Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ülbeği İ.D., Yalçin A., "Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi", TURK PSIKOLOJI DERGISI, vol.31, pp.80-103, 2016
İplik F.N., Kiliç K.C., Yalçin A., "The Simultaneous Effects Of Person-Organization And Person-Job Fit On Turkish Hotel Managers", INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT, vol.23, pp.644-661, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yalçin A., İplik E., Ülbeği İ.D., "Sosyal Baltalama ve Çalışan Performansı İlişkisinde İş Stresi ve Duygusal Tükenmişliğin Rolü", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-15, 2019
Yalçin A., İplik E., Ülbeği İ.D., "ETİK LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE İŞE ADANMANIN ROLÜ", Sayıştay Dergisi, ss.173-195, 2018 (Link)
Ülbeği İ.D., Yalçin A., "Yıldırma ve Sonuçlarının Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi1", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.221-228, 2015
Eroğlu O., Yalçin A., "Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.000-000, 2014
Yalçin A., Eroğlu O. , " Rekabet ve mekânsal kuramlara ilişkin genel bir değerlendirme", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.95-114, 2013
Eroğlu O. , Yalçin A., "Kümelenme Ve Rekabetçilik İlişkisi: Kavramsal Bir İnceleme", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.175-193, 2013
Eroğlu O., Yalçin A., "Kümelenmeye İlişkin Literatür Taraması", Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.81-96, 2013
Yalçin A., İplik F.N., "A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Adana İli Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, no.2, ss.483-500, 2007
Yalçin A., Doğruluk S., "Etkili Performans Değerlendirme Için Gereken Becerilerin Tanımlanması, Ölçülmesi Ve Geliştirilmesi Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi Işletmelerinde Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.345-368, 2006
Yalçin A., İplik F.N., "Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.395-412, 2005
Yalçin A., Erçen A.E.Y., "Kültür Ile Şekillenen Çatışma Tepkileri Üzerine Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.201-218, 2004
Yalçin A., Kiliç T., "Farklı Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.1-14, 2002
Yalçin A., Demircioğlu M., "Bir İletişim Aracı Olarak Internet Siteleri: En Büyük 100 Sanayi Firmasının Internet Sitelerinin İçerik Analizi", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.111-127, 2002
Çabuk S., Yalçin A., "Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunların Tespit Ve Analizine Yönelik Bir Alan Çalışması", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.000-000, 1995
Özgen H., Yalçin A., "İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemi Ve Yönetim Kararlarında Kullanılması", Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.249-264, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özgen H., Yalçin A., Maraşli H. , "A Model Proposal For Distance Education Through Internet In Turkey", 1th International Distance Education Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, - , vol.1, pp.000-
Yalçin A., Ülbeği İ.D., Yılmaz S., "Leader Member Exchange: A Meta-Analysis Study", 18th International Business Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.1-15
Yalçin A., Ülbeği İ.D., "The Validity and Reliability of Propensity to Trust Scale", 18th International Business Congress, OSMANİYE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.16-24
Ülbeği İ.D., İplik E., Yalçin A., "Çalışan Sessizliğinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi", 4.Örgütsel Davranış Kongrei, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2016, ss.677-683
Özseven M., Arioğlu E., Yalçin A., "İş Tatmininin Firma Değerine Etkisi: Türkiye'Nin En Beğenilen Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma", 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.237-242
Aydemir M., Yalçin A., Kiliç K.C., "Stratejik Yöneticilerin (Üst Yönetim Ekibi) Yaş Dağılımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi", 18.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.533-537
Akça B., Danişman A., Yalçin A., "Yönetim Biliminde Söylem Tekrarı Tehlikesi: Frederick W. Taylor?In Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Üzerine Bir Tartışma", 16.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.291-297
Yalçin A., İplik F.N., Kiliç K.C., "Why International Joint Ventures Are Not Always Successful?: A Case Study In Turkey", International Conference: Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, BURGAS, BULGARISTAN, 14-16 Eylül 2007, vol.1, pp.000-000
Yalçin A., Isir T., "A Study Of Improvement On Selection Process Through Determination Of Individual Styles In The Turkish Land Forces Command", 2nd International Conference on Business, Management and Economics, İZMİR, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2006, vol.1, pp.000-000
Yalçin A., Günel R., "Aile İşletmelerinde Yönetimin Bir Sonraki Kuşağa Devrinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Adana İlinde Yapılan Bir Çalışma", 2. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2006, ss.72-88
Yalçin A., İplik F.N., "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışanlara Yönelik Performans Değerlendirme Süreci: ?Türkiye Örneği", 13.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2005, ss.1-5
Yalçin A., Kiliç T., "Farklı Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", 10.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2002, ss.641-653
Yalçin A., Gezer Ö., "Comparison Of Turkish And American Managerial Decision-Making Models In Hospitality Industry", 1th International Tourism Congress, FAGAMUSTA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-23 Kasım 2002, vol.1, pp.000-000
Yalçin A., Güleç S., "Türkiye?De E-İşletme Uygulamaları Ve E-İşletme Kavramının İşletmelerin Organizasyon Yapılarına Ve Yönetim Uygulamalarına Etkileri", 9.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2001, ss.961-974
Yalçin A., "Türkiye'Deki Ortak Girişimlerin Karşılaştıkları Yönetim Sorunlarının Tespiti Ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma", V.ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 1997, ss.000-000
Özgen H., Yalçin A., Öztürk A., "İşletmeler Arası Stratejik İşbirlikleri Ve Türkiye Açısından Değerlendirme", III.ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 1995, ss.000-000
Özgen H., Yalçin A., Öztürk A., "Çağdaş İşletmelerde İş Ahlakı Ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı", II.ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ, AYDIN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 1994, ss.396-413
Özgen H., Yalçin A., "Türkiye'Deki Aile İşletmelerinin Yönetim Sorunlarının Tespit Ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma", IV.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 1993, ss.000-000
Yalçin A., "Türkiye'Deki Aile İşletmelerinin Karşılaştıkları Temel Yönetim Ve Organizasyon Sorunları", I.ULUSAL YÖNETİM KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 1993, ss.000-000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yalçin A., Ülbeği İ.D., "Eti?k Li?derli?ği?n Meta Anali?z Yöntemi?yle İncelenmesi", in: Örgütsel Davranış Araştırmaları I, Yalçın, A., Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.31-46, 2019 (Link)
Yalçin A., Eds., "Örgütsel Davranış Araştırmaları I", Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2019 (Link)
Yalçin A., Utkucu T., "Kurumsal İtibar ve İmar", Akademisyen, ANKARA, 2018
Yalçin A., Eds., "Akademisyen Yayınevi Bilimler Araştırmalar Kitabı İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 1", Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018 (Link)
Yalçin A., Eds., "Academician Publisher Scientific Researches Book-Economic and Administrative Sciences Volume 1", Academician Publisher, Ankara, 2018 (Link)
Yalçin A., Eds., "Academician Publisher Scientific Researches Book - Economic and Administrative Sciences Volume II", Akademisyen Yayınevi, ANKARA, 2018 (Link)
Yalçin A., Eds., "Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı - İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 3", Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018 (Link)
Yalçin A., Eds., "Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı - İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 2", Akademisyen Yayınei, Ankara, 2018 (Link)
Yalçin A., Ülbeği İ.D., "Çalışma Hayatında Yıldırma", Akademisyen Kitabevi, ANKARA, 2016
Yalçin A., Ay Ü., "İşletme Sosyal Sorumluluğu ve Etik", Yönetim ve Organizasyon, ., Ed., Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, ss.35-50, 2015
Yalçin A., "İletişim, Liderlik, Güç ve Politika", Örgütsel Davranış, Erdem İ., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.340-452, 2012
Yalçin A., Danişman A., Kiliç K.C., Özgen H., Yenilmez E., Demiral Ö., "18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı", Çukurova Üniversitesi Yayınevi, ADANA, 2010
Yalçin A., Özgen H., "Temel İşletmecilik Bilgisi", Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2005
Yalçin A., Özgen H., "İnsan Kaynakları Yönetimi - Stratejik Bir Yaklaşım", Akademisyen Yayınevi, ANKARA, 2004
Yalçin A., Güleç S., "Elektronik istila", Nobel kitabevi Adana Nobel Kitabevi, ADANA, 2003
Yalçin A., "Değişim Yönetimi", Adana Nobel Kitabevi Yayınevi, ADANA, 2002
DİĞER YAYINLAR
Yalçin A., "Çağdaş İşletme (çeviri editörü)", Diger, ss.649, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi