Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Yandal Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, 1990-1994
Tıpta Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, 1978-1982
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1972-1978
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Gestasyonel, Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Anne Bebeklerinde ve Makrozomik Bebeklerde Troponin T ve NT Pro-BNP Düzeyi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Neonatoloji DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Nisan, 2013.
Tıpta Uzmanlık, "Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum Laktis 2011 ve Hindiba İnülini?nin beslenme ve nekrotizan enterokolit gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Neonatoloji DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Mayıs, 2013.
Tıpta Uzmanlık, "Nekrotizan enerokolitli olgularda rotavirus enfeksiyonlarının rolü ve sitokinlerle ilişkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Mayıs, 2010.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik İskemik Ensefalopati oluşturulan rat modelinde indometazinin nöronal apopitoz üzerine etkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Ekim, 2010.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik-İskemik Serebral Hasar Oluşturulan Yenidoğan Ratlarda Allopürinolün Kaspaz 3 Ve Kaspaz 8 Aktivitesi İle Nöroprotektif Etkisinin Değerlendirilmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Kasım, 2008.
Tıpta Uzmanlık, "Çukurova Bölgesinde Kordon Kanı Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi, Yapısı, Moleküler Özelliği ve Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Üzerine Etkisi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıklları/Neonatoloji Haziran, 2007.
Tıpta Uzmanlık, "Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde kord kanı sitokin düzeyleri ile mortalite ve morbiditenin ilişkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /Neonatoloji Mayıs, 2006.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi ve kinetiği. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /neonatoloji Kasım, 2003.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan ve Growth hormon uygulanan yenidoğan ratlarda beyin dokusunda piruvat kinaz aktivitesi, antioksidan sistem ve lipit peroksidasyonu.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Ekim, 2003.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik-iskemi modeli oluşturulan yenidoğan ratlarda indometazinin indüklenen nitric oksit sentaz ekspresyonu ve serebral hasar üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /Neonatoloji Mayıs, 2003.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğan Bebeklerde İnsülin Like Growth Faktör-1 Ve Growth Hormon Düzeyleri.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Eylül, 2002.
Tıpta Uzmanlık, "Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serum malondialdehit düzeyleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Ekim, 2000.
Tıpta Uzmanlık, "Sepsisli term ve preterm bebeklerde nötrofil fonksiyonları . ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Temmuz, 1998.
Tıpta Uzmanlık, "Yenidoğan sepsisinde tümör nekrozis faktör - alfa ve interlökin - 1 beta düzeyleri.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/Neonatoloji Mayıs, 1996.
Tıpta Uzmanlık, "Prematür ve matür bebeklerin anne sütü içerikleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Mart, 1995.
Tıpta Uzmanlık, "Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığı, gestasyonel ve postnatal yaşların total bilirubin bağlama kapasitesi üzerine olan etkileri. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ocak, 1994.
Tıpta Uzmanlık, "Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /Neonatoloji Mayıs, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi