Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uslu C., Altunkasa M.F., Boyacigil O., Konakli N., Salici A., "Bicycle Master Plan For Adana, Turkey", Journal of Urban Planning and Development, vol.138(1), pp.62-69, 2012
Uslu C., Altunkasa M.F., Konakli N., Boyacigil O., "Adana Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Değerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaşım.", EKOLOJI, vol.18, pp.57-66, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altunkasa M.F., Berberoğlu S., Uslu C., Duymuş H., "THE EFFECTIVENESS OF URBAN GREEN SPACES AND SOCIO-CULTURAL FACILITIES", TeMA Journal of Land Use Mobility and Environment, vol.10, pp.41-56, 2017
Altunkasa C., Ünal M., Uslu C., Altunkasa M.F., "Çukurova, Mustafa Kemal ve Toros Üniversiteleri Tasarım Öğrencilerinin Manzara Algılarına Yönelik Bir Araştırma", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.7, ss.35-48, 2017 (Link)
Ünal M., Uslu C., Çilek A., "GIS-Based Accessibility Analysis for Neighbourhood Parks: The Case of Cukurova District", Journal of Digital Landscape Architecture, vol.2016, no.1, pp.46-56, 2016
Sirel B., Boyacigil O. , Duymuş H., Konakli N., Altunkasa M.F., Uslu C., "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.53-72, 2012
Altunkasa M.F., Uslu C., Ünal M., "Kent Meydanları", Güney Mimarlık, ss.34-39, 2012
Sirel B., Boyacigil O., Duymuş H., Konakli N., Altunkasa M.F., Uslu C., "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi Açık Alanlarının Fiziksel Engelliler Bakımından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.53-72, 2012
Yücel M., Altunkasa M.F., Güçray S., Uslu C., Say N., "Adana?Da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması", Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19(2), ss.217-228, 2006
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O. , "Adana Kuzeydoğu Kentsel Gelişme Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Araştırılması", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.101-108, 2004
Yücel M., Uslu C., Say N., "Çukurova Üniversitesi Personel Ve Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19(3), ss.109-118, 2004
Altunkasa M.F., Uslu C., "The Effects Of Urban Green Spaces On Houses Prices In Upper Northwest Urban Development Area Of Adana (Turkey). ", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.28, pp.203-209, 2004
Uslu C., Yücel M., "Adana Sofulu Çöp Depolama Alanı Örneğinde Faaliyet Sonrası Alternatif Kullanımların Toplumsal Fayda Maliyet Değerlendirmeleri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18(4), ss.79-88, 2003
Uslu C., Yücel M., "Adana Kenti'nde Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Araştırma", Ekoloji Çevre Dergisi. Çev-Kor. Yayın Organı, cilt.7, ss.9-13, 1997
Uzun G., Altan T., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Sarihan E., Yüceer A., Avşar N., Atmaca M., Uslu C., "Liman Tesislerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 25. Kuruluş Özel Sayısı, Adana, cilt. , ss.105-120, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ünal M., Uslu C., Altunkasa M.F., "Determination of the Walkability Comfort for Urban Green Space Using Geographical Information System", ICLEUE 2017 : 19th International Conference on Landscape Ecology and Urban Ecology, ROMA, ITALYA, 5-6 Mart 2017, vol.4, no.3, pp.1-1
Altunkasa M.F., Uslu C., Sirel B., Duymuş H., Ünal M. , "Adana'da Yeşil Alanlar, Açık Alanlar ve Kültürel Mekanlara İlişkin Farkındalık, Eğilim ve İstem Düzeyleri Üzerine Bir Kullanıcı Araştırması", ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU 3, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.131-144
Ünal M. , Uslu C., Çilek A., Duymuş H., "Adana İli Çukurova İlçesindeki Çocuk Oyun Alanlarının Hizmet Etkinliklerinin Belirlenmesi", ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU 3, ADANA, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2015, ss.447-463
Altunkasa M.F., Uslu C., Duymuş H., Ünal M. , "Adana?nın Kentsel Gelişim Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlar ile Kültürel Mekânların Durumu", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2014, ss.1-8
Altunkasa M.F., Uslu C., Duymuş H., Ünal M., "Adana?Nın Kentsel Gelişim Sürecinde Açık Ve Yeşil Alanlar İle Kültürel Mekanların Durumu. ", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.1-11
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Duymuş H., Ünal M., "Kentsel Rekreasyon Planlama Ve Tasarımı Çalışmalarında Kullanıcı Araştırmalarının Önemi", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.867-881
Uslu C., Altunkasa M.F., Sirel B., Ünal M., Jafarzadeh H., "Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tasarım Anlayışı; Çukurova Üniversitesi Örneği. ", Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.1116-1128
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O. , "Çevrenin Ekonomik Olarak Sürdürülebilirliği Konusunda Doğu Akdeniz Bölgesinde Yapılmış Bazı Çalışmalar", Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.529-539
Altunkasa M.F., Sirel B., Uslu C., Konakli N., "Mekansal Algılama ve Mekanın Davranışsal Başarımı: Adana 5 Ocak ve Uğur Mumcu Meydanları Örneği", Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.283-294
Yücel M., Uslu C., Altunkasa M.F., Güçray S., Say N., "Adana?Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., ADANA, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2008, ss.363-382
Alphan H., Altunkasa M.F., Uslu C., Ünlükaplan Y., Çinçinoğlu Salici A., "Korunan Alanların Planlanmasında Karşılaşılan Sorunlar: Aladağlar Milli Parkı Örneği", Korunan Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.639-646
Yücel M., Uslu C., Say N., "Nemrut Dağı Milli Parkı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, ISBN 975-483-641-8., İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2004, ss.199-210
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., Doygun H., Erdoğan R., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.327-332
Yücel M., Altunkasa M.F., Uslu C., Say N., "Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç İçerisinde Tarımsal Alan Kayıplarına Etkisi", Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi , İÇEL, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 1996, ss.599-607
Yücel M., Uslu C., "Kentsel Planlama Çerçevesinde Gürültü Kirliliğinin Adana Kenti Örneğinde İncelenmesi", 6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.x-x
Altunkasa M.F., Uslu C., Doygun H., "Adana Kenti Örneğinde Kişi Başına Düşen Açık ve Yeşil Alan Miktarlarının İdeal Normlara Ulaşmasını Sağlayabilecek Çözüm ve Önerilerin Geliştirilmesi", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.136-143
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altunkasa M.F., Uslu C., "PEYZAJ TASARIMI", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2016
DİĞER YAYINLAR
Altunkasa M.F., Uslu C., Sirel B., Duymuş H., Ünal M. , "ADANA'DA YEŞİL ALANLAR, AÇIK ALANLAR VE KÜLTÜREL MEKANLARA İLİŞKİN FARKINDALIK, EĞİLİM VE İSTEM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR KULLANICI ARAŞTIRMASI", Sunum, ss.100-105, 2015
Altunkasa M.F., Berberoğlu S., Uslu C., "Sosyal Donatı Alanlarının Kentsel Yaşam Niteliği Yönünden Değerlendirilmesi: Kültürel Mekanlar, Açık Alanlar ve Yeşil Alanlar Açısından Adana Kenti İçin Bir Model Önerisi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Çevre Atmosfer Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu Araştırma Projesi, Proje No: 109Y153", Diger, ss.265, 2011
Uslu C., Altunkasa M.F., Yücel M., Boyacigil O., "Adana Halkının Serbest Zaman Eğilimlerinin Rekreasyonel Planlama Ve Tasarım Çalışmalarında Kullanımı. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf2006bap7, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2008
Altunkasa M.F., Uslu C., Boyacigil O. , Konakli N., "Adana Kentsel Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının Araştırılması ve Bir Ana Düzentasar Önerisi Geliştirilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Araştırma Projesi. Proje No: 104K058", Diger, ss.159, 2006
Yücel M., Altunkasa M.F., Güçray S., Uslu C., Say N., "Adana?Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf2004bap12, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2006
Yücel M., Uslu C., Say N., "Çukurova Üniversitesi Personel Ve Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Projesi, Proje No: Bap-Pm 2002-01, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2003
Altunkasa M.F., Uslu C., Gültekin E., Atmaca M., "Öğretmenkent Toplu Konut Alanı Örneğinde Sürdürülebilir Dış Mekan Yaratabilme Olanaklarının Araştırılması", Teknik Rapor, ss.70, 2001
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., Doygun H., Erdoğan R., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. ?Gap Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Projeleri Ve Eylem Planının Oluşturulması? Tübitak Tarp 2669-1 No?Lu Proje Sonuç Raporu", Teknik Rapor, ss.65, 2001
Altunkasa M.F., Yücel M., Yilmaz K.T., Atmaca M., Uslu C., İlter A., "Çukurova Üniversitesi Kampüsünde Fiziksel Planlamada Kullanılacak Verilerin Bilgisayar Yardımıyla Belirlenmesi. Bap-Pm-96/01 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 1999
Uzun G., Altan T., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Sarihan E., Yüceer A., Avşar N., Atmaca M., Uslu C., "Ekinciler İskenderuntesisleri İskele Ve Açık-Kapalı Stok Alanları Geliştirme Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi