Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cin M.F., "Industrial Price Determination Process In The Turkish Private Manufacturing Industry Between 1980 And 2000: A Keynesian Approach", Journal of Post Keynesian Economics, vol.27, pp.491-505, 2005 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cin M.F., Tekin İ., Kiper K., "Post Keynesyen Gelir, İstihdam ve Enflasyon Modellerinin Avrupa Birliği Ülkeleri için Sınanması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, cilt.26, ss.278-290, 2017 (Link)
Cin M.F., "Post-Keynezyen İktisatta Açık Sistem Ontolojisi Sheila C. Dow'un Babylonian Düşünce Yaklaşımı Üzerine bir İnceleme", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, ss.84-101, 2016 (Link)
Cin M.F., Tekgül Y., "Neoklasik Paradigma Olarak Washington/post Washington Uzlaşısının Yükselişi Ve Düşüşü: Post-keynezyen Alternatif Yaklaşımı", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.247-262, 2015 (Link)
Cin M.F., Tekgül Y., "Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri", Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Journal of Management and Economics), vol.20, pp.317-338, 2013 (Link)
Cin M.F., "Muhalif İktisatçı Alfred S. Eichner Ve İktisada Katkıları", İktisat ve Toplum , cilt.37, ss.40-45, 2013 (Link)
Cin M.F., Demirel G., "Post-Keynezyen Gelir Ve Para Arzı Modeli: 1980-2003 Türkiye Deneyimi", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, ss.135-143, 2007 (Link)
Cin M.F., Lopcu K., Kılıç S., "Turkey As A Candidate Country For Membership In The European Union: A Comparision With Maastricht Criteria", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, vol.21, pp.98-109, 2006 (Link)
Cin M.F., "Türkiye'De Kamu Ve Özel Sektör İmalat Sanayi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, ss.82-92, 2005 (Link)
Cin M.F., Tekgül Y., Fisunoğlu H.M., "Otonom Harcamaların İstihdam Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (1989-2003)", Ekonomik Yaklaşım, cilt.15, ss.117-130, 2004 (Link)
Cin M.F., Dülger F., "Income Velocity Of Money (M2): The Case Of Turkey, 1986-2000,", ISE Review, vol.6, no.22, pp.33-48, 2002 (Link)
Cin M.F., Dülger F., "Türkiye?De Döviz Kuru Dinamiklerinin Belirlenmesinde Parasalcı Yaklaşım Ve Eşbütünleşme Yöntemiyle Sınama", ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.29, no.29, pp.47-68, 2002 (Link)
Cin M.F., Yalçın B.K., Doğru M.K., "Heterodoks Politikalar Işığında Türkiye'De Uygulanmakta Olan İstikrar Programı Ve Bir Değerlendirme", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.65-90, 2001
Cin M.F., "Neoklasik Yaklaşıma Alternatif Arayışı: Post-Keynezyen Yöntemin Genel Çerçevesi", Maliye Yazıları Dergisi, cilt.63, ss.23-36, 1999
Cin M.F., "Keynes Sonrası İktisatta Dengesizlik Yaklaşımı: Post-Keynezyen Bakış", İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, ss.17-29, 1998 (Link)
Cin M.F., "Türk Tarım Sektöründe Destekleme Politikaları Ve Yeni Uygulamalar", Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.341-351, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cin M.F., "Makroekonomide Yöntem Sorunu ve Post Keynezyen Alternatif Arayışı", 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, ISPANYA, 19-22 Mayıs 2016, pp.160-160 (Link) (Özet)
Cin M.F., Tekgül Y., "The Rise And The Fall Of The Washington/Post- Washington Consensus As A Neoclassical Paradigm An Alternative Reccomendations Of Post-Keynesian Approach", International Conference on Eurasian Economies, Üsküp, MAKEDONYA, 1 Temmuz 2014 - 3 Temmuz 2015, vol.1, pp.925-933 (Link)
Cin M.F., "POST-KEYNEZYEN İKTİSATTA AÇIK SİSTEM ONTOLOJİSİ: SHEILA C. DOW?UN ?BABYLONIAN DÜŞÜNCE YAKLAŞIMI? ÜZERİNE BİR İNCELEME", Second ınternational Conference in Economics, Torino, ITALYA, 18-20 Ağustos 2015, pp.92-92 (Link)
Cin M.F., Tekgül Y., "Ortodoks Olmayan Büyüme Modeli: Talep Yönelimli Büyüme Ve Thirlwall Yasası", EconAnadolu 2009, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2009, no.209, pp.225-225 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cin M.F., "Makroiktisat Alternatif Görüşlerle Teori ve Uygulama", Legal Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Cin M.F., "Post-keynesyen İktisatta Açık Sistem Ontolojisi Sheila C. Dow'un Babylonian Düşünce Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme", Post-Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.363-379, 2016 (Link)
Cin M.F., Işik S., Ed., "Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat", Palme Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016 (Link)
Cin M.F., Tekgül Y., "Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri", Post-Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.137-161, 2016 (Link)
Cin M.F., "Post-Keynesyen Fiyat ve Fiyatlandırma Kuramı", Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, "Işık S.,Cin, M.F", Ed., Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-137, 2016 (Link)
Cin M.F., "Post Keynezyen İktisat", Efil Yayınevi, ANKARA, 2012 (Link)
Cin M.F., "İşsizlik, Enflasyon, Bütçe Açıkları Ve Kamu Borçları", Makro İktisat, Öztürk, N. ve Sözdemir, A., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.307-356, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi