Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tümkaya S., "The Investigation of the Epistemological Beliefs of University Students According to Gender, Grade, Fields of Study, Academic Success and Their Learning Styles", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.75-95, 2012
Tümkaya S., "Humor Styles and Socio-Demographic Variables as Predictors of Subjective Well-Being of Turkish University Students", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, pp.158-170, 2011
Tümkaya S., Aybek B., Aldağ H., "An Investigation of University Students' Critical Thinking Disposition and Perceived Problem Solving Skills", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.9, pp.57-74, 2009
Tümkaya S., "Burnout and humor relationship among university lecturers", HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, vol.20, pp.73-92, 2007
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "An prediction of hopelessness and state-trait anxiety levels among teacher candidates before the KPSS exam", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, pp.953-974, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tümkaya S., Ulum H., "Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.1103-1121, 2019
Tümkaya S., Asar Ç., "İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.242-253, 2017
Tümkaya S., "VELİLERİN OKULDA EĞİTİME KATILIM TÜRLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.83-98, 2017
Kaya F., Tümkaya S., "Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin başarı yönelimi, kendini engelleme davranışları ve demografik özelliklerinin okula yabancılaşmayı yordama düzeylerinin incelenmesi", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.747-771, 2017
Uştu H., Tümkaya S., "Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılığı Yordama Düzeylerinin İncelenmesi", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.1262-1274, 2017
Tümkaya S., Uştu H. , "Tükenmişliğin Mesleğe Bağlılıkla İlişkisi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.272-289, 2016 (Link)
Tümkaya S., Asar Ç., "İlkokul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.243-258, 2016
Tümkaya S., "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.251-268, 2016 (Link)
Hurioğlu L., Tümkaya S., "The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective", Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.1-15, 2016
Karakuş F., Tümkaya S., "Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenlere ve Tercih Ettikleri Disiplin Türlerine Göre İncelenmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.5, ss.375-396, 2015 (Link)
Karakuş F., Tümkaya S., Bal L., "Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Ilkogretim Online, cilt.13, ss.412-424, 2014 (Link)
Tümkaya S., "Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik Inançlarının Cinsiyet, Sınıf, Eğitim Alanı, Akademik Başarı Ve Öğrenme Stillerine Göre Incelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.12, ss.75-95, 2012
Çam S., Tümkaya S., Yerlikaya E.E., "Kişilerarası Problem Çözme Envanterinin Yetişkin Örnekleminde Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", ULUSLARARSI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, pp.1073-1724, 2011
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "Yoksul ailelerden gelen ergenlerde psiko-sosyal bir olgu olarak umutsuzluk ve boyun eğici davranışların incelenmesi", International Journal of Human Sciences, vol.7, pp.938-946, 2010 (Link)
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "An investigation of students? life satisfaction and loneliness level in a sample of Turkish students", International Journal of Human Sciences, vol.5, pp.1-15, 2008 (Link)
Tümkaya S., Aybek B., "Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.387-402, 2008 (Link)
Çam S., Tümkaya S., "Psikolojik Danışma İçin Başvuran Ve Başvurmayan Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri", DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, ss.48-56, 2008
Çam S., Tümkaya S., "Kişilerarası Problem Çözme Envanteri Lise Öğrencileri Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", ULUSLARARSI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, pp.1-17, 2008
Tümkaya S., Hamarta E., Deniz M., Çelik M., Aybek B., "Duygusal zekâ mizah tarzı ve yaşam doyumu: üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.30, ss.1-18, 2008 (Link)
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "KPSS'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi", KUYEB, vol.7, pp.953-974, 2007 (Link)
Çam S., Tümkaya S., "Kişilerarası Problem Çözme Envanteri?nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.95-111, 2007
Çam S., Tümkaya S., "Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.119-132, 2006
Tümkaya S., "İş Ortamı ve Mizah Yoluyla Başa Çıkmanın Öğretim Elemanlarındaki Tükenmişlikle İlişkisi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.6, ss.889-921, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tümkaya S., Asar Ç., "İlkokul Yöneticilerinin Yeterliliklerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi ", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.3309-3311
Karakuş F., Tümkaya S., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE VE TERCİH EDİLEN DİSİPLİN TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ", II. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.---
Tümkaya S., Bal L., Karakuş F., "Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", I. International Congress on Curriculum and Instruction, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2011, pp.124-124
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar Otomatik Düşünceler Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, LEFKOŞE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-18 Eylül 2010, ss.1-1
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "Unıversıty Students? Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons And Emotıonal Intellıgence As A Predıctor Varıable", La Universalización De La Universidad Por Un Mundo Mejor? 6to. Congreso Internacional De Educación Superior, küba, KÜBA, 10-15 Şubat 2008, pp.1-1
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "Yoksul Ailelerden Gelen Ergenlerde Psiko-Sosyal Bir Olgu Olarak Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi", Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2008, pp.1-1
Tümkaya S., Aybek B., Çelik M., "KPSS'ye Girecek Mezun ve Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk ve Durumluluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi", XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tümkaya S., "Sosyal etkenler, cinsiyet, etnik köken ve başarı", Eğitim Bilimine Giriş, Aybek B., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.253-286, 2014 (Link)
Tümkaya S., "Okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi", Erken Çocukluk Eğitimi, Tümkaya S., Gülaçtı F., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.336-367, 2012
Tümkaya S., "Dil Gelişimi", Erken Çocukluk Döneminde Gelişim , Deniz M. E., Ed., Maya Akademi, Ankara, ss.28-54, 2008
Tümkaya S., "Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Örgüt ve Personel", Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Uzman E., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.255-280, 2005 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Tümkaya S., "Engelli Çocukların Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışma Hizmetleri Gereksinimi", Diger, ss.95-102, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi