Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeşilpınar Uyar M., Doğanay A., "A School-Based Curriculum Development for the Teaching Principles and Methods Course", CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.20, pp.621-672, 2018
Yeşilpınar Uyar M., Demirel T., Doğanay A., "Development of Preservice Teachers? Understanding of the Nature of Science through an Interdisciplinary Curriculum: A Case Study", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.17, pp.728-741, 2018
Dinçer S., Doğanay A., "The Effects of Multiple-Pedagogical Agents on Learners' Academic Success, Motivation, and Cognitive Load", COMPUTERS & EDUCATİON, vol.2017, pp.1-19, 2017
Sevimli D., Kozanoğlu M., Güzel R., Doğanay A., "The effects of aquatic, isometric strength-stretching and aerobic exercise on physical and psychological parameters of female patients with fibromyalgia syndrome", JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY SCIENCE, vol.27, pp.1781-1786, 2015
Bal A.P., Doğanay A., "Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Matematiksel Modelleme Su?Recini Anlamalarını Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.14, pp.1363-1384, 2014 (Link)
Doğanay A., Öztürk A., "İlköğretim Beşinci Ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dünyanın Şekli Ve Yerçekimi Kavramlarına İlişkin Anlamaları Ve Zihinsel Modelleri", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.2455-2476, 2013
Doğanay A., Öztürk A., "Deneyimli Ve Deneyimsiz Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Farkındalıkları Açısından Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Süreçlerinin İncelenmesi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.1301-1325, 2011
Doğanay A., "Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Felsefi Bakış Açılarına Etkisi ", Eğitim ve Bilim, vol.36, pp.332-348, 2011
Demir Ö., Doğanay A., "Akademik Başarısı Düşük Ve Yüksek Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Sırasında Bilişsel Farkındalık Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.2011-2043, 2011
Doğanay A., Bal A.P., "The Measurement of Students' Achievement in Teaching Primary School Fifth Year Mathematics Classes", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.199-215, 2010
Bal A.P., Doğanay A., "İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısının Ölçülmesi?, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.10, pp.151-215, 2010
Doğanay A., "What Does Democracy Mean To 14-Year-Old Turkish Children? A Comparison With Results Of The 1999 Iea Civic Education Study", RESEARCH PAPERS IN EDUCATION, vol.25, pp.51-71, 2010
Sari M., Doğanay A., "Hidden Curriculum on Gaining the Value of Respect for Human Dignity: A Qualitative Study in Two Elementary Schools in Adana", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.925-940, 2009 (Link) (Abstract)
Sari M., Doğanay A., "?İnsan Onuruna Saygı Değerinin Kazandırılmasında Örtük Program: Düşük Ve Yüksek Okul Yaşam Kalitesine Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma ?", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.9, pp.877-940, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dinçer S., Doğanay A., "Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımlarında Eğitsel Arayüz Kullanımının Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirmeye ve Ders İlgisine Etkisi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergtisi, cilt.6, ss.317-366 , 2017 (Link)
Yeşilpınar Uyar M., Doğanay A., "Okul Temelli Yaklaşımla Geliştirilen Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi", International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.14, pp.63-88, 2017
Demir Ö., Doğanay A., Kaya H.İ., "Investigation into the Prediction Level of Professional Values of Prospective Teachers within the Context of Critical Thinking, Metacognition and Epistemological Beliefs in Turkey ", International Education Studies, vol.9, pp.204-218, 2016 (Link)
Dinçer S., Doğanay A., "Eğitsel Arayüz Değerlendirme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.0-0, 2016
Dinçer S., Doğanay A., "Öğretim Materyali?ne İlişkin Motivasyon Ölçeği (ÖMMÖ) Türkçe uyarlama çalışması", e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.15, ss.1131-1148, 2016 (Link)
Dinçer S., Doğanay A., "Bilgisayar Destekli Öğretimde Eğitsel Arayüzlerin Kullanımı: Bir Sentez Çalışması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.83-99, 2016 (Link)
Dinçer S., Doğanay A., " Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirme Ölçeği Uyarlama Çalışması", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.0-0, 2016
Dinçer S., Doğanay A., "The Impact of Pedagogical Agent on Learners? Motivation and Academic Success", Practice and Theory in Systems of Education, vol.10, pp.329-348, 2015
Doğanay A., Taş M., Yeşilpinar M., Yolcu E., Turhan B., Sari M., et al.,"Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, vol.5, pp.1-21, 2015
Doğanay A., Taş M., Yeşilpinar M., Yolcu E., Turhan B., Sari M., et al.,"Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı", Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, vol.5, pp.1-21, 2015 (Link)
Yeşilpınar M., Doğanay A., "Sınıf Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.57-82, 2014 (Link)
Doğanay A., Demircioğlu T., Yeşilpınar M., "Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilimin Doğası Konulu Disiplinler Arası Öğretim Programı Geliştirmeye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması", Turkish Studies, vol.9, pp.777-798, 2014 (Link)
Doğanay A., Sari M., "Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Özelliklerinin Düşünme Dostu Sınıf Özelliklerini Yordama Düzeyi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.21-36, 2012
Doğanay A., Sari M., "Düşünme Dostu Sınıf Ölçeği (Ddsö) Geliştirme Çalışması", İlköğretim Online, vol.11, pp.214-229, 2012
Doğanay A., Yağci R., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eleştirel Düşünme: İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek Için Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.1679-1702, 2011
Adanali K., Doğanay A., "Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Alternatif Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.271-292, 2010
Bal A.P., Doğanay A., "?İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunların Analizi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.16, pp.373-398, 2010
Bal A.P., Doğanay A., "Matematik Öğretiminde Öğretmen Ve Öğrencilerin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirmeyi Algılamaları", İlköğretim Online, vol.9, pp.851-874, 2010
Demir Ö., Doğanay A., "Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altını2 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Farkındalık Becerilerine Ve Kalıcılığa Etkisi", İlköğretim Online, vol.9, pp.106-127, 2010
Doğanay A., Güzel Yüce S., "Öğrencilerin Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesinde Rehberli Yardım: Bir Öğretmenin Sözel İfadelerinin Analizine İlişkin Durum Çalışması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.16, pp.185-214, 2010
Demir Ö., Doğanay A., "Bilişsel Farkındalık Becerilerinin Geliştirilmesinde Bilişsel Koçluk Yaklaşımı", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.15, pp.601-623, 2009
Demir Ö., Doğanay A., "Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Koçluk Yoluyla Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Epistemolojik İnançlara Ve Kalıcılığa Etkisi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.54-68, 2009
Demir Ö., Doğanay A., "Öğretmen Eğitiminde Bilişsel Koçluk Yaklaşımı?, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.717-739, 2009
Bal A.P., Doğanay A., "İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına Bakış Açıları", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.156-171, 2009
Doğanay A., Sari M., "Öğretmen Gözüyle Yeni Sosyal Bilgiler Programı: Adana İlinde Bir Araştırma", İlköğretim Online, vol.7, pp.468-484, 2008
Doğanay A., "Çağdaş Sosyal Bilgiler Anlayışı Işığında Yeni Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.77-96, 2008
Demir Ö., Doğanay A., "Bilişsel Koçluk Yoluyla Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Akademik Başarıya Etkisi", Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.7, pp.121-138, 2008
Sadik F., Doğanay A., "Problem Davranışlarla Baş Etme Sürecinde Öğretmen, Öğrencive Veli Beklentileri", Milli Eğitim, cilt.37, ss.24-43, 2008
Doğanay A., Çuhadar A., Sari M., "Öğretmen Adaylarının Siyasal Katılımcılık Düzeylerine Çeşitli Etmenlerin Etkisinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.13, pp.213-246, 2007
Sadik F., Doğanay A., "Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarla İlgili Öğretmen, Öğrencive Veli Görüşlerinin Karşılaştırılması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.36, pp.539-560, 2007
Sadik F., Doğanay A., "Öğretmen, Öğrenci Ve Velilerin Bakış Açılarına Göre Problem Davranışların Meydana Gelme Sıklığı, Önem Derecesi (Ciddilik)Ve Nedenleri", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.50-71, 2007
Doğanay A., Taş M., Erden Ş., "Üniversite Öğrencilerinin Bir Güncel Tartışmalı Konu Bağlamında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.13, pp.511-546, 2007
Doğanay A., Sari M., "2. Doğanay, A.Ve M. Sarı, ?Öğrencilerin Üniversitedeki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının Demokratik Yaşam Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği)", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.107-128, 2006
Doğanay A., Sari M., "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Temel Demokratik Değerlerin Kazandırılma Düzeyi Ve Bu Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Açık Ve Örtük Programın Etkilerinin Karşılaştırılması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.10, pp.356-383, 2004
Doğanay A., Kirkgöz Y., "Exploring Learning Style And Hemispheric Processing Preferences Of Efl Learners", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.35-48, 2003
Doğanay A., Sari M., "İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.321-337, 2003
Doğanay A., "The Role Of Education In Creating A Democratic Culture: The Turkish Case", PTAA Digest, vol.16, pp.15-18, 1993
Doğanay A., "Love, Humanism And Yunus Emre", PTAA Digest, vol.14, pp.14-15, 1991
Doğanay A., "Democracy And Education In Turkey", PTAA Digest, vol.13, pp.6-9, 1990
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özoruç S. , Sevimli D., Kökbaş U., Doğanay A., Kayrin L., "The Effect of One Year Feldenkrais Exercise Program on Vitamin of A, C,E and B Groups at the Elderly", The International Congress of Sports for All and Wellness, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.122-
Doğanay A., "Çocukların Politik Bilgive Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi", I. Eğitim Bilimleri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.902-
Doğanay A., Demircioğlu T., Yeşilpinar M., "A Need Assessment Study For An Interdisciplinary Curriculum About Nature Of Science For Prospective Elementary Teachers", European Conference on Curriculum Studies. Future Directions:Uncertainty and Possibility, PORTEKIZ, - , pp.--
Yeşilpinar M., Doğanay A., "Classrrom Teachers?And Prospective Classroom Teachers? Perception Of Self Efficacy Toward Teaching Critical Thinking", I. International Congress on Curriculum and Instruction, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, - , pp.338-
Doğanay A., "Eğitimde Yeni Bir Alan: Çabasal Alan", I. Eğitim Bilimleri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.163-
Doğanay A., Arslantaş Ö., "İlköğretim Programlarında Mihver Derslerin İçeriğinin Konu Tekrarı Açısından Analizi", I. Eğitim Bilimleri Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.883-
Aldağ H., Doğanay A., "The Effects Of Textual And Graphıcal-Textual Argumentatıon Software As Cognıtıve Tools On Development Of Argumentatıon Skılls", Sixth International Conference for the International Society for the Study of Argumentation, HOLLANDA, - , pp.43-
Özoruç S. , Sevimli D., Kökbaş U., Doğanay A., Kayrin L., "The Effect of One Year Feldenkrais Exercise Program on Biochemical Bone Turnover Markers at the Elderly", ". The International Congress of Sports for All and Wellness, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.325-
Karaduman B., Doğanay A., "Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Genel Kimya ?I Dersi, Gazlar Konusuyla İlgili Özümsenen Bilgilerinin Didaktiksel Dönüşüm Açısından Değerlendirilmesi", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.2797-2798
Doğanay A., Yeşilpinar Uyar M., "The Effect Of Student-Centered Strategies, Methods and Techniques On Academic Achievement: A Meta-Analysis Study", 26th International Congress on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.238-241
Yeşilpinar Uyar M., Doğanay A., Karakuş F., "Teaching Competencies of Teaching Staff: A Case Study", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, pp.105-106
Yeşilpinar Uyar M., Karakuş F., Doğanay A., "Examining Education Faculty Students? Levels of Satisfaction in Terms of Different Variables", 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, pp.107-108
Karaduman B., Doğanay A., Uçar S. , "A CASE STUDY ABOUT DIDACTICAL PREFERENCES OF TWO FACULTY MEMBERS WHO LECTURE THE SAME SUBJECT IN TWO DIFFERENT PROGRAMS", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.3-3 (Link)
Doğanay A., Yeşilpinar M., "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Geliştirilmesine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi Çalışması", WVIII Amse-Amce-Waer Congress, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.298-298
Dinçer S., Doğanay A., "Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi?nde yayımlanan çalışmaların alan ve yöntemlerine göre incelenmesi: 2011-2015", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.76-77
Yeşilpinar M., Doğanay A., "Öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik okul temelli bir öğretim programı geliştirme", 4th International Conference on Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Ekim - 30 Kasım 2016, pp.174-175
Doğanay A., Turhan B., "Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Ders Önerisi: Eğitime Farklı Bakış", XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2016, pp.296-296
Yeşilpinar M., Doğanay A., "A Need Analysis Study Regarding To Develop a School-Based Curriculum for Teaching Principles and Methods Course ", The Third International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.360-362
Doğanay A., Demircioğlu T., Yeşilpinar M., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİNLER ARASI BİR PROGRAM ARACILIĞIYLA BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK ANLAYIŞLARINI GELİŞTİRMEYE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI", I nd International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.150-158
Dinçer S., Doğanay A., "The Effect Of Pedagogical Agents On Computer Aided Learning: A Synthesis Of Studies", 6th World Conferance of Educational Science, Velatta, MALTA, 5-7 Şubat 2014, pp.0-0
Doğanay A., Karakuş M., Bolat Y. , "Sosyal Bilgiler Dersinde Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Öğretmen Görüşleri", II Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.26-28
Sevimli D., Kozanoğlu M.E., Güzel R., Doğanay A., "A Randomized Controlled Trial Comparing Aquatic Training and Gym Exercise Versus Home Exercise in Patients with Fibromyalgia", (EULAR) The European League Against Rheumatism Annual European Congress of Rheumatology, Kopenhagen, DANIMARKA, 4-7 Haziran 2009, pp.688-688
Doğanay A., Sari M., "Lise Öğrencilerinin Vatandaşlık Algılarına Etki Eden Faktörlerin Analizi", I. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, UŞAK, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2009, pp.36-51
Doğanay A., "Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algısı Ve Eylemlerinin Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi", I. Uluslar arası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu , UŞAK, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2009, pp.18-35
Doğanay A., Sari M., Çuhadar A., "Sosyal Bilgilerve Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi Anlayışlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi", Uluslar Arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2004, pp.362-373
İnce G., Doğanay A., Sevimli D., "Üniversite Ögrencilerinin Somatotipleri (Vücut Tipi) ile Problem Çözme Becerisi Algıları Arasındaki Iliski", VI th Sport Sciences Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2000, pp.234 -235
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doğanay A., Ed., "Ortaöğretim Demokrasi Ve İnsan Hakları", Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ANKARA, 2014
Doğanay A., "Beyin Uyumlu Öğrenme", Eğitim Psikolojisi El Kitabı, "Eroğul R.", "Yurtal F.", Ed., Mentis Yayıncılık, Ankara, ss.521-547-, 2014
Çuhadar A., Doğanay A., "Demokrasi", İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi, "Acun İ.", "Tarman B.", "Dinç E.", Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.55-67-, 2013
Doğanay A., "A Curriculum Framework For Active Democratic Citizenship Education", in: Civic and Political Education: Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizen, Print M, Lange D, Eds., Sense Publishers, Rotterdam, pp.19-39-, 2012
Doğanay A., "Bilimsel Yönteme Giriş", Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, "Şimşek A.", Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-19-, 2012
Doğanay A., "Eğitimde Temel Paradigmalar Ve Tarih Öğretimi: Davranışçı Ve Bilişsel Öğrenme Kuramları", Tarih Nasıl Öğretilir: Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, "Safran M.", Ed., Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss.37-48-, 2010
Doğanay A., "Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi", Öğretim İlke ve Yöntemleri, "Doğanay A.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.279-231-, 2007
Doğanay A., Sari M., "Öğretim Amaçlarının Belirlenmesi, İfade Edilmesi Ve Uygun İçeriğin Seçimi", Öğretim İlke ve Yöntemleri, "Doğanay A.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.37-81-, 2007
Doğanay A., Ed., "Öğretim İlke Ve Yöntemleri", PegemA Yayınları, ANKARA, 2007
Doğanay A., Tok Ş., "Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar", Öğretim İlke ve Yöntemleri, "Doğanay A.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.215-277-, 2007
Doğanay A., "Değerler Eğitimi", Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, "Öztürk C.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.255-286-, 2006
Doğanay A., "Etkin Vatandaşlık İçin Düşünme Becerilerinin Öğretimi", Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, "Öztürk C.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.179-218-, 2006
Doğanay A., Karip E., Ed., "Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme", Pegem A Yayıncılık., ANKARA, 2006
Doğanay A., Ünal F., "Eleştirel Düşünmenin Öğretimi", İçerik Türlerine Dayalı Öğretim, "Şimşek A.", Ed., Nobel Yayınları, Ankara, ss.209-264-, 2006
Doğanay A., "Beyin Uyumlu Öğrenme", Çeviri, Adana Nobel Kitabevleri, ADANA, 2006
Doğanay A., "Sosyal Bilgiler Öğretimi", Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, "Öztürk C.", "Dilek D.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.16-43-, 2002
Doğanay A., "Öğretimde Kavram Ve Genellemelerin Geliştirilmesi", Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, "Öztürk C.", "Dilek D.", Ed., PegemA Yayınları, Ankara, ss.266-294-, 2002
Doğanay A., "Yaratıcı Öğrenme", Sınıfta Demokrasi, Şimşek A., Ed., Eğitim Sen Yayınları, Ankara, ss.171-210-, 2001
Yildirim A., Doğanay A., Türkoğlu A., "Okulda Başarı İçin Ders Çalışma Ve Öğrenme Yöntemleri", Seçkin Yayınevi, ANKARA, 2000
Doğanay A., "Fakülte-Okul İşbirliği", Yüksek Öğretim Kurulu, ANKARA, 1998
Doğanay A., "Sosyal Bilimler Öğretimi", Yüksek Öğretim Kurulu, ANKARA, 1998
Doğanay A., "Ana Baba Okulu", Ailede Çocuğun Düşünme Becerileri Geliştirmesine Yardımcı Olma, Çukurova Ü., Ed., Adana Büyükşehir Belediyesi- Çukurova Üniversitesi, Adana, ss.88-105-, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi