Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sari M., "Exploring Gender Roles' Effects Of Turkish Women Teachers On Their Teaching Practices", INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT, vol.32, pp.814-825, 2012 (Link)
Sari M., "ASSESMENT OF SCHOOL LIFE: RELIABILITY AND VALIDITY OF QUALITY OF SCHOOL LIFE SCALE", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.42, pp.344-355, 2012 (Link) (Abstract)
Sari M., "The Effect of Master of Education Programme on Opinions about Teaching Profession and the Programme Itself", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, pp.3-15, 2010 (Link) (Abstract)
Cenkseven Önder F., Sari M., "The Quality Of School Life And Burnout As Predictors Of Subjective Well-Being Among Teachers", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.1223-1235, 2009 (Link) (Abstract)
Sari M., Doğanay A., "Hidden Curriculum On Gaining The Value Of Respect For Human Dignity: A Qualitative Study In Two Elementary Schools In Adana", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.925-940, 2009 (Link) (Abstract)
Sari M., Sarı S., Ötünç M.S., "An investigation of devotion to democratic values and conflict resolution abilities: A case of elementary school students", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, pp.161-192, 2008 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sari M., Yolcu E., "The Views Of Turkish Pre-service Teachers On Profession: Technician Or Professional?", International Online Journal of Educational Sciences , vol.9, pp.13-26, 2017 (Link)
Sari M., Yolcu E., "Views of Pre-Service Teachers on Profession: Technician or Professional?", International Online Journal of Educational Sciences (HW-Wilson), vol.9, pp.13-26, 2017 (Link)
Sari M., "An Investigation of Pedagogical Formation Students' Views About Instructors' Professional Values ", Turkish Online Journal of Educational Technology (ERIC), vol.1, pp.269-283, 2017 (Link)
Sari M., "Teachers? views on co-education: Co-education or single-sex education?", Acta Didactica Napocensia (ERIC), vol.10, no.35, pp.35-44, 2017 (Link)
Elçi A.C. , Sari M., "Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.87-102, 2016
Elçi A.C. , Sari M., "Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde dijital vatandaşlık: Bir ölçek geliştirme çalışması?. , 13(2), 3602-3613, 2016. doi:10.14687/", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.2602-3613, 2016
Sari M., Başarır F., "Analyzing teachers? perceptions of ?female teacher? and ?male teacher? within traditional gender roles", International Journal of Education and Research, vol.4, pp.205-224, 2016 (Link)
Çimen Çoşğun Ü., Sari M., "Reddedilen öğrencilerin sınıftaki davranışlarının, sınıf atmosferine etkilerinin ve bu öğrencilere yönelik öğretmen yaklaşımlarının incelenmesi", Journal of Human Sciences, vol.13, pp.4292-4311, 2016 (Link)
Özgök A., Sari M., "Ortaokul öğrencilerin okula aidiyet duygusu ve arkadaş bağlılık düzeyi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.71-86, 2016 (Link)
Şahin N., Sari M., "Ortaokullardaki Eğitim Ortamlarının Düşünme Dostu Sınıf Özellikleri Açısından İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.22, ss.565-592, 2016
Arıkan G. , Sari M., "Lise Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesinin İncelenmesi", International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), vol.2, pp.66-77, 2016 (Link)
Sari M., Yolcu E., "The validity and reliability study of the views on teaching profession scale", TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology (ERIC), vol.1, pp.1167-1174, 2016 (Link)
Sari M., "Adaptation of the Psychological Sense of School Membership Scale to Turkish", Global Journal of Human Social Science: G Linguistics & Education,, vol.15, pp.59-64, 2015 (Link)
Çimen Çoşğun Ü., Sari M., "Düşük ve Yüksek Mesleki Öz-Yetkinlik Algısına Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Dönüt Verme Biçimlerinin İncelenmesi?. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 533-548. DOI: : 1.14527/pegegog.2015.029", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.533-548, 2015 (Link)
Lal İ. , Sari M., "Mesleki Kıdemleri Farklı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecini Düzenleme Biçimlerinin Karşılaştırılması", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.637-666, 2015 (Link)
Başarır F. , Sari M., "Kadın Akademisyenlerin `Kadın Akademisyen Olma?ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.5, ss.41-51, 2015 (Link)
Başarır F., Sari M., Çetin A., "Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Algılarının İncelenmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisİ, cilt.4, ss.91-110, 2014 (Link)
Özgök A., Sari M., "Ortaokul Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu ve Empatik Sınıf Atmosferi Algısı", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.479-492, 2014 (Link)
Sari M., "Lise Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusu", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.147-160, 2013 (Link)
Kaf Hasirci Ö., Sari M., "Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.3, pp.25-42, 2013 (Link)
Sari M., "Sense of School Belonging Among Elementary School Students ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.1-11, 2012 (Link)
Sadik F., Sarı M., "Çocuk Ve Demokrasi: Ilköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Incelenmesi", Cumhuriyet International Journal of Education, vol.1, pp.48-62, 2012 (Link)
Sari M., "Ortaöğretim Öğrencilerinde Ders Dışı Etkinliklere Katılımın İncelenmesi ", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.5, ss.72-89, 2012 (Link)
Sari M., Sadik F., "Öğretmen Adaylarının Demokrasi Algıları (Çukurova Üniversitesi Örneği)", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.1, pp.67-82, 2012 (Link)
Cenkseven Önder F., Sari M., "İlköğretim Öğrencilerinde Zorbalık ve Okul Yaşam Kalitesi", ilköğretim online, vol.11, pp.897-914, 2012 (Link)
Sari M., "Empatik Sınıf Atmosferi ve Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine Etkisi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.18, ss.95-119, 2012 (Link)
Doğanay A., Sari M., "Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Özelliklerinin Düşünme Dostu Sınıf Özelliklerini Yordama Düzeyi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.21-36, 2012 (Link)
Doğanay A., Sari M., "Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (DDSÖ) Geliştirme Çalışması", İlköğretin Online, vol.11, pp.214-229, 2012 (Link)
Sari M., Karasolak K., "Mimari Özellikleri Farklı Okullardaki Öğrenci ve Öğretmenlerin Okullarının Binası Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.132-154, 2011 (Link)
Sari M., "Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği?nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.253-266, 2011 (Link)
Sadik F., Sari M., "Student Teachers? Attitudes Towards Environmental Problems and Their Level of Environmental Knowledge", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.129-141, 2010 (Link)
Bilgiç S., Sari M., "İlköğretim Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Empatik Sınıf Atmosferi Algılarının İncelenmesi", eğitim bilimleri ve uygulama, cilt.9, ss.1-19, 2010 (Link)
Sari M., "İlköğretim Öğrencilerinde Polis Kavramının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi", Polis Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.43-81, 2010 (Link)
Doğanay A., Sari M., "Öğretmen Gözüyle Yeni Sosyal Bilgiler Programı: Adana İlinde Bir Araştırma", İlköğretim Online, vol.7, pp.468-484, 2008 (Link)
Sari M., Cenkseven Önder F., "İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi , vol.5, pp.1-16, 2008 (Link)
Doğanay A., Çuhadar A., Sari M., "Öğretmen Adaylarının Siyasal Katılımcılık Düzeylerine Çeşitli Etmenlerin Etkisinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.13, ss.213-246, 2007 (Link)
Sari M., Ötünç E., Erceylan H. , "Liselerde Okul Yaşam Kalitesi: Adana İli Örneği", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.13, ss.297-320, 2007 (Link)
Sari M., "Araştırmacı Öğretmen: Öğretmenlerin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.6, pp.847-887, 2006 (Link)
Sari M., "Okul Yaşam Kalitesi: Tanımı, Değişkenleri ve Ölçülmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.139-151, 2006 (Link)
Doğanay A., Sari M., "Öğrencilerin Üniversitedeki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının Demokratik Yaşam Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği)", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.107-128, 2006 (Link)
Doğanay A., Sari M., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Temel Demokratik Değerlerin Kazandırılma Düzeyi ve Bu Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Açık ve Örtük Programın Etkilerinin Karşılaştırılması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.10, ss.356-383, 2005 (Link)
Doğanay A., Sari M., "İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.321-337, 2003 (Link)
Sari M., "İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.36-51, 2002 (Link)
Sari M., "İlköğretim İkinci Kademedeki (6. - 8. Sınıf) iki dilli Öğrencilerin Türkçe Dersinde Karşılaştıkları Güçlükler", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.5-15, 2002 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yolcu E., Sari M., "Gender Attitudes: A Study To Determine The Case For 4th Graders", VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Roma, ITALYA, 4-6 Eylül 2018, pp.113-114 (Link)
Yolcu E., Sari M., "Öğretmenlerde Olmazsa Olmaz Bir Beceri: Eğitim Programı Okuryazarlığı", 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.759-760 (Link)
Karakuş F., Sari M., "Ortaöğretim Öğrencilerinde Direnç Davranışlarının, Okul Yaşam Kalitesi Algısının ve Okula Aidiyet Duygusunun İncelenmesi", VI. Uluslararası eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, KARS, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, ss.1-1
Sari M., Yolcu E., "Öğrenci Direnç Davranışları Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ", VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Roma, ITALYA, 4-6 Eylül 2018, pp.116-117 (Link)
Sari M., Yolcu E., "Şiddetin Bir Başka Yüzü: Öğretmenlerin gözünden Ekonomik Şiddet ve Yansımaları", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2018, pp.153-153
Özgök A. , Sari M., "Öğretmenlerin eğitim felsefeleri ve epistemolojik inançları", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017),, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1, pp.335-347 (Link)
Sari M., "Öğretmen algılarına göre ilkokul öğrencilerinde direnç davranışları: Sessizce planlanan meydan okuyuşlar", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2017), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.1, pp.644-645
Alaca F. , Sari M., "İki dilli olan ve olmayan öğrencilerde okula aidiyet duygusu", 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu Kongresi (EYFOR-8), ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.828-829
Alaca F., Sari M., "İki dilli olan ve olmayan öğrencilerde okul yaşam kalitesi algısı", 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu Kongresi (EYFOR-8), ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1011-1012
Sari M., Canoğulları E. , Yıldız E. , "Öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algıları ile mesleki motivasyon düzeylerinin incelenmesi ", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2017), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.150-151
Ünal Ö. , Sari M., "Öğretmenlerde Küresel Sosyal Sorumluluk ve Demokratik Tutum Üzerine Bir İnceleme", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1, pp.325-333 (Link)
Sari M., "Öğrenci direnç davranışları üzerine bir ölçek geliştirme çalışması", International Conference on New Horizons in Education (INTE-2017), Berlin, ALMANYA, 17-19 Temmuz 2017, vol.1, no.1, pp.859-859
Yolcu E., Sari M., "Teachers in character education: Quality and efficacy within the process", XVIII. International AMSE-AMCE-WAER Congress, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.115-115
Arikan G. , Sari M., "Lise Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesinin İncelenmesi", 5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan , KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.192-192 (Link)
Arikan G. , Sari M., "Spor Lisesi ve Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Okula Aidiyet Duygusunun İncelenmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği. ", 5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan , KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.191-191 (Link)
Sari M., Yolcu E., "The Character Educators of Future: What do they know? What do they need?", 2nd International Conference on Higher Education Advances, HEAd?16, Valencia , ISPANYA, 21-23 Haziran 2016, pp.349-356 (Link)
Sari M., Yolcu E., "An Important Part of the Deskilling Process: Teacher Guide Books", The 6th International Conference on Critical Education (ICCE), LONDRA , INGILTERE, 10-13 Ağustos 2016, pp.130-130
Sari M., Yolcu E., "Philosophy of Education through Views on Teaching Profession: Pre-service Teachers' Profile", 4. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.318-319
Sari M., "Öğretmen Adaylarının gözünden istihdam politikalarına bakış", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, vol.1, pp.776-791
Yolcu E., Sari M., "Educators on the Scene: How to Educate Syrian Refugees?", The 6th International Conference on Critical Education (ICCE), LONDRA , INGILTERE, 10-13 Ağustos 2016, pp.148-149
Yolcu E., Turhan B., Sari M., "Reflections from Women Doctoral Students? Lives Regarding Gender Roles", 5th International Conference on Critical Education, WROCLAW, POLONYA, 15-18 Haziran 2015, pp.218-218 (Link)
Yolcu E., Sari M., "Investigation of Teachers? Qualities and Self-Efficacy Perceptions in Character Education ", 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.153-154
Sari M., Yolcu E., "Öğretmen Adaylarının Gözünden Mesleğe Bakış: Teknisyen mi Uzman mı?", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.195-196
Sari M., "Teachers Views Regarding the Values Covered in the Social Studies Curriculum", voltar European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility, Braga, PORTEKIZ, 18-19 Ekim 2013, pp.1-17 (Özet) (Abstract)
Sadik F., Sari M., "Öğretmen Adayları ve Demokrasi: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algılarının Metaforlar Yoluyla Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.296-304
Sadik F., Sari M., "Çocuk ve demokrasi: İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, cilt.1, ss.74-75
Sari M., Sadik F., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRASİ ALGILARI: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, vol.1, pp.564-566
Doğanay A., Sari M., "Lise Öğrencilerinin Vatandaşlık Algılarına Etki Eden Faktörlerin Analizi", I. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, UŞAK, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2009, pp.36-51
Sari M., "A Qualitative Study on Elementary School Fifth Grade Students? Awareness of Democratic Values", Affective Education in Action 9th International Conference of European Affective Education Network, ADANA, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2007, pp.96-111
Doğanay A., Sari M., "İlköğretim Okullarında Oluşturmacılık Ne Kadar Oluşturuldu: Sosyal Bilgiler, Fen-Teknoloji ve Matematik Derslerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Eğitim Bilimleri Kongresi , TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.149-163
Çuhadar A., Sari M., "Göç Yollarında Eğitim: İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okula İlişkin Algılarının Göç Bağlamında Değerlendirilmesi", III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2007, ss.184-200
Doğanay A., Sari M., Çuhadar A., "Sosyal Bilgilerve Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi Anlayışlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi", Uluslar Arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2004, pp.362-373
Doğanay A., Sari M., "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleriyle, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgilerin Doğasına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi", I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2003, ss.153-164
Sari M., Akar R. , "Küresel Eğitime Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2003, ss.175-183
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sari M., Karakuş M., Çuhadar A., "Öğretmen Adaylarının Gözünden Fakültelerine Eleştirel Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği", Eleştirel Eğitim Seçkisi, Baykal N. S., Ural A., Allica Z. , Ed., Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara , ss.185-210, 2014 (Link)
Doğanay A., Sari M., "Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi, İfade Edilmesi Ve Uygun İçeriğin Seçimi", Öğretim İlke ve Yöntemleri, "Doğanay A.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.37-81-, 2007
Türkoğlu A., Sari M., "Cumhuriyetten Günümüze Program Geliştirme Çalışmaları), ", Türkiye?de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi , Hesapçıoğlu M., Durmuş A., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.327-366, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi