Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücel M., Say N., Yilmazer M., "A Computer-Based System For Environmental Impact Assessment (Eia) Applications To Energy Power Stations In Turkey: Çedinfo", ENERGY POLICY, vol.35, pp.6395-9401, 2007
Say N., Yücel M., "Strategic Environmental Assessment And National Development Plans In Turkey: Towards Legal Framework And Operational Procedure", ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, vol.26, pp.301-316, 2006
Say N., Yücel M., "Energy Consumption And Co2 Emissions In Turkey: Empirical Analysis And Future Projection Based On An Economic Growth", ENERGY POLICY, vol.34, pp.3870-3876, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çolakkadioğlu D., Yücel M., "Stakeholder Participation On Protected Area Management Through Fuzzy Cognitive Mapping: The Case Study Of Göreme Historical National Park", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conference 2013 Special Issue-1, ISSN: 2147-3781 , cilt.1, ss.x-x, 2013 (Link)
Güzelmansur A., Yücel M., "Amik Ovası Ve Çevresinin Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlaması", Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.29-1, ss.70-79, 2013
Karakuş N., Yücel M., "Yutak Alanların İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin Türkiye Örneğinde Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.125-134, 2011
Yücel M., Say N., Çolakkadioğlu D., Güzelmansur A., "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Gürültü Kirliliğinin Ve Personel Ile Öğrencilerin Gürültüden Etkilenme Durumlarının Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.23-32, 2011
Yücel M., Çolakkadioğlu D., "Savaşın Çevresel Etkileri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.81-90, 2009
Esgicioğlu N., Yücel M., "Türkiye?De Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.77-86, 2008
Yücel M., Altunkasa M.F., Güçray S., Uslu C., Say N., "Adana?Da Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Geliştirme Olanaklarının Araştırılması", Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19(2), ss.217-228, 2006
Babuş D., Yücel M., "Türkiye?Nin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sürecindeki Yeri (Role Of Turkey In The Process Of United Nations Framework Convention On Climate Change)", Azerbaycan Republikası Tahsil Nazirliği, Akademiyanın Elmi Eserleri, Scientific-Research Works, Gence, Azerbaycan. , cilt. , ss.180-188, 2006
Babuş D., Yücel M., "Küresel Isınma Sorununun Uluslar Arası Çevre Politikası İçinde İrdelenmesi Ve Türkiye?Nin Yeri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.109-118, 2006
Yücel M., Babayeva K., "Türkiye?Deki Doğa Koruma Çalışmaları", Azerbaycan Republikası Tahsil Nazirliği, Akademiyanın Elmi Eserleri, Scientific-Research Works, Gence, Azerbaycan. , cilt. , ss.196-180, 2006
Alphan F., Yücel M., "Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Değerlendirilmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.47-56, 2005
Yücel M., Babuş D., "Doğa Korumanın Tarihçesi Ve Türkiye?Deki Gelişmeler", Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Orman Bak. Yayın No:251, DOA Yayın No:35, ISSN 1300-8544, ss.151-175, 2005
Makal İ., Yücel M., "Yenice Beldesi İmar Planı Örneğinde İmar Planlarının Stratejik Çevresel Değerlendirmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19(4), ss.49-58, 2004
Yücel M., Uslu C., Say N., "Çukurova Üniversitesi Personel Ve Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19(3), ss.109-118, 2004
Özdemir E., Yücel M., "Adana Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19(2), ss.125-134, 2004
Uslu C., Yücel M., "Adana Sofulu Çöp Depolama Alanı Örneğinde Faaliyet Sonrası Alternatif Kullanımların Toplumsal Fayda Maliyet Değerlendirmeleri", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18(4), ss.79-88, 2003
Say N., Babuş D., Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması", Peyzaj Mimarlığı Dergisi. Peyzaj Mimarları Odası Yayın Organı, cilt.2003/2, ss.78-83, 2003
Öksüz E., Yücel M., "Adana Sofulu Çöplüğünün Doğaya Kazandırılması Yöntemlerinin Belirlenmesi", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17(4), ss.81-90, 2002
Mansuroğlu S., Yücel M., "Halkın Alan Kullanım Kararlarına Katılımının Gerekliliğinin Araştırılması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.14(1), ss.57-66, 2001
Mansuroğlu S., Yücel M., "Düzce Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15(2), ss.13-20, 2000
Yücel M., Say N., "Yeni Çed-Yönetmeliği?Nin Getirdikleri-Götürdükleri", Peyzaj Mimarlığı Dergisi Özel Sayı, Peyzaj Mimarlığı Odası Yayını, cilt. , ss.49-53, 1998
Altunkasa M.F., Yücel M., "Fahrradrouten Als Element Des Nahverkehrssystem Im Oberen Stadtentwicklungsgebiet Nord-West Adana", TU-International, vol.42/43, pp.43-45, 1998
Say N., Yücel M., "Bazı Faaliyet Tipleri İçin Çed Raporlarında Kullanılabilecek Kontrol Listeleri Ve Değerlendirmeler Matrislerinin Oluşturulması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13(1), ss.185-194, 1998
Yücel M., Ortaçeşme V., "Avrupa Birliği?Nde Doğal Alanların Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler", Çevre ve İnsan. Çevre Bakanlığı Yayın Organı, ss.52-57, 1997
Uslu C., Yücel M., "Adana Kenti'Nde Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Araştırma", Ekoloji Çevre Dergisi. Çev-Kor. Yayın Organı, cilt.7, ss.9-13, 1997
Bozkurt N., Yücel M., "Antakya Kenti Açık Ve Yeşil Alanlarının Belirlenmesinde Analitik Yaklaşımlar", Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens., Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Adana, no.9, ss. - , 1995
Erdoğan A., Yücel M., "Koruma Ve Kullanım Kriterleri Açısından Karatepe-Aslantaş Mili Parkının İrdelenmesi. ", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi, Adana., no. , ss. - , 1995
Yilmaz S., Yücel M., "Erzurum Kenti Açık Ve Yeşil Alanlarının Saptanması Ve Kent İçi Açık Yeşil Alan Ülkeleri Yönünden Araştırılması", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Adana, cilt. , ss.1- 1, 1994
Yücel M., "Adana Halkının Çevreye Duyarlılığının Belirlenmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 25. Kuruluş Özel Sayısı, cilt. , ss.121-136, 1994
Özbek A., Yücel M., "Çukurova Deltası Örneğinde Alan Kullanımları Ve Vejetasyon Tiplerinin Saptanmasında Uzaktan Algılama Sistemlerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Adana, cilt. , ss. - , 1994
Yücel M., "Yüzyılın Önemli Sorunu: Çevre", Artı Bilim ve Kültür Dergisi, no. , ss.21-22, 1994
Uzun G., Altan T., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Sarihan E., Yüceer A., Avşar N., Atmaca M., Uslu C., "Liman Tesislerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 25. Kuruluş Özel Sayısı, Adana, cilt. , ss.105-120, 1994
Yücel M., "Das Wachsende Müllproblem", TU-International, Berlin, vol.20/21, pp.24-25, 1993
Özgüven M., Çakmak İ., Yücel M., Emeksiz Ö.F., "Almanca Eğitim Yapan Ülkelerde Tarım Eğitiminin Bugünkü Durumu", . Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayın No: 89, Adana. , no. , ss. - , 1993
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., "Datça Ve Bozburun Yarımadaları Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Alan Kullanım Planlaması", Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Seri B (I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir), cilt.16/1, ss.437-450, 1993
Uzun G., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., "Datça Hurması", Özel Çevre Koruma, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Sistem Ofset Ankara., ss.44-45, 1993
Yücel M., "Onuncu Yılında Çevre Kanunu Ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği", Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi Seri B (I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İzmir), cilt.16/1, ss.457-467, 1993
Yücel M., "Türkiye'De Çevre Hukuku", Tabiat ve İnsan, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayın Organı, Ankara, cilt.26, ss.23-31, 1992
Yücel M., "Bevölkerungspolitik In Der Türkei", TU-International, Berlin, vol.16/17, pp.62-63, 1992
Yücel M., "Überlegungen Zum Uvp-Verordnungsentwurf In Der Türkei. ", Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturscuhtz, Landschaftspflege und Umweltschutz, Kohlhammer. Köln., pp.438-441, 1991
Yücel M., Uzun G., "Türkiye'De Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamalarında Organizasyon Yapısının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , cilt.5(3), ss.49-58, 1990
Çetiner G., Yücel M., Söğüt Z., "Kent Ağaçları Sorunlarına Bir Bakış", Çevre ve Ormancılık Dergisi, Ankara, cilt.6(3), ss.8-13, 1990
Yücel M., "Türkiye' De Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Son Durumu", Tabiat ve İnsan, Ankara, cilt.24, ss.14-16, 1990
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamalarında Örnek Bir Ülke "Hollanda"", Tabiat ve İnsan Yıl 24, ss.5-7, 1990
Yücel M., "Umweltsituation In Der Türkei. Tu-International", Umwelt und Entwicklung, Berlin, no.6/7, pp.42-42, 1989
Yücel M., "Die Entwicklung Und Der Stand Der Umweltpolitik In Der Türkei", Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht, Deutscher Fachverlag GmbH. Frankfurt. , vol.3/89, pp.299-310, 1989
Altan T., Uzun G., Altan S., Altunkasa M.F., Baktir İ., Önsoy C., Tanrisever E., Yücel M., "Akdeniz Kıyı Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Çiçek Soğanlarının Ekolojileri, Yayılış Alanlarının Saptanması Ile Sökümden Etkilenme Durumlarının Araştırılması", TÜBİTAK Doğa ,Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi , ss.478-486, 1989
Yücel M., "Die Umweltprobleme Und Ihre Ursachen In Der Türkei", Natur und Landschaft, Verlag W. Kohlhammer. Köln., no.64. Jg. Heft 9, pp.404-407, 1989
Yücel M., "Federal Almanya'Da Çevre Politikası", Tabiat ve İnsan, Yıl 23, Sayı 3, ss.13-20, 1989
Yücel M., Uzun G., "Historische Entwicklung Der Stadt Adana/Türkei", Das Gartenamt, Heft 7, Patzer Verlag GmbH. Hannover-Berlin, vol.7, pp.430-436, 1989
Yücel M., "Flora Ve Faunada Tür Azalmasının Nedenleri Ve Koruma Önlemleri", Tabiat ve İnsan. Ankara, cilt.22, ss.26-34, 1988
Yücel M., "Türkiye'De Çevresel Etki Değerlendirmesi", Çevre ve İnsan, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Aydoğdu Ofset. Ankara., cilt.3, ss.26-30, 1988
Altan T., Yücel M., "Adana İlinde Önemli Biyotoplar Ve Doğa Koruma Alanlarının Saptanması Üzerinde Araştırmalar", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.99-112, 1987
Yücel M., "Avrupa Ekonomik Topluluğunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Ülkemiz İçin Önemi", Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Çevre, Aydoğdu Ofset. Ankara, ss.63-67, 1987
Yücel M., "Naturschutzgebiete Und Nationalparks In Der Türkei Und Das Neue Nationalpark Gesetz", Natur und Landschaft, no.61. Jg., Heft 12, pp.484-485, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yücel M., Söğüt Z., Çolakkadioğlu D., "Adana?Da Kent İçinden Geçen Otoyolun Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi Ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması İle İlgili Tübitak Projesi", ISEM 2014 Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2014, pp. -
Yücel M., Say N., Çolakkadioğlu D., "Ülkemizde Değişen Planlama Süreci Kapsamında Peyzaj Planlarının Yeri Ve Önemi", Peyzaj Mimarlığı 5.Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.x-x
Yücel M., "?6486 Nolu Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası?Kanun?U Ne Demek İstiyor?", Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi 2013 , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yayın No. 21, Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-5294-27-4., İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2013, pp.129-139
Güzelmansur A., Yücel M., "Land Suitability Analysis For Forest Using Linear Combination Method, The Case Study In Amik Plain, Turkey. ", International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Temmuz 2013, ss.1-1
Güzelmansur A., Yücel M., "Effects Of Improper Land Use On Agricultural Land; A Case Study Of Amik Plain, Turkey", International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Temmuz 2013, pp.1-1
Çolakkadioğlu D., Yücel M., ". Disparities In Awareness And Readiness About Community Participation On National Park Management Among Decision Makers And Community In Turkey", International Caucasian Forestry Symposium Abstract Book, ARTVİN, TÜRKIYE, 24-24 Eylül 2013, ss.33-33
Çolakkadioğlu D., Yücel M., "Göreme Tarihi Milli Parkı Örneğinde Katılımcı Yönetim Modelinin Geliştirilmesi", Peyzaj Mimarlığı 5.Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2013, ss.x-x
Say N., Yücel M., Özyurt Ökten S., "Adana Kentinin Mekansal Gelişimi Ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi", I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.1-1
Yücel M., Çolakkadioğlu D., "Türkiye?Deki Korunan Alanlarla İlgili Yasal Ve Yönetsel Sorunlar", Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/1, ISBN 978-605-01-0143-0, ANKARA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2011, ss.1-18
Say N., Yücel M., Çolakkadioğlu D., Konakli N., Güzelmansur A., "Türkiye?De İmar Planlarında Uygulanabilecek Bir Stratejik Çevresel Değerlendirme (Sçd) Modelinin Geliştirilmesi: Adana Kenti Örneği", Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/3, ISBN 978-605-01-0192-8, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, cilt.2011/3, ss.32-43
Yücel M., "Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı", 2nd Pan-Caucasus Workshop on Landscape Policy, Planning and Biodiversity Conservation, Çevre ve Orman Bakanlığı, Federal Agency for Nature Conservation, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2010, pp.x-x
Yücel M., Say N., Konakli N., Güzelmansur A., Çolakkadioğlu D., "Otoyoldan Kaynaklanan Toprak Kayıplarının Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Adana Kentiçi Güzergahı Örneğinde İrdelenmesi", . I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2010, ss.429-438
Yücel M., Say N., Çolakkadioğlu D., "Peyzaj Planı Nedir, Ne Olmalıdır? ", Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/3, ISBN 978-605-01-0192-8, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.74-85
Karakuş N., Yücel M., "Yutak Alanları İle İklim Değişikliği Arasındaki İlişkinin Türkiye Örneğinde Araştırılması", Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/3, ISBN 978-605-01-0192-8, AYDIN, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2010, ss.661-671
Yücel M., Karakuş N., Çolakkadioğlu D., "İklim Değişikliği İle Yutak Alanlar Arasındaki İlişkinin Türkiye Ormanları Örneğinde Araştırılması", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2009, ss.807-815
Yücel M., Konakli N., Güzelmansur A., Çolakkadioğlu D., "Investigation Environmental Effects And Reducing Prevention Of Urban Road Of Tag (Tarsus-Adana-Gaziantep) Highway In Adana City", ule2009 International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment , DENİZLİ, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2009, pp.X-X
Çolakkadioğlu D., Yücel M., Polat A., "Türkiye?De Arazi Yönetimi Ve Toprağın Korunması İle İlgili Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2009, ss.499-507
Yücel M., Uslu C., Altunkasa M.F., Güçray S., Say N., "Adana?Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., ADANA, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2008, ss.363-382
Babuş D., Yücel M., "International Climate Change Policies And Turkey. ", Environmental Establishments and Organization. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, pp.x-x
Yücel M., Yilmaz K.T., Say N., Alphan H., "Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Yeniden Yapılanma Gerekliliği", Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2007, ss.425-431
Yücel M., "Die Erfahrungen Mit Dem Kulturellen Erbe In Der Uvp In Der Türkei", 12. Fachtagung ?Kulturelles Erbe, Umweltvorsorge und Umweltplanung?, Tagungsdokumentation, ?Beiträge zur Landesentwicklung, LandschaftsverbandRheinland, Köln-Deutz, ALMANYA, 18-19 Nisan 2005, vol.57, pp.94-103
Uzun G., Yücel M., Sirel B., Say N., "Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı", Korunan Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildireler Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.261-269
Yücel M., "Korunan Alanların Sınıflandırılması Ve Uzun Devreli Gelişme Planları Yapımında Karşılaşılan Sorunlar", Korunan Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildireler Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.53-60
Say N., Yücel M., Yilmazer M., "A Knowledge-Based System For Eia Applications To Energy Plants In Türkiye: Çedinfo", International Congress on Information Technology in Agriculture, Food And Environment (ITAFE), ADANA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2005, pp.148-155
Sirel B., Yücel M., Konakli N., Sandal G., "Nemrut Dağı Milli Parkının Doğal Kaynak Değerleri Üzerinde İnsan Etkileri", Korunan Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildireler Kitabı, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.183-191
Yücel M., "Ülkemizdeki Yasal Düzenlemelerin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi", Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi, Peyzaj Mimarları Odası, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2004, ss.151-159
Yücel M., Uslu C., Say N., "Nemrut Dağı Milli Parkı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, ISBN 975-483-641-8., İZMİR, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2004, ss.199-210
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., Doygun H., Erdoğan R., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları", GAP III. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 2-3 Ekim 2003, ss.327-332
Yücel M., ". Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Stratejik Çevresel Değerlendirmedeki Son Gelişmeler", Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ?Çevre Sorunları Paneli? , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-5 Haziran 2003, ss.x-x
Yücel M., "Çevre Mevzuatı", TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Sorumlu Müdürlük Sertifika Eğitim Programı, Güney Bölge Şubesi,, ADANA, TÜRKIYE, 14-18 Ocak 2003, ss.232-241
Yücel M., "Çevre Mevzuatı", TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Sorumlu Müdürlük Sertifika Eğitim Programı, , Güney Bölge Şubesi, ADANA, TÜRKIYE, 14-18 Ocak 2002, ss.159-163
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi", TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Sorumlu Müdürlük Sertifika Eğitim Programı, Güney Bölge Şubesi,, ADANA, TÜRKIYE, 14-18 Ocak 2002, ss.164-170
Öksüz E., Yücel M., "Adana Sofulu Çöp Depolama Alanının Doğaya Kazandırılma Alternatiflerinin Belirlenmesi", Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu. MKÜ, HATAY, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2002, ss.x-x
Mansuroğlu S., Yücel M., "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçiminde Ekolojik Planlamanın Önemi", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2001, cilt.1, ss.519-526
Yücel M., Say N., "Avrupa Birliği Stratejik Çevresel Değerlendirme (Sçd) Yönerge Taslağı Ve Türkiye?Deki Durum", IV Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İÇEL, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2001, ss.42-51
Yücel M., "Adana Sofulu Çöplüğü İle İlgili Gelişmeler", Adanamızın Çevre Sorunları ve Geleceği Paneli. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi, ADANA, TÜRKIYE, 5-5 Haziran 2001, ss.x-x
Mansuroğlu S., Yücel M., "Sanayi-Çevre İlişkilerinin Düzce Ovası Örneğinde İncelenmesi", Peyzaj Mimarlığı Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2000, ss.401-408
Say N., Yücel M., "Sektörel Planlamalarda Peyzaj Mimarlarının Yeri", Peyzaj Mimarlığı Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2000, ss.515-522
Ortaçeşme D., Yücel M., "Avrupa Birliği?Nde Corine-Biyotop Projesinin Türkiye?De Uygulanabilirliliği", Cumhuriyet?in 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 1998, ss.x-x
Mansuroğlu S., Yücel M., Akinci G., "Düzce Ovası?Nda Yerleşimlerin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri", Doğayı Korumada Kent ve Ekoloji Sempozyumu. Türkiye?de Doğayı Koruma Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 1997, ss.40-50
Uzun G., Gültekin E., Yücel M., Sirel B., "Göksu Deltası'Nda Ekolojik Alan Kullanımı", 6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.x-x
Altunkasa M.F., Yücel M., Uzun G., Gültekin E., Yilmaz K.T., "Kentsel Gelişmede Planlama Sorunlarına Ekolojik Yaklaşım - Adana Kenti Örneği", Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 1996, ss.237-247
Yücel M., Uslu C., "Kentsel Planlama Çerçevesinde Gürültü Kirliliğinin Adana Kenti Örneğinde İncelenmesi", 6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.x-x
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları", Çevre Haftası Konferansları, A.İ.B.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, DÜZCE, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 5 Haziran 1996, ss.27-35
Yücel M., Say N., "Tarımsal Faaliyetlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi", Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi , İÇEL, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 1996, ss.457-466
Yücel M., Altunkasa M.F., Say N., "Kentsel Gelişim Planlamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi", 6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, DÜZCE, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.x-x
Yücel M., Altunkasa M.F., Uslu C., Say N., "Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç İçerisinde Tarımsal Alan Kayıplarına Etkisi", Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi , İÇEL, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 1996, ss.599-607
Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., "Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ülkemizde Bir Kırsal Planlama Modelinin Oluşturulması", Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyum Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Kasım 1996, ss.193-203
Yücel M., "Çevre Mevzuatındaki Çelişkiler Ve Öneriler", I. Ulusal Çevre Hukuku Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Kasım 1996, ss.x-x
Uzun G., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., İlter A., Berberoğlu S., "Silifke Göksu Deltası Botanik Parkı Fiziksel Planlama İlkelerinin Saptanması", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Karadeniz Teknik Üni., Orman Fak., TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.81-88
Yücel M., "Die Stadtplanerische Probleme In Adana", XI. Internationale Seminar der TU-Berlin "Stadtentwicklung und staedtische Infrastruktur", Berlin, ALMANYA, 26-26 Mayıs 1995, no.Heft, 32/33, pp.22-25
Uzun G., Yücel M., Yilmaz K.T., Berberoğlu S., "Biotop Mapping In The Mediterranean Type Coastal Ecosystems", MED-COAST 1995, Tarragona, ISPANYA, 24-27 Ekim 1995, pp.x-x
Yücel M., Yilmaz K.T., Ortaçeşme V., "Çukurova Ve Göksu Sulak Alan Sistemlerinin Ekolojik Önemi Ve Kirlilik Sorunları", Sulak Alan Koruması Uluslararası Toplantısı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27 Eylül - 1 Ekim 1995, pp.x-x
Uzun G., Yücel M., Yilmaz K.T., Berberoğlu S., "Çukurova Deltası'Nda Biyotop Tiplerinin Haritalanması", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. Karadeniz Teknik Üni., Orman Fak. , TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.81-88
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Yayınlanmasından Sonraki Çalışmalar Ve Uygulamadaki Sorunlar", . Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. Karadeniz Teknik Üni., Orman Fak., TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.81-88
Ortaçeşme V., Yilmaz K.T., Yücel M., "Integrated Coastal Zone Management Of The Mediterranenan Coast Of Adana Province Of Turkey, What Is On The Agenda ? ", The MED-CAMPUS Certificate Program on Coastal Zone Manegement in the Mediterranean, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ağustos - 14 Eylül 1995, pp.x-x
Dinç U., Uzun G., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., Kandirmaz H., "Sayısal Uydu Verileri Yardımı Ile Datça Ve Bozburun Yarımadaları Alan Kullanım Haritasının Oluşturulması", II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri, Harita Genel Komutanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, BURSA, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 1994, ss.261- 273
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., Kandirmaz H., "The Determination Of The Present Land Use Pattern Of Datça And Bozburun Peninsulas By Using Satellite Image", Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 1. Avrasya Sempozyumu. Marmara Araştırma Merkezi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 1993, vol. , no. , pp. -
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Sirel B., Yilmaz K.T., "Çevre Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Datça Yarımadası Örneğinde Kullanımı", Çevre Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Datça Yarımadası Örneğinde Kullanımı, Çevre'93, Tebliğler. İstanbul Teknik Üniv., Kazakistan Devlet Ziraat Üniv., Doğu Kazakistan Devlet Üniv., Almatı, KAZAKISTAN, 26-29 Haziran 1993, pp.155-158
Akinci G., Yücel M., "Akdeniz Peyzajına Özgü Bitkisel Tasarım Anlayışı Ve Bitki Materyali Üretim Politikası", Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 1992, ss.1-1
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Sirel B., Yilmaz K.T., "Datça Ve Bozburun Yarımadalarının Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Alan Kullanım Planının Saptanması İle İlgili Yürütülen Araştırma Projesi", Datça Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Dokuz Eylül Üni. Mühendislik Fak. Çevre Müh. Böl. İzmir, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 1992, ss. -
Yücel M., "Türkiye-Avrupa Topluluğu Çevre Politikaları İlişkileri", Türk Devletleri Arasında I. İlmi İşbirliği Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 1992, cilt.II, ss.637-645
Yücel M., Söğüt Z., Çetiner G., ". Das Südostanatolien Project In Der Türkei Und Seine Ökologischen Folgen", TU International Zeitschrift für auslandishe Absolventen der Technishen Universitat Berlin, Berlin, ALMANYA, 12-13 Şubat 1991, pp.34-35
Altan S., Söğüt Z., Çetiner G., Yücel M., " Güneydoğu Anadolu Projesinin (Gap) Uygulanmaya Başlanmasıyla Nesli Tehlike Altına Girebilecek Geofit Türleri Ve Korunmaları Yönünde Alınması Gereken Önlemler", I. Çevre Biyolojisi Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1990, ss.1-1
Yilmaz K.T., Yücel M., Çetiner G., Söğüt Z., "Amanos Dağlarının Doğa Koruma Yönünden Değerlendirilmesi ", I. Çevre Biyolojisi Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 1990, ss.1-1
Yücel M., "Environmental Impact Assessment In Turkey", Internatıonal Environmental Co-Operation. Project Transfer of Ecological Know-How., Berlin, ALMANYA, 6-8 Ağustos 1990, vol.35, pp.143-157
Yücel M., "Federal Almanya'Da Peyzaj Mimarlığı Eğitimi", Türkiye'de Peyzaj Öğrenimi ve Üniversiteler Arasındaki Farklılıklar Paneli, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İstanbul Şubesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-16 Kasım 1989, ss.1-1
Yücel M., Girmen M., "Karayollarında Çevresel Etki Değerlendirmesine Örnek Bir Çalışma Bab A4 - Rothaargebirge Otoyolu", Çevre '88; Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-9 Haziran 1988, ss.1-11
Altan T., Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve Yeni Planlanan Yerleşim Alanlarına Uygulanması", Uluslararası Çevre'87 Sempozyumu. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Atık ve Kirlenme Denetimi Araştırma Gurubu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1987, pp.53-60
Altan T., Yücel M., "Environmental Impact Assessment And Its Application To Urbanization Planning", Uluslararası Çevre'87 Sempozyumu. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Atık ve Kirlenme Denetimi Araştırma Gurubu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 1987, vol.I, pp.29-35
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yücel M., Konakli N., Güzelmansur A., Çolakkadioğlu D., "Environmental Effects And Mitigation Measures Of Urban Road Tag (Tarsus-Adana-Gaziantep) Highway In Adana City", in: Land Use, Land Degradation and Environment, Öztürk M., Mermut A.R, Çelik A., Eds., Centre for Science and Technology of the Non-Aligend and other Developing Countries (NAM S&T Centre), Neu Delhi, pp.261-276, 2011
Yücel M., "Stratejik Çevresel Değerlendirme", Stratejik Çevresel Değerlendirme ve Planlama, Say Peker N., Ed., TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2011/12, Ankara, ss.1-15, 2011
Yücel M., "Peyzaj Yönetimi", Korunan Alanlar ve Yönetimi. , Akay A., Dermirbaş Özen M., Ed., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİE Y. No: 354, Yerel Yönetimler Merkezi Y. No: 27, ANKARA, ss.81-102, 2009
Yücel M., Aslanboğa İ., Korkut A., "Tmmob Peyzaj Mimarları Odası Yayın No. 2008/4", Peyzaj Mimarlığı Terimleri Sözlüğü, ANKARA, 2008
Yücel M., "Doğa Koruma", Çukurova Üniversitesi Y.No: 237, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Y.No: 265, Ders Kitapları Y.No: A-85, ADANA, 2005
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi", Baki Kitabevi, ADANA, 2001
Yücel M., Altunkasa M.F., "Çevre", Kız Meslek Liseleri İçin Temel Ders Kitabı. Milli Eğitim Basımevi, İSTANBUL, 1999
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi", Ç.Ü. Zirat Fakültesi Genel Yayın No: 124, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 11 , ADANA, 1996
Yücel M., "Çevre Sorunları", Ç.Ü. Zir. Fak. Genel Yayın No 109, Ders Kitapları Yayın No 28, ADANA, 1995
Yücel M., "Doğa Koruma Alanları Ve Planlanması", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Genel Yayın No 104, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No 9, ADANA, 1995
Yücel M., "Pm-404 Çevre Ve Doğa Koruma", No:119, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, ADANA, 1990
DİĞER YAYINLAR
Say N., Yücel M., Fisinoğlu M., Sirel B., Erginkaya C., "Mersin Örneğinde Kentsel Gelişmenin Doğal Yapı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Ve Yeni Kentsel Kullanım Alanlarının Önerilmesi.Sonuç Raporu, Tübitak Proje No: 108y330, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2012
Yücel M., "Korunan Alanlar Örneğinde Çevre Yönetiminde Katılımcılık. Sonuç Raporu, Tübitak Proje No:110y171. Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2011
Yücel M., Say N., Çolakkadioğlu D., Güzelmansur A., Erzurumlu G., "Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Gürültü Kirliliğinin Ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. . Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf 2009 Bap 28, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2011
Say N., Yücel M., Çolakkadioğlu D., Konakli N., Güzelmansur A., "Adana İli Çevre Düzeni Planına Stratejik Çevresel Değerlendirme (Sçd) Uygulamasının Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi Sonuç Raporu, Proje No: Zf2007bap40, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana", Teknik Rapor, ss.x, 2010
Say N., Yücel M., Erginkaya C., "Türkiye?De İmar Planlarına Uygulanabilecek Bir Stratejik Çevresel Değerlendirme (Sçd) Modelinin Geliştirilmesi: Adana Kenti Örneği. Sonuç Raporu, Tübitak Proje No:107y147. Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2010
Yücel M., Say N., Konakli N., Güzelmansur A., Çolakkadioğlu D., "Tag (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolunun Adana Kentiçi Güzergahının (Gişeler Arası) Çevreye Etkilerinin Belirlenmesi Ve Azaltıcı Önlemlerin Araştırılması. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf 2007 Bap 27, Ç.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2009
Uslu C., Altunkasa M.F., Yücel M., Boyacigil O., "Adana Halkının Serbest Zaman Eğilimlerinin Rekreasyonel Planlama Ve Tasarım Çalışmalarında Kullanımı. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf2006bap7, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2008
Yücel M., Say N., Babuş D., "Uvp Und Sup In Der Türkei, Uvp-Report, 20. Jg., Nr. 5 / 2006, April 2007, 250-255, Hrsg. Uvp-Gesellschaft E.V., Hamm.", Teknik Rapor, pp.250-255, 2007
Yücel M., Altunkasa M.F., Güçray S., Uslu C., Say N., "Adana?Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi. Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu, Proje No. Zf2004bap12, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2006
Yücel M., Uslu C., Say N., "Çukurova Üniversitesi Personel Ve Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Projesi, Proje No: Bap-Pm 2002-01, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2003
Altan T., Altan S., Darici C., Yücel M., Artar M., Atik M., "Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipe Line Ceyhan Marine Terminal Plant Cover And Habitat Analysis Of Working Area. Submitted To Tekfen, Adana", Teknik Rapor, ss.44, 2003
Altan T., Altan S., Darici C., Yücel M., Artar M., Atik M., "Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Ceyhan Deniz Terminali Tüm Alana İlişkin Bitki Örtüsü Ve Habitat Analizi. Sunulan Tekfen,Adana", Teknik Rapor, ss.44, 2003
Yücel M., "Aladağlar Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı. 1999-2001. T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar Ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Target Ltd. Şti. Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2001
Yücel M., "Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı. 1999-2001. T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar Ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Target Ltd. Şti. Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2001
Yücel M., "Çevresel Etki Değerlendirmesi", Atatürkçü Düşünce Derneği Yayın Organı", Sunum, ss.x, 2001
Altunkasa M.F., Yücel M., Söğüt Z., Sirel B., İnaç S., Uslu C., Doygun H., Erdoğan R., "Gap Alanında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar Ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. ?Gap Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Projeleri Ve Eylem Planının Oluşturulması? Tübitak Tarp 2669-1 No?Lu Proje Sonuç Raporu", Teknik Rapor, ss.65, 2001
Yücel M., "Gap Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Grupları Ve Eylem Planının Oluşturulması. Tübitak, Proje No: Togtag-2669-1, Ankara.", Teknik Rapor, ss.x, 2001
Yücel M., "Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı. T.C. Orman Bakanlığı Milli Parklar Ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi,Target Ltd. Şti. Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 2000
Altunkasa M.F., Yücel M., Yilmaz K.T., Atmaca M., Uslu C., İlter A., "Çukurova Üniversitesi Kampüsünde Fiziksel Planlamada Kullanılacak Verilerin Bilgisayar Yardımıyla Belirlenmesi. Bap-Pm-96/01 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 1999
Yücel M., Evliya H., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Avşar N., Cengizler İ., Atmaca M., Say N., Kabak H., "Polistiren Fabrikası Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü-Target, Adana ", Teknik Rapor, ss.x, 1999
Berkman A., Kaya Z., Yücel M., Çelik İ., "Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Arazilerinde Meydana Gelen Toprak Erozyonunun Kontrol Altına Alınmasında Kullanılacak En Uygun Doğal Bitki Türlerinin Saptanması. Bap-To-96/07 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 1997
Yücel M., "Çukurova Deltası?Nda Seyhan Nehri Ile Yumurtalık Körfezi Arasında Kalan Kesimde Ekolojık Riziko Analizi. Bap-Pm-96/03 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss.x, 1997
Uzun G., Yücel M., Yilmaz K.T., Berberoğlu S., "Çukurova Deltası Örneğinde Kıyı Ekosistemlerinin İçerdiği Biyotopların Haritalanması. Tübitak - Tbag -1164 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Adana.", Teknik Rapor, ss. x, 1995
Uygun N., Dinç U., Şekeroğlu E., Yeğingil İ., Uzun G., Kornoşor S., Düzenli A., Gültekin E., Şenol S., Biçici M., Uygur N., Yücel M., Türkmen N., Çakan H., Sirel B., "Göksu Delta'Sının Biyolojik Zenginliğinin (Flora Ve Fauna) Tespiti İle Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Arazi Kullanım Planlaması. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 09 G 92/03 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1994
Uzun G., Altan T., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Sarihan E., Yüceer A., Avşar N., Atmaca M., Uslu C., "Ekinciler İskenderuntesisleri İskele Ve Açık-Kapalı Stok Alanları Geliştirme Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1994
Uzun G., Gültekin E., Yücel M., Altunkasa M.F., Yilmaz K.T., Berberoğlu S., İlter A., "Silifke-Göksu Deltasında Botanik Parkı Fiziksel Planlama İlkelerinin Saptanması Ve Uygulama Planlarının Hazırlanması. T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje No: 09 Ö 93/03, Adana.", Teknik Rapor, ss.93, 1993
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., Kandirmaz H., "Datça Ve Bozburun Yarımadalarında Tarım Alanlarının Belirlenmesi Ve Haritalanması. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 03 G 392/01-Ek Proje Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1993
Yücel M., Özbek A., İlter A., Kara A., Eşbah H., Bozkurt N., Eymirli S., Berberoğlu S., "Çukurova Deltası'Nın Koruma Alanı Olarak Ayrılmasına İlişkin İncelemeler Ve Çözüm Önerileri. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1993
Uzun G., Dinç U., Yeğingil İ., Yücel M., Yilmaz K.T., Sirel B., Kandirmaz H., "Datça Ve Bozburun Yarımadalarının Aktüel Durumunun Tesbiti, Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Alan Kullanım Planının Belirlenmesi. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 03 G 92/01 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1993
Yücel M., "Türkiye'Nin Çevre Politikası Ve Avrupa Topluluğu'Na Girme Sürecinde Çevre Politikasını Geliştirme Önerilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Bundesforschungsanstalt Für Naturschutz Und Landschaftsökologie. Bonn.", Teknik Rapor, pp. , 1991
Altan T., Altan S., Altunkasa M.F., Yücel M., Sirel B., "Toros Dağlarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Potansiyeli, Sökümden Etkilenmeleri Ve Üretim Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Tübitak Toag/552 No'Lu Proje Kesin Raporu. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Uzun G., Çetiner G., Altunkasa M.F., Yücel M., Ortaçeşme V., "Çevre Raporu Aşağı Seyhan Ovası Iv. Merhale Projesi Planlama Raporu Özeti. Dsi Vi. Bölge Müdürlüğü. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Gültekin E., Yücel M., Çetiner G., Altunkasa M.F., Drahor N., Bozdoğangil E., Tekeli A., Gülkal Ö., "Adana İlinde Çevre Ve Doğa Korum Üzerinde Bazı İncelemeler - Çözüm Önerileri. İl Turizm Komitesi Çalışma Raporu No:1, Ç.Ü.Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1990
Yücel M., "Bilinçli Turizm. Çeviri. Arbeitsgemeinschaft Tourismus Mit Einsicht. Starnberg.", Diger, ss. , 1989
Yücel M., "Das Geplante Hotelbauprojekt Köyceğiz/Dalyan An Der Türkischen Südküste Und Seine Ökologischen Folgen. Uvp-Report, 2.Jg., Nr. 3/88, September 1988, 33-35, Fhs-Druckerei. Dortmund.", Teknik Rapor, pp.33-35, 1988
Yücel M., "Zum Aktuellen Stand Der Umweltvertraeglichkeitsprüfung In Der Türkei. Uvp-Report, 2. Jg., Nr. 2/88 , Mai 1988, 26-27, Gebrr. Lensing Verlagsanstalt. Dortmund.", Teknik Rapor, pp.26-27, 1988
Altan T., Uzun G., Altan S., Baktir İ., Önsoy C., Altunkasa M.F., Tanrisever E., Yücel M., "Akdeniz Kıyı Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Çiçek Soğanlarının Ekolojik Yayılş Alanlarının Saptanması Ile Uygun Yararlanma Ve Üretim Yöntemlerinin Araştırılması Tübitak - Toag 420-A Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1984
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi