Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 1995 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Çukurova Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı, Sağlık Bakanlığı , , 06.11.2011 - Devam Ediyor
Etik Kurul Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 10.09.2009 - Devam Ediyor
Perinatal Tanı-Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi (PERİTAM), ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 11.04.1994 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, M.Mert, "Gestasyonel, Tip 1 ve Tip 2 Diyabetik Anne Bebeklerinde ve Makrozomik Bebeklerde Troponin T ve NT Pro-BNP Düzeyi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Tıpta Uzmanlık, Ç.El, "Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında Bifidobakteriyum Laktis 2011 ve Hindiba İnülini?nin beslenme ve nekrotizan enterokolit gelişimi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Tıpta Uzmanlık, E.Taşkın, "Hipoksik İskemik Ensefalopati oluşturulan rat modelinde indometazinin nöronal apopitoz üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2010.
Tıpta Uzmanlık, E.Sızmaz, "Nekrotizan enerokolitli olgularda rotavirus enfeksiyonlarının rolü ve sitokinlerle ilişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Tıpta Uzmanlık, K.Özcan, "Hipoksik-İskemik Serebral Hasar Oluşturulan Yenidoğan Ratlarda Allopürinolün Kaspaz 3 Ve Kaspaz 8 Aktivitesi İle Nöroprotektif Etkisinin Değerlendirilmesi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Tıpta Uzmanlık, F.Özlü, "Çukurova Bölgesinde Kordon Kanı Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi, Yapısı, Moleküler Özelliği ve Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Üzerine Etkisi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Tıpta Uzmanlık, E.Turhan, "Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde kord kanı sitokin düzeyleri ile mortalite ve morbiditenin ilişkisi ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2006.
Tıpta Uzmanlık, E.Tutak, "Hipoksik-iskemi modeli oluşturulan yenidoğan ratlarda indometazinin indüklenen nitric oksit sentaz ekspresyonu ve serebral hasar üzerine etkisi. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Tıpta Uzmanlık, H.Yapıcıoğlu, "Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan ve Growth hormon uygulanan yenidoğan ratlarda beyin dokusunda piruvat kinaz aktivitesi, antioksidan sistem ve lipit peroksidasyonu", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2003.
Tıpta Uzmanlık, N.Narlı, "Hipoksik yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi ve kinetiği. Adana 2003. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Tıpta Uzmanlık, K.Özcan, "Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğan Bebeklerde İnsülin Like Growth Faktör-1 Ve Growth Hormon Düzeyleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2002.
Tıpta Uzmanlık, E.Kirimi, "Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serun malondialdehit düzeyleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2000.
Tıpta Uzmanlık, E.Tutak, "Respiratuvar Distres Sendromlu prematüre bebeklerde natürel koagulasyon inhibitörlerinin düzeyleri. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1998.
Tıpta Uzmanlık, M.Türkmen, "Sepsisli term ve preterm bebeklerde nötrofil fonksiyonları ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Tıpta Uzmanlık, A.Yeğin, "Hiperbilirubinemi olan termindeki yenidoğanlarda bilirubinin antioksidan rolü ve fototerapinin etkisi.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Atıcı, "Yenidoğan sepsisinde tümör nekrozis faktör - alfa ve interlökin - 1 beta düzeyleri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1996.
Tıpta Uzmanlık, M.Yılmaz, "Prematür ve matür bebeklerin anne sütü içerikleri. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1995.
Tıpta Uzmanlık, R.Oktay , "Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığı, gestasyonel ve postnatal yaşların total bilirubin bağlama kapasitesi üzerine olan etkileri.", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1994.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sözlü Sınavı, Ekim, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi