Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Seyhan Baraj Gölü?nün (ADANA) Fosfor Hareketliliği ve Trofik Durumun Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-5885, Araştırmacı, 2017
"Nehir Havzalarında Modelleme Çalışmasına Yönelik Göllerde ve Nehirlerde Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme-Tohma Çayı", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 22783, Yönetici, 2016
"Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini Çalışması: Konya, Antalya, Ceyhan ve Seyhan Havzaları ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 703-704, Yönetici, 2015
"Ceyhan Nehri Üzerinde Yer Alan Kırmıtlı Kuş Cenneti Su Kalitesi ve Mevsimlere Göre Değişimi", BAP Arastırma Projesi, SUF2013BAP26, Yönetici, 2015
"Doğu Akdeniz'de Türkiye Kıyılarında (İskenderun Körfezi) Rastlanan Caulerpa Taxifolia 'nın Valh C. Agardh (Chlorophyta) Dağılımının, Bazı Biyo Ekolojik Özelliklerinin, Toksisitesinin ve Ekosisteme Etkilerinin Belirlenmesi. ", TÜBITAK Projesi, 109Y284, Araştırmacı, 2010
"Seyhan Baraj Gölü?nde (Adana) Fizikokimyasal Özellikler, Alg Populasyonları ve Alkalen Fosfataz Aktivitesinin Yaz Periyodunda İncelenmesi", BAP Y.Lisans, SUF2010YL10, Yönetici, 2012
"GIS Supported Integrated Water Resources Management System (IWRMS) for Eastern Mediteranean:A Regional Clean Water Action Plan for the Seyhan River. ", TÜBITAK Projesi, 105Y151, Araştırmacı, 2009
"Seyhan Havzası Kaynak Sularının Bazı Fizikokimyasal ve Biyolojik Özellikleri. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006BAP7, Yönetici, 2009
"Berdan Havzasındaki Baraj Göllerinin Alg Kompozisyonu ve Ekolojisi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006D6, Yönetici, 2009
"Seyhan Baraj Gölü (ADANA) Makrofitlerinde Metal Araştırması", BAP Arastırma Projesi, SÜF2008BAP3, Araştırmacı, 2010
"Tilapya (Oreochromis niloticus L.)?nın Seyhan Baraj Gölü?nde Kafes Koşullarında Perifitona Dayalı Beslenme Potansiyelinin Araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP26, Araştırmacı, 2007
"Seyhan Baraj Gölü Sedimanının Fosfor Bileşikleri. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2006YL3, Yönetici, 2007
"Seyhan Baraj Gölü Sedimentindeki Bazı Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP9, Araştırmacı, 2006
"Seyhan Baraj Gölü(Adana) Fitoplanktonunun Yaz Artışında Etkili Olan Faktörlerin Saptanması ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2004BAP3, Yönetici, 2006
"Epifitik Algler Üzerine Makrofit Cinsinin ve Predatörünün Etkisi", BAP Arastırma Projesi, FBE2002YL206, Yönetici, 2004
"Çukurova Bölgesinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Herbisitlerin Göl Ekosistemine Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBE2002YL348, Yönetici, 2004
"İskenderun Demir Çelik Fabrikası?nın Döküm Sahasındaki Cürufun Yapısı, Çözünürlüğü ve Cüruf Döküm Alanındaki Denizel Ortama Olabilecek Etkisinin Araştırılması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0, Araştırmacı, 2003
"İki Bivalvia Türünde (Pinctada radiata Leach, 1814 ve Brachiodontes pharaonis Fischer, 1870) Bazı Ağır Metal Birikimlerinin Araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2000.6, Araştırmacı, 2003
"Ceyhan Nehri?nden Yakalanan Yılan Balıkları (Anguilla anguilla,L.,1758)?nda Hematolojik Parametrelerin Belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, SÜF2002BAP11, Araştırmacı, 2002
"Türkiye Tatlısu Algleri Resimli Veri Tabanı", TÜBITAK Projesi, TBAG-Ç.SEK/14(102T105), Araştırmacı, 2006
"Akkuyu Nükleer Santrali Mevcut Durumun Saptanması Deniz Ortamı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0, Araştırmacı, 2000
"Adana İlindeki İki Lagün (Akyatan, Tuzla)?de Su Ortamının Bazı Biyoekolojik Özellikleri ile Biyoçeşitliliğin Saptanması.", TÜBITAK Projesi, TBAG-1239, Araştırmacı, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi