Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Öztürk N., "FARKLI İKİ MESNEVİDE HZ. MUHAMMED?İN VEYSEL KARANÎ ÖVGÜSÜ", Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.2548-0979, ss.254-280, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "DESTÛR BAŞLIKLI ŞİİRLERİ NASIL OKUMALIYIZ?", ÇÜTAD (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.174-197, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "19. Yüzyılda Mısır'da Yazılmış Türkçe-Farsça Dil Öğretimi Kitabındaki Türk Atasözleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.9, no.9/42, pp.349--361, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "Kudemânın Yolunda Birkaç Adım veya Çocukluğumda Başlayıp Devam Eden Heveslerim", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.325-330, 2016
Öztürk N., "Harf/Lafız-Söz/Anlam İlişkisinin Edebî Yönü ve Genc-i Esrâr-ı Ma'nî İle Temsilî Anlatımı", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi/journal of Academic Literature (Prof. Dr. Mine Mengi Özel Sayısı), ss.96-108, 2016
Akbaş M., Öztürk N., Kadioğlu N.S., "" Besim Ömer (Akalın) Paşa Tarafından İdâdilerde Okutulmak Üzere Yazılan Hıfz-ı Sıhhat Adlı Eser ve Önemi"", Lokman Hekim Journal /Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Dergisi, vol.VIII, pp.67-67, 2013 (Link)
Torun S., Öztürk N., "Kırım Savaşı'nda İskorbüt İlleti", Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine , vol.2, pp.10-20, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati't-Türk'teki Yansımaları", Turkish Studies, vol.3, no.3/4, pp.1001-1035, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "Fuzûlî'nin Türkçe Divânı'ndaki "Başına Çizginmek" Tâbirinin Türk Kültüründeki Anlamı", Turkish Studies, vol.2, no.2/4, pp.1095-1104, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinde Dil ve Edebiyat Öğretimi: (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.7, ss.95-121, 2007 (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "Nâli'nin Tuhfetü'l-Emsâl Adlı Eserinin Katalog Kayıtları Hakkında", İSTEM, ss.111-119, 2007 (Özet)
Öztürk N., "Kültürümüzden Atasözlerimize Yansıyan İslam Dininin İnanç Esasları: Âmentü (The Fundementals Of The Religion Of Islam Which Has Reflected The Proverbs Through Our Culture )", Turkish Studies, vol.2, no.2/4, pp.1077-1094, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "Klasik Türk Şiirinde "Ashâb-ı Kehf": İslâmî'nin Mesnevisi Örneği", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, cilt.6, ss.35-64, 2006 (Özet) (Abstract)
Öztürk N., "Siyer-i Veysî'deki Hikâye-i Lâtife Çerçevesinde Hoşgörü ve Hoşgörüsüzlük Kavramlarının Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, cilt.3, ss.139-152, 2003 (Link) (Abstract)
Öztürk N., "Habnâme-i Veysî", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.651-669, 1998
Öztürk N., "Veysî'nin Dürretü't-Tac adlı Siyeri ve Nüshalarının tanıtımı", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.34-43, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbaş M., Öztürk N., Işık Erer M.T. , "An Analysis on History of Feeding Bottle Use-Biberon Kullanımının Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme", 4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, pp.135-136 (Link)
Öztürk N., Karga B., "Veysî-i Alaşehrî/Veysî-i Üskübî'nin Siyeri'ndeki Farsça Şiirlerin Kaynakları", 21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk sanatları , Üsküp, MAKEDONYA, 7-9 Mayıs 2016, pp.307-322
Öztürk N., "Nef'î'nin "Sözüm" Redifli Kasidesinin Bilinen Tek Naziresi", 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, ISPANYA, 19-22 Mayıs 2016, pp.232-232
Öztürk N., "Nef'î'nin "Sözüm" Redifli Kasidesinin Bilinen Tek Naziresi", 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, ISPANYA, 19-22 Mayıs 2016, pp.1319-1329
Öztürk N., Arslan Sarman M., "16. Yüzyıl Osmanlı Hekimlerinden Şaban Nidâî ve Dâvûd-ı Antakî'nin Yazdığı Tıp Kitaplarında Tıbb-ı Nebevî Etkisi Üzerine Bir Karşılaştırma", Uluslararası Tıbb-ı Nebevî Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, pp.493-512
Öztürk N., "19. Yüzyılda Mısır'da Yazılmış Türkçe-Farsça Dil Öğretimi Kitabındaki Türk Atasözleri", The Third International Congress of Turkology "600 Years of Polish-Turkish Relations- Research on Turkology Yesterday, Today and Tomorrow", Varşova, POLONYA, 25-27 Haziran 2014, pp.90-90 (Link)
Öztürk N., Abik A.D., "Türkçe Öğretimi İçin Yazılmış Bir Eser: Kitâb-ı Tercümân- ı Türkî ve Arabî ve Farisî", VII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı , TİRAN, ARNAVUTLUK, 25-28 Eylül 2013, pp.386-406
Akbaş M., Öztürk N., Kadioğlu N.S., "Besim Ömer Paşa (Akalın) Tarafından İdadilerde (Lise) Okutulmak Üzere Yazılan Hıfz-ı Sıhhat Adlı Eser ve Önemi.", VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri , GAZİANTEP, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, ss.10-11 (Link)
Akbaş M., Kadioğlu N.S., Öztürk N., "Besim Ömer (Akalın) Paşa Tarafından İdâdilerde Okutulmak Üzere Yazılan Hıfz-ı Sıhhat Adlı Eser ve Önemi", VIII.LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP GÜNLERİ, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2013, pp.67-67 (Link)
Öztürk N., "Elifnâme ve Nidâi'nin Elifnâmesi", Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2011, ss.173-185 (Özet) (Abstract)
Torun S., Öztürk N., "Kırım Savaşı'nda İskorbüt İlleti", I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi , KAYSERİ, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2008, pp.792-810
Öztürk N., "11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati't-Türk' teki Yansımaları", Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni: Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi , ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2008, pp.793-810
Akbaş M., Öztürk N., "Besim Ömer Paşa'nın Gözünden 1912 Yılında Waşington'da Yapılan Uluslar Arası Kızılhaç Kongresi", IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Mayıs 2006, ss.396-404
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öztürk N., "Destûr" İle Bağa Girenlerden ABDÜNNÂFİ ABDULLAH VE ŞİİRLERİ", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2016 (Link)
Öztürk N., "Muhibbî (Kânûnî) Divânı'nda Din ve Tasavvuf", Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2016 (Link)
Öztürk N., "Turkish Proverbs in Turkish-Persian Language Teaching Book Published in Egypt in the 19th Century/19. Yüzyılda Mısır'da Yazılmış Türkçe-Farsça Dil Öğretimi Kitabındaki Türk Atasözleri", in: Remarks On Turkish Studies, Godzi?ska M.,Uysal A.C., Chilmon W., Eds., Faculty of Oriantal Studies University of Warsaw, Warsaw, pp.428-447, 2015
Öztürk N., "Münacaat ve Tövbe-i Nasûh Geleneği Çerçevesinde Tövbenâme-i Veysî", 1. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yaman Y., Ed., Sütun Yayınları, İzmir, ss.233-247, 2012
Öztürk N., "Genc-i Esrar-ı Ma'ni (İnceleme-Metin)", KARAHAN KİTABEVİ, ADANA, 2011 (Link) (Özet)
Öztürk N., "Gülzâr-ı Ma'nevî'nin Muhtevası Hakkındaki Tespitler", İbrahim Tennûri, Çavuşoğlu A., Ed., Melikgazi Belediyesi Kayseri, Kayseri, ss.63-82, 2011
Öztürk N., "Eşrefoğlu Rûmî Divânı'nda Sevginin Kaynağı olarak Hz. Muhammed", İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî, Kemikli B., Ed., Uludağ Üniversitesi Yayınları, İznik, ss.197-211, 2010
Öztürk N., "Klasik Türk Şiirinde Avcılığa Dair "Uğur" ve "Uğursuzluk" İnanışları", Av ve Avcılık Kitabı, Naskali E. G., Altun H. O., Ed., Kitabevi Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, ss.525-543, 2008 (Link)
Öztürk N., ""Kânûnî ve Şiir"", Osmanlı, Eren G., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.689-699, 1999
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Öztürk N., "Feyzî, Sîmkeşzâde, ", Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü,turkedebiyatindaisimlersozlugu.com,, ss.6862, 2015 (Link)
Öztürk N., "Nidai", Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü,www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com,, ss.1330, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi