Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çukurova koşullarında en uygun hazır çim karışımlarının ve çim performanslarının belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-3265, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Bölgesi ve Orta Kızılırmak Havzası Koşullarında Bazı Çok Yıllık Serin Mevsim ve Sıcak Mevsim Buğdaygillerinin Enerji Bitkisi Performanslarının Belirlenmesi", BAP Diğer, FUK-2015-3525, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Bölgesi ve Orta Kızılırmak Havzası Koşullarında Bazı Çok Yıllık Serin Mevsim ve Sıcak Mevsim Buğdaygillerinin Enerji Bitkisi Performanslarının Belirlenmesi", BAP Diğer, FUK-2015-3525, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinden Biyoyakıt Üretimine Etkilerinin Araştırılması", BAP Diğer, FÖA-2015-3722, Yönetici, Devam Ediyor
"Akdeniz İklim Koşullarında Bazı Enerji Bitkilerinden (Miskantus, Dallı darı, Kargı kamışı) Biyokütle Enerjisi Üretiminin Enerji Kullanım Etkinliğinin ve Karlılık Düzeyinin Belirlenmesi", BAP Doktora, ZF2013BAP24, Yönetici, Devam Ediyor
"Çukurova Bölgesi ve Orta Kızılırmak Havzası Koşullarında Bazı Çok Yıllık Serin Mevsim ve Sıcak Mevsim Buğdaygillerinin Enerji Bitkisi Performanslarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1130946, Yönetici, Devam Ediyor
"Akdeniz İklim Koşullarında Bazı Çok Yıllık Buğdaygillerin (Miskantus, Dallı darı, Kargı kamışı, Yumrulu yem kanyaşı) Enerji Bitkisi Olarak Kullanım Olanakları", BAP Arastırma Projesi, ZF2013BAPD19 , Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Bilgisayardan Yaralanma Olanakları ve Web Ortamında Veri Tabanı Oluşturulması", BAP Doktora, ZF201109, Yönetici, 2013
"Sorgum x sudanotu melezi (Sorghum bicolor x sorghum bicolor var. sudanense) Tarımında Bazı Organik Atıkların Kullanım Olanakları", BAP Y.Lisans, ZF2010YL9 , Yönetici, 2011
"Silajlık Mısır (Zea mays L.) Tarımında Bazı Organik Atıkların Kullanım Olanakları", BAP Arastırma Projesi, ZF2010BAP21, Yönetici, 2013
"Sorghum-Sudanotu Melezi tarımında bazı yeşil Gübre Bitkileri ve Organik Atıkların Kullanım olanakları", BAP Y.Lisans, ZF2010YL9, Yönetici, 2012
"Çukurova Bölgesi Koşullarında, Çiftlik Gübresinin farklı Form ve Dozlarının, tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum cv caramba)'in Ot ve tohum verimiyle Ot kalitesine etkisi", BAP Y.Lisans, ZF2007YL31, Yönetici, 2009
"Çukurova Koşullarına Uygun Çim Tür ve Karışımlarının Belirlenmesi ve Performanslarının Saptanamsı Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, 1040131, Yönetici, 2007
"Çukurova Koşullarıda Tesis Edilecek Çim Alanlar İçin Uygun Tür Karışımlarının Saptanması", BAP Doktora, ZF2004D25, Yönetici, 2008
"Çukurova Koşullarında Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Biçim Sıklığının Bazı Vejetatif ve Generatif Özelliklere Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FBE2002YL94, Yönetici, 2004
"Çukurova Koşullarında Buğdaygil yem Bitkilerinin Çim Alan Oluşturma Performansları ve Yem Potansiyellerinin saptanması Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FBE2002YL278, Yönetici, 2004
"Çukurova Bölgesinin farklı Alanlarda yetiştirilen Sekiz Atdişi Mısır (Zea mays indurata) Çeşidinin Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, FBE2002D84, Yönetici, 2004
"Çukurova Koşullarında Sorgum-Sudan otu (Sorghum bicolorXsudanese) melezinde En UygunAzot ve Çinko Dozlarının saptanması", BAP Doktora, FBE2002D91, Yönetici, 2004
"Çukurova Koşullarında Buğdaygil yem bitkilerinin Çim Alan Oluşturma performansları ve yem Potansiyellerinin saptanması üzerine Bir araştırma", BAP Y.Lisans, FBE2002YL87, Yönetici, 2004
"Çukurova koşullarında Sorgum-Sudanotu (Sorgum bicolorx sudanese) melezinde En Uygun Azot ve Çinko Dozlarının Saptanması", BAP Y.Lisans, FBE2002D91, Yönetici, 2004
"GAP Bölgesinde Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları ve Eylem Planının Oluşturulması", TÜBITAK Projesi, TARP-2669-1 , Yönetici, 2001
"Organik ve Mineral Gübrelemenin Tarla Koşullarında Toprakta Azot Transformasyonuna ve Denitrifikasyonla Azot Kaybına Etkisi. Mart-2001, Adana", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK/TARP-1785 , Araştırmacı, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi