educational Research, vol.5, pp.787-790, 2017
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Karakuş F., "Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.509-524, 2017
Karakuş M., "Sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin sorun çözme becerilerine, tutumlarına, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.239-254, 2017 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Investigating the needs for measurement and evaluation course: a case study on English language teaching program", Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.227-239, 2017 (Link)
Karakuş M., Aslan S. , "İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.15, ss.1325-1344, 2016 (Link)
Karakuş M., Karakoç Öztürk B., "İlköğretim Türkçe Öğretmenlerinin Performans Değerlendirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.283-302, 2016 (Link)
Karakuş M., Yalçin O., "Fen eğitiminde argümantasyon temelli öğrenmenin akademik başarıya ve bilimsel süreç becerilerine etkisi: bir meta-analiz çalışması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.1-20, 2016 (Link)
Akdemir H., Karakuş M., "Yaratıcı drama yönteminin akademik başarı üzerine etkisi: bir meta-analiz çalışması", International Journal of Active Learning, vol.1, pp.55-67, 2016
Karakuş M., Öztürk H.İ., "Türkiye?de uygulanana işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin fen bilimleri öğretiminde akademik başarı ve derse karşı tutumlar üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir meta-analiz çalışması", International Journal of Active Learning, vol.1, pp.1-28, 2016
Karakuş M., Çimen Coşğun Ü., Lal İ., "Ortaokul Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi", Turkish Studies, vol.10, pp.461-486, 2015 (Link)
Doğanay A., Taş M., Yeşilpinar M., Yolcu E., Turhan B., Sari M., et al.,"Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.1-21, 2015 (Link)
Karakuş M., Mengi Us F., "İlköğretimde program değerlendirmenin öğretmen görğşleri doğrultusunda incelenmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.4, ss.35-54, 2014
Karakuş M., "The interdisciplinary Programme model and an evaluation of the practices in education", The Ma?opolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, vol.25, pp.71-87, 2014
Karakuş M., Aslan S. , Ergüven S., "Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi", Turkish Studies, vol.9, pp.209-234, 2014 (Link)
Karakuş M., Bolat Y., "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.22-30, 2014 (Link)
Karakuş M., Schreglman S., "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasında Karılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.4, ss.137-155, 2013 (Link)
Karakuş M., Yeşilpinar M., "İlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi.", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.3, ss.35-54, 2013
Karakuş M., Mengi Us F., "İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programından Yansımalar 'Adana İli Örneği'", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.197-222, 2013 (Link)
Hatuk M., Karakuş M., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Portfolyoların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirmesi", E-Journal of New World Sciences Academy , vol.6, pp.1196-1215, 2011 (Link)
Karakuş M., "Öğretmen yetiştirmede Felsefenin Yeri ve Önemi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.79-85, 2005
Karakuş M., "Öğretmen yetiştirmede Felsefenin Yeri ve Önemi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.79-85, 2005
Karakuş M., "Eğitim ve Yaratıcılık", Eğitim ve Bilim, cilt.26, ss.3-7, 2001 (Link)
Karakuş M., "Eğitim Programlarında Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmenin Bir Yolu Olarak BAV Etkinlikleri", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.219-237, 2001 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karakuş M., Yeşilpinar M., "Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin Ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, - , ss.385-
Turhan Türkkan B., Karakuş M., Karaduman B., Arslan Namli N., "Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik disiplinlerarası bir program geliştirme çalışması", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.725-726
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Arslan Namli N., "Web 2.0 Araçlarıyla Dijital Öykü Oluşturma Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı Ve Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", 6. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, ITALYA, 4-6 Eylül 2018, pp.0-0
Turhan Türkkan B., Karakuş M., Karaduman B., Arslan Namli N., "Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik disiplinlerarası bir program geliştirme çalışması", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.725-726
Karakuş M., "Öğretmen eğitim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi", International Conference on New Horizons in Education 2017, BERLİN, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, pp.2-2
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi", VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.46-46
Karakuş M., "The views of teachers and students regarding the problems at a school Syrian refugee children educated", 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, BARSELONA, ISPANYA, 3-5 Temmuz 2017, pp.1-1
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Alanla İlişkilendirilmiş ve Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.239-240
Turhan Türkkan B., Karakuş M., "Sosyomatematiksel Konularla Bütünleştirilmiş Matematik Öğretimi: Sosyal Adalet ve Eşitlik Değerlerine İlişkin Farkındalık ile Problem Kurma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.368-369
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Alanla İlişkilendirilmiş ve Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğrencilerin Ders Başarısı ve Derse Yönelik Metaforik Algılarına Etkisi", International Conference on New Horizons in Education 2017, BERLİN, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, pp.1-1
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Perceptions of preservice mathematics teachers towards the concept of justice, social justice and equality", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 18-18 Ağustos 2016, pp.172-182 (Link)
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "The Opinions of Middle School Math Teachers on the Integration of Math Course and Social Issues", VI. International Conference on Critical Education, LONDRA, INGILTERE, 10-13 Ağustos 2016, pp.93-94
Karakuş M., Turhan B., "Bir Modül Olarak Eşitlik Temasının Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Tasarlanması", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.90-91
Karakuş M., Turhan B., "Türkiye ve Ontario Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.116-116
Demirel T., Karakuş M., Uçar S., "Influence of Augmented Reality Technology on Seventh Grade Students? Achievement About Astronomy", XVII IOSTE SYMPOSIUM Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, BRAGA, PORTEKIZ, 11 Temmuz - 16 Eylül 2016, pp.50-50
Karakuş M., Turhan Türkkan B., Karakoç Öztürk B., "6. Sınıf Öğrencilerinin Kurdukları Problemlerin Matematiksel ve Dilsel Olarak İncelenmesi", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.361-363
Karakuş M., Turhan Türkkan B., "Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Problem Kurma Becerisi Kazandırmaya Yönelik Görüşleri", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.232-234
Karakuş M., Bolat Y., "Students? Views On The Implementation And Authentic Assessment Process Of A Unit Designed According To Concept-Based Interdisciplinary Approach", IV. International Conference on Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.713-713
Karakuş M., Karakuş F., "An Evaluation of Social Studies Instruction Course In Terms of Constructionist Learning: A Sample Of Indiana University Education Faculty", International Symposium On Social Studies Education, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, pp.320-320
Demirel T., Karakuş M., "Güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi? ünitesinde argümantasyon destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik öğrenci görüşleri", XVIII. AMSE-AMCE-WAER Congress ? Teaching and Training Today for Tomorrow, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.223-223
Karakuş M., "An investigation of students? perceptions about democratic school climate and sense of community in school", VI. International Conference on Critical Education, LONDRA, INGILTERE, 10-13 Eylül 2016, pp.94-94
Karakuş M., "Validity and reliability work as to the self-efficacy scale towards teaching profession", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 18-18 Ağustos 2016, pp.166-171
Karakuş M., Akça B., "İlkokul Birinci Sınıf Öğretim Programına Yönelik Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi", 24. Eğitim Bilimleri Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2015, ss.0-0
Karakuş F., Karakuş M., " Investigation of Teaching In Multigrade Classes Lesson According to Perceptions of Teacher and Teacher Candidate .", 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.121-123
Karakuş M., Turhan B., "Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.2708-2708
Karakuş M., Yeşilpinar M., "The Implementation And Evaluation Study Of An Instruction Design Based On The Interdisciplinary Approach?", The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, pp.100-103
Karakuş M., Turhan B., Kanatli F., "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ve Ders Kitaplarının Küresel Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi", 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.2707-2707
Karakuş M., Turhan B., "Matematik Öğretmen Adaylarının Adalet, Sosyal Adalet ve Eşitlik Kavramlarına Yönelik Algıları", 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.218-220
Karakuş M., Aslan S., "İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi", 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.575-579
Karakuş M., "Project practices in elementary schools", 2nd Global Conference on Contemporary Issues in Education, CHICAGO, ABD, 27-28 Ağustos 2015, vol.7, pp.14-20 (Link)
Çimen Coşğun Ü., Karakuş M., Lal İ., "Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi", Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.0-0
Karakuş M., Arisoy B., "Ortaokul Matematik Öğretiminde İstatistik Temasına Yönelik Disiplinlerarası Tasarım Örneği", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.1149-1150
Karakuş M., Arisoy B., "Türkiye Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı İle New York Eyaleti Matematik Öğrenme Standartlarının Karşılaştırılması", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.52-53
Karakuş M., Turhan B., Karakuş F., "Fen Bilgisi Ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Program Tasarımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.98-98 (Link)
Karakuş M., Mengi Us F., "Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi", III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.163-164
Karakuş M., Karakuş F., "Öğretmen Adaylarinin Eğitim Bilimine Giriş Dersindeki Temel Kavramlarla İlgili Bilişsel Yapilarinin Belirlenmesi", III. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.---
Karakuş F., Karakuş M., "İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Yönelik Gözlemler: Indiana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.0-0
Karakuş M., Çetin A., Bozkurt Bütev M., "Ortaokul 6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.0-0
Karakuş M., Turhan B., "Determining General Professional Competencies of An Elementary Maths Teacher: A Case Study", European Conference on Curriculum Studies, BRAGA, PORTEKIZ, 18-19 Ekim 2013, pp.452-462
Karakuş M., Turhan B., "Determining General Professional Competencies Of An Elementary Maths Teacher: A Case Study", European Conference on Curriculum Studies, BRAGA, PORTEKIZ, 18-19 Ekim 2013, pp.452-462 (Link) (Özet) (Abstract)
Çuhadar A., Karakuş M., Sari M., "Öğretmen Adaylarının Gözünden Eğitim Fakültelerine Eleştirel Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği", III. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2013, pp.0-0
Doğanay A., Karakuş M., Bolat Y., "Sosyal Bilgiler Dersinde Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Öğretmen Görüşleri", II Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.26-28 (Özet)
Karakuş M., Yeşilpinar M., "An Example Of Practice Based On Interdisciplinary Approach: Conscious Consumer Instruction", European Conference on Curriculum Studies, BRAGA, PORTEKIZ, 18-19 Ekim 2013, pp.854-861 (Link) (Abstract)
Demirel T., Karakuş M., "Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Evrim Konulu Bir Öğretim Tasarımı", International Conference Psycology Education, Guidance & Counselling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Mayıs 2013, pp.0-0
Karakuş M., Demirel T., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Etkinliklerin Ve Ölçme değerlendirme Sürecinin İncelenmesi", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.218-218
Karakuş M., Dolapçıoğlu S., Gürkan B., Karaduman B., Bolat Y., "Uygulama Örnekleriyle Disiplinlerarası Öğretim", II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.0-0
Karakuş M., Mengi Us F., "Öğretmen Görüşleri Bağlamında İlköğretim Program Değerlendirme İhtiyaçlarının İncelenmesi", II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.0-0
Karakuş M., Karakoç Öztürk B., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.0-0
Karakuş M., Bolat Y., "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.0-0
Karakuş M., Gürkan B., Doğan Dolapçıoğlu S., Çapar M., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Estetik Yaratıcılık", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.0-0
Karakuş M., "İlköğretimde Proje Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri ", 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.0-0
Karakuş M., Hatuk M.H., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Portfolyoların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Eylül 2010, ss.0-0
Karakuş M., Kuşdemir Kayıran B., Kayıran T., "Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi", 18. Eğitim Bilimleri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.0-0
Karakuş M., Hatuk M.H., "Öğretmen Görüşlerine Göre, Sosyal Bilgiler Dersinde Portfolyoların Oluşturulması Ve Değerlendirmesi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar", 18. Eğitim Bilimleri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.0-0
Karakuş M., "Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri", 18. Eğitim Bilimleri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.0-0
Karakuş M., Hatuk M.H., "Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Ölçme Ve Değerlendirme Boyutunda Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi", IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, ss.0-0
Karakuş M., "İlköğretim Öğretmen Ve Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirmesi", 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss.0-0
Karakuş M., "Proje Tabanlı Öğretimin Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi", 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2008, pp.0-0
Karakuş M., "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirmesi", Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, Gazimagosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Haziran 2008, pp.1-1
Berkant H.G., Karakuş M., "The Evaluation of Primary School Teachers? View on the Application of Constructivist Learning based Primary School Curriculum in Turkey: Adana City Sample", 9th International Conference on Education, ATİNA, YUNANISTAN, 28-29 Mayıs 2007, pp.0-0
Karakuş M., "Farklı Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirmesi", 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.0-0
Karakuş M., "Eğitim programlarında teori ve uygulama sorunu: öğretmen yetiştirme ve ilköğretim programlarımızdaki değişim", Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES2007), KOCAELİ, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2007, ss.0-0
Karakuş M., "Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimine yönelik öğrenci görüşleri", III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2007, ss.0-0
Karakuş M., Berkant H.G., "The qualitative analysis of teachers? views on primary school curriculum", Affective Education in Action, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2007, pp.0-0
Karakuş M., "İlköğretimde Proje Uygulamaları", XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.0-0
Karakuş M., "Lisansüstü Eğitim İçin Başvuran Öğrencilerin Üniversitedeki Akademik Başarıları ile LES Puanları Arasındaki ilişki", XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.0-0 (Link)
Karakuş M., "Ortaöğretimde Okul Ortamının İnsan Hakları Açısından Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirmesi", Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2004, pp.0-0
Doğanay A., Karakuş M., "Sosyal Bilgiler Dersinde Ne Okutulmalıdır? Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2003, ss.0-0
Karakuş M., "İlköğretim öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunlar", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-26 Ekim 2002, ss.295-295
Karakuş M., "Öğretimde proje yaklaşımı", 2000?li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Haziran 2002, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
İflazoğlu Saban A., Karakuş M., "Okul Öncesinden Liseye Soru ve Yanıtlarla Eğitimde Ödev", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2016
Türkoğlu A., İflazoğlu Saban A., Karakuş M., "Eğitim Sürecinde Ödev ?Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Düzeyinde Çocuğu olan Velilere Öneriler?", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2014
Sari M., Karakuş M., Çuhadar A., "Öğretmen Adaylarının Gözünden Fakültelerine Eleştirel Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği", Eleştirel Eğitim Seçkisi, Baykal N. S., Ural A., Allica Z. , Ed., Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara , ss.185-210, 2014 (Link)
Türkoğlu A., İflazoğlu Saban A., Karakuş M., "İlköğretimde Ödev", Morpa Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi